Japanese Living Bible

箴言 知恵の泉 12

1人の言うことを聞く気がある人は、
知識を得ることができます。
叱責に耳をふさぐ者は愚か者です。
主は正しい人を祝福し、悪人を罰します。
悪いことをして成功する者はいません。
成功するのは正しい人だけです。
良い妻は夫の誇り。
悪い妻は夫に肩身のせまい思いをさせ、
事ごとに足を引っ張ります。
正しい人の考えは正直一筋ですが、
悪人はうそと偽りでこり固まっています。
悪人は人を責め、神を恐れる人は人をかばいます。
悪人の家は必ず滅び、
正しい人の家は最後まで存続します。
見識のある人は、だれからも称賛され、
ひねくれ者はみんなに軽蔑されます。
高慢で働きもせず、食べるにも事欠くより、
目立たない仕事でもまじめに働き、
食にありつくほうがまさっています。
10 正しい人は自分の家畜にまで細かく気を配ります。
しかし神を恐れない人は、
うわべは親切そうでも思いやりがありません。
11 こつこつ働けば生活は楽になります。
怠けて遊んでいるのは愚か者だけです。
12 曲がった者は仲間の分け前まで欲しがり、
正しい人は自分の物をなげうってでも人を助けます。
13 うそをつくとあとで苦しみますが、
正直者にはそんな心配はありません。
14 ほんとうのことを言う人も、
こつこつ働く人も必ず報われます。
15 愚か者は忠告を無視し、
知恵ある人は人のことばに耳を傾けます。
16 愚か者はすぐ怒り、
知恵ある人は侮辱されても冷静です。
17 正しい人かどうかは正直さでわかり、
不誠実な人はうそと欺きでわかります。
18 批評好きは人を傷つけますが、
知恵ある人のことばは慰め、いやします。
19 真実はいつまでも変わらず、
うそで塗り固めたものはすぐにはがれ落ちます。
20 悪いことを企む者は、
人をだますことで頭がいっぱいです。
しかし、良いことをする人は、
いつも喜びに満たされています。
21 正しい人はどんな災いにも会わず、
悪者には苦しみがつきまといます。
22 主は約束を守る人を愛しますが、
約束を破る人はきらいです。
23 知恵ある人は知っていても黙っていますが、
愚か者は言いふらして、愚かさをさらけ出します。
24 勤勉な人は指導者になり、
怠け者はいつまでたっても成功しません。
25 どんなに沈んでいる人も、
励ましのひと言で心が軽くなります。
26 正しい人は友の助言を求めますが、
悪者は軽率に突き進んで失敗します。
27 無精者は、捕らえた獲物を料理するのも面倒がります。
しかし勤勉な人は、見つけた物は少しもむだにせず、
うまく利用します。
28 神を信じる人はいのちの道を歩いているので、
死を恐れることがありません。

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 12

1Ang tawo nga gusto magpatadlong sang iya pamatasan gusto magmaalamon, pero ang tawo nga indi gusto sawayon balingag.

Ginakaluoyan sang Ginoo ang maayo nga tawo, pero ginasilutan niya ang nagapadihot sing malain.

Ang nagahimo sang kalautan wala gid sing kalig-unan, pero ang matarong nga tawo may kalig-unan pareho sa kahoy nga madalom ang gamot.

Ang maayo nga asawa bugal kag kalipay sang iya bana, pero ang makahuluya nga asawa pareho sa balatian nga nagaut-ot sa mga tul-an sang iya bana.

Ang ginahunahuna sang matarong nga tawo husto; ang ginalaygay sang malaot nga tawo puro pangdaya.

Makapatay ang mga pulong sang mga malaot,[a] pero ang mga pulong sang mga matarong makaluwas.

Pagalaglagon ang mga malaot kag madula sila, pero ang mga matarong kag ang ila mga kaliwat magapadayon sa gihapon.

Ginapadunggan ang maalamon nga tawo, pero ginahikayan ang tawo nga tiko ang panghunahuna.

Mas maayo pa ang tawo nga simple lang, nga makasarang magsagod sang kabulig, sang sa tawo nga nagapasin-o-sin-o nga wala man lang gali sang kalan-on.

10 Ang matarong nga tawo nagaatipan sing maayo sa iya mga sapat, pero ang malaot nga tawo mapintas kag wala sing kaluoy sa iya mga sapat.

11 Ang mapisan nga mangunguma may bugana nga pagkaon. Ang nagausik sang iya tiyempo sa wala sing pulos nga mga buluhaton wala sing husto nga pag-intiendi.

12 Ang gusto lang permi himuon sang mga malaot amo ang malain, gani indi malig-on ang ila kahimtangan, pero ang mga matarong iya malig-on pareho sa kahoy nga madalom ang iya gamot.[b]

13 Ang malaot nga ginahambal sang malaot nga tawo amo mismo ang nagahatag sa iya sang gamo, pero ang matarong nga tawo nagalikaw sa gamo.

14 Pagabalusan kita sang maayo nga mga butang suno sa aton ginapanghambal kag ginapanghimo.

15 Ang buang-buang nga tawo nagahunahuna nga husto siya permi, pero ang maalamon nga tawo nagapamati sang laygay.

16 Ginapakita gilayon sang buang-buang nga tawo ang iya kaakig kon insultuhon siya, pero ang maalamon nga tawo wala nagasapak kon insultuhon siya.

17 Ang masaligan nga saksi nagasugid sing matuod, pero ang indi masaligan nagabutig.

18 Ang mga pulong nga wala ginhunahuna sing maayo antes ihambal makasakit pareho sa espada, pero ang mga pulong nga ginhunahuna sing maayo antes ihambal makapaayo.

19 Ang mga pulong nga matuod nagapadayon hasta san-o, pero ang mga pulong nga binutig indi magdugay.

20 Pagpangdaya ang ara sa tagipusuon sang tawo nga nagaplano sang malain, pero kalipay ang ara sa tagipusuon sang tawo nga nagaplano sang maayo.

21 Wala sing may malain nga matabo[c] sa mga matarong, pero sa mga malaot, madamo gid sing malain nga matabo.

22 Ginakangil-aran sang Ginoo ang mga butigon, pero ginakalipay niya ang mga indi butigon.

23 Ang maalamon nga tawo wala nagapahambog sang iya nahibaluan, pero ang buang-buang nga tawo ginapakita gid niya ang iya pagkabuang-buang.

24 Ang mapisan nga tawo makaangkon sang mataas nga posisyon, pero ang matamad iya makaangkon sang manubo nga posisyon.[d]

25 Ang pagpalibog makakuha sang kalipay sang tawo; ang maayo nga mga pulong makalipay sa iya.

26 Ang matarong nga tawo makatuytoy sa iya abyan, pero ang malaot nga tawo makapatalang.

27 Ang matamad nga tawo indi gid makalambot sang iya ginahandom, pero ang mapisan nga tawo nagamanggaranon.[e]

28 Kon magkabuhi ka nga matarong, padayon ka nga magakabuhi, kag maluwas ka sa kamatayon.

Footnotes

  1. 12:6 Makapatay ang mga pulong sang mga malaot paagi sa ila pagsaksi sing butig.
  2. 12:12 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
  3. 12:21 Wala… matabo: ukon, Indi madamo ang malain nga matabo.
  4. 12:24 makaangkon… posisyon: sa literal, mangin ulipon lang.
  5. 12:27 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.