Zefanja 3 – HTB & AKCB

Het Boek

Zefanja 3:1-20

De toekomst van Jeruzalem

1Wee Jeruzalem, die ongehoorzame, zondige stad vol misdaad en geweld! 2Zij wil naar niemand luisteren en weigert te worden terechtgewezen. Zij vertrouwt niet op de Here en zoekt haar God niet. 3Haar leiders lijken op brullende leeuwen op zoek naar prooi. Haar rechters zijn vraatzuchtig als wolven in de schemering die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen. 4Haar profeten zijn praatjesmakers en bedriegers. Haar priesters ontwijden wat heilig is en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. 5Maar de Here, die midden in die stad woont, is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Iedere dag weer is zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. 6‘Ik heb vele volken uitgeroeid en hun vestingen verwoest. Hun straten liggen verlaten en zijn onbegaanbaar geworden. Hun steden liggen in puin, de hele bevolking is weg. 7Ik zei: “Heb eerbied voor Mij, laat u terechtwijzen. Als u luistert naar mijn waarschuwingen zal Ik uw stad niet vernietigen.” Maar nee, zij stonden direct klaar om kwaad te bedrijven. 8Heb geduld,’ zegt de Here. ‘Het moment komt waarop Ik zal opstaan om te oordelen. Want Ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja, met het vuur van mijn jaloezie zal Ik de hele aarde verteren.

9Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, zodat zij de naam van de Here zullen aanroepen en Hem eensgezind zullen vereren. 10De mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, zullen hier komen om Mij te aanbidden en offers te brengen. 11Dan zult u zich niet meer hoeven te schamen voor de zonden die tegen Mij zijn begaan. Want Ik zal alle trotse, arrogante mensen uit uw midden verwijderen. Er zal geen hoogmoed meer voorkomen op mijn heilige tempelberg. 12Alleen de nederigen en armen zal Ik overlaten en ook ieder die op Mij vertrouwt. 13De overgebleven Israëlieten zullen geen onrecht plegen of liegen. Zij zullen daar rustig en in vrede en veiligheid wonen en slapen, zonder dat iemand hen opschrikt.’

14Breek uit in gejubel, dochter van Sion! Juich, Israël! Verheug u, wees vrolijk met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15Want de Here heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De koning van Israël, de Here, is bij u! U hoeft nergens meer bang voor te zijn. 16Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden: ‘Wees niet bang, Sion, houd moed. 17De Here, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.’

18‘Wie verdriet hebben omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal Ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Zij gaan gebukt onder de vernedering. 19Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En Ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht, nu roem en eer bezorgen. 20In die tijd zal Ik u bijeenhalen en weer thuis brengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat Ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer Ik uw situatie ten goede heb veranderd,’ zegt de Here.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Sefania 3:1-20

Yerusalem Daakye

1Nnome nka nhyɛsofo kuropɔn

atuatew kuropɔn a ho agu fi!

2Ɔnyɛ osetie mma obiara

onnye nteɛso biara nto mu.

Ɔmfa ne ho nto Awurade so.

Ontwiw mmɛn ne Nyankopɔn.

3Nʼakannifo yɛ gyata a wɔbobɔ mu,

ne sodifo yɛ mpataku a wɔnam anadwo,

a wonnya biribiara mma adekyee.

4Ne nkɔmhyɛfo yɛ ahantan;

wɔyɛ afatwafo.

Nʼasɔfo gu kronkronbea ho fi.

Wɔnam mmara no so di nsɛmmɔne.

5Awurade a ɔte ne mu no yɛ ɔtreneeni;

ɔnyɛ mfomso biara.

Adekyee biara, ɔda ne trenee adi,

na onni huammɔ da,

nanso amumɔyɛfo de, wonnim aniwu.

6“Masɛe amanaman;

madwiriw wɔn abandennen agu.

Wɔn mmorɔn so adeda mpan,

a obiara ntwa mu hɔ.

Wɔasɛe wɔn nkuropɔn;

a obiara renka.

7Meka kyerɛɛ kuropɔn no se,

‘ampa ara wubesuro me

na woagye nteɛso ato mu!’

Na afei ne tenabea rensɛe,

na mʼasotwe biara nso remma no so.

Nanso wɔn ho peree wɔn

sɛ wɔbɛkɔ so ayɛ bɔne, wɔn nneyɛe nyinaa mu.

8Enti twɛn me,” sɛnea Awurade se ni,

“na da no mɛsɔre adi adanse.

Mayɛ mʼadwene sɛ mɛboaboa amanaman

ne ahenni ano

na mahwie mʼabufuw agu wɔn so

mʼabufuwhyew nyinaa.

Me ninkutwe abufuw gya mu no,

asase nyinaa bɛhyew.

9“Afei medwira nnipa no ano,

na wɔn nyinaa abɔ Awurade din

na wɔaka abɔ mu asom no.

10Mʼasomfo, me nkurɔfo a wɔabɔ ahwete no

befi nsubɔnten a ɛwɔ Kus nohɔ

de wɔn afɔrebɔde abrɛ me.

11Saa da no, wo Yerusalem, wɔrengu wʼanim ase

wɔ nneyɛe bɔne a woayɛ atia me ho,

efisɛ meyi afi saa kuropɔn yi mu,

wɔn a wodi ahantan mu ahurusi,

na worenyɛ ahantan bio

wɔ me bepɔw kronkron no so.

12Nanso megyaw wɔ wo mu

wɔn a wodwo na wɔbrɛ wɔn ho ase,

na wɔde wɔn ho to Awurade so no.

13Wɔrenyɛ bɔne biara;

wɔrenka nkontomposɛm,

na wɔn ano renka nnaadaasɛm

wobedidi na wɔada,

na obiara renyi wɔn hu.”

14To dwom, Ɔbabea Sion;

teɛ mu dennen, Israel!

Ma wʼani nnye, na di ahurusi wɔ wo koma nyinaa mu,

Ɔbabea Yerusalem!

15Efisɛ Awurade ayi wʼasotwe afi wo so,

wama wo tamfo asan nʼakyi.

Awurade, Israelhene ka wo ho;

worensuro ɔhaw biara bio.

16Saa da no, wɔbɛka akyerɛ Yerusalem se,

“Nsuro, Sion!

Mma wo nsa mu ngow.

17Awurade wo Nyankopɔn ne wo wɔ hɔ,

Ɔyɛ ogyefo ɔhoɔdenfo.

Nʼani begye wo ho

ne dɔ mu, ɔrenka wʼanim bio,

ɔde nnwonto bedi wo ho anigye.”

18“Meyi wɔn a wodi awerɛhow

wɔ wʼafahyɛnna ahorow a woahwere;

a ayɛ adesoa ne animguase ama wo no ho.

19Saa bere no me ne wɔn

a wɔhyɛɛ wo so nyinaa bedi.

Megye mmerɛwyɛfo

na mɛboaboa wɔn a wɔabɔ wɔn ahwete no ano.

Mɛkamfo wɔn ahyɛ wɔn anuonyam

asase biara a woguu wɔn anim ase wɔ so no so.

20Saa bere no, mɛboaboa mo ano;

saa bere no, mede mo bɛba fie.

Mɛhyɛ wo anuonyam na makamfo mo

wɔ asase so nnipa nyinaa mu

bere a mede mo ahonyade bɛsan ama wo

na mode mo ani behu no,”

sɛnea Awurade se ni.