Japanese Living Bible

ヨハネの黙示録 10

隠されてきた計画が実行される

1それから、もう一人の強い天使が、雲に包まれ、天から下って来ました。その頭上には虹がかかり、顔は太陽のように輝き、足は火のように光っていました。 彼は開かれた小さな巻物を持っていました。そして、右足を海に、左足を陸に置き、 大声で叫びました。それはライオンがほえるような声でした。すると、それに答えるかのように、七つの雷の語る声が私の耳をつんざいたのです。 私は、雷のことばを書きとめようとしましたが、天からの声に止められました。「書きとめてはいけない。公表すべきものではないから。」

それから、海と陸地をまたいで立つ強い天使は、右手を高く天にさしのべ、 天とその中のすべてのもの、地とそれに満ちるすべてのもの、海とその中に住むすべてのものを造られた、永遠に生きておられる神を指して誓いました。「もうこれ以上、延期されません。 いよいよ、第七の天使がラッパを吹き鳴らす時、神に仕える預言者に告げられてから、ずっと隠されてきた神の計画が、ついに実行に移されるのです。」

すると、再び天からの声が語りかけました。「さあ行って、海と陸地をまたいで立つ強い天使から、開かれた巻物を受け取りなさい。」 そこで私は、その天使に近寄って、「巻物をいただきたいのです」と頼みました。すると彼は、「よろしい。さあ、この巻物を取って食べなさい。初めは蜜のように甘いが、飲み下すと、腹の中で苦くなります」と言いました。 10 そこで私は、巻物を受け取って食べました。すると言われたとおり、口の中では甘かったのに、飲み下すと苦くなり、腹が痛くなりました。 11 その時、彼はこう言いました。「あなたは、多くの人々、国民、民族、王について、もっと預言しなければなりません。」

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 10

Anjel s otvorenou knihou

1 Potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom.

V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu

a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov.

Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať, ale hlas z neba mi to zakázal: Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to."

Tu anjel stojaci na mori i na pevnine zdvihol pravú ruku k nebu

a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa zavŕšil.

V dňoch, keď zaznie poľnica siedmeho anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.

Hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril: Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi!"

Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: Vezmi si ju a zjedz! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med."

10 Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou.

11 Vtedy som počul: Musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom."