Zefanja 2 – HTB & CARS

Het Boek

Zefanja 2:1-15

Het oordeel over de volken

1Kom tot inkeer, schaamteloos volk! 2Nu kan het nog, straks is het te laat. Kom tot uzelf, voordat de toorn van de Here over u losbarst en de dag van zijn oordeel aanbreekt. 3Laten de nederigen die de Here gehoorzamen, Hem om redding smeken. Wees nederig en rechtvaardig. Misschien zal de Here u op die dag sparen. 4Gaza, Askelon, Asdod en Ekron, al deze Filistijnse steden zullen door verwoesting getroffen worden en veranderen in ruïnes. 5Onheil komt over u, Filistijnen die aan de kust en in het land Kanaän wonen! Ook u wordt door het oordeel van de Here getroffen. Hij zal u tot de laatste man uitroeien. 6De kuststreek zal veranderen in een weidegebied voor schapen en geiten. 7De weinige overlevenden van de stam Juda zullen daar weidegrond vinden. Zij zullen ʼs nachts slapen in de verlaten huizen van Askelon. Want de Here, hun God, zal naar hen omzien en een verandering ten goede bewerken.

8‘Ik heb gehoord hoe de Moabieten en Ammonieten mijn volk uitlachten en bespotten en hoe zij het land van mijn volk verachtten. 9Daarom, zo waar Ik leef,’ zegt de Here van de hemelse legers, de God van Israël, ‘Ik zal Moab en Ammon verwoesten, net zoals Ik met Sodom en Gomorra heb gedaan. Zij zullen voor eeuwig veranderen in een veld vol distels, in een zoutafgraving en in een woestenij. Wie van mijn volk zijn overgebleven, zullen hen plunderen en hun land in bezit nemen.’ 10Dit zal het loon zijn voor hun overmoed, want zij hebben gespot en zijn tekeer gegaan tegen het volk van de Here van de hemelse legers. 11De Here zal hun vreselijke dingen laten overkomen. Hij zal alle afgoden ter wereld laten wegteren en iedereen zal Hem aanbidden, ieder volk in zijn eigen land. 12Ook u, Ethiopiërs, zult door zijn zwaard worden geveld 13en hetzelfde zal de landen in het noorden overkomen. Hij zal Assur vernietigen en zijn hoofdstad Ninevé veranderen in een wildernis, in een dorre woestijn. 14Deze stad zal weidegrond worden voor schapen en allerlei wilde dieren zullen daar hun holen hebben. Pelikanen en roerdompen zullen overnachten in de ruïnes. Hoor eens hoe zij krijsen door de kapotte vensters! Elk huis is een puinhoop en de cederhouten betimmering is totaal vernield. 15Dat is nu de stad die eens zo uitgelaten en onbezorgd was! Dat zijn de restanten van de stad die bij zichzelf zei: ‘Ik ben de allergrootste stad ter wereld!’ Kijk eens wat een woestenij zij is geworden! Zij werd een plaats waar de wilde dieren wonen. Ieder die haar passeert, zal haar bespotten en vol afschuw met de handen schudden.

Священное Писание

Софония 2:1-15

Призыв к покаянию

1Собирайся, собирайся,

народ бесстыжий,

2пока не исполнилось определённое Вечным,

и не пролетели благоприятные дни,

как гонимая ветром мякина,

пока не опалил вас пылающий гнев Вечного,

пока не пришёл к вам день Его ярости.

3Ищите Вечного, все смиренные на земле,

творящие Его волю.

Ищите праведности, ищите кротости –

может быть, вам удастся укрыться

в день Его гнева.

Суд над филистимлянами

4Будет покинута Газа,

и Ашкелон превратится в руины.

Опустеет в полдень Ашдод,

и с корнем будет исторгнут Экрон.

5Горе вам, жители побережья,

народ с Крита2:5 Остров Крит был прародиной филистимлян.;

Вечный оглашает тебе приговор,

Ханаан, земля филистимлян:

– Я погублю тебя –

и не останется уцелевших.

6Станет пастбищем ваше побережье,

с пастушьими хижинами

и загонами для овец.

7Достанется побережье уцелевшим из Иудеи;

там они будут пасти свои стада

и будут ложиться спать

в домах Ашкелона.

Вечный, их Бог, позаботится о них

и вернёт им благополучие.

Суд над Моавом и Аммоном

8– Я услышал брань Моава

и насмешки аммонитян –

как они ругали народ Мой

и угрожали его земле.

9Поэтому верно, как и то, что Я живу, –

возвещает Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила, –

с Моавом будет то же, что и с Содомом,

с аммонитским народом – что и с Гоморрой2:9 См. Нач. 18:20–19:29.

станут царством крапивы, соляной ямой

и мёртвой пустошью навеки.

Оставшиеся из Моего народа разграбят их,

уцелевшие из Моего народа унаследуют их землю.

10Вот что они получат за свою кичливость,

за то, что они издевались и заносились

над народом Вечного, Повелителя Сил.

11Страшен будет для них Вечный,

когда истребит всех богов земли.

Народы всех побережий поклонятся Ему,

каждый в своём краю.

Суд над Эфиопией

12– И вы, эфиопы,

от Моего меча падёте.

Суд над Ассирией

13Он протянет Свою руку на север

и погубит Ассирию,

сделает Ниневию пустошью мёртвой,

сухой, как пустыня.

14Там будут ложиться на отдых стада

и разные дикие звери.

Пустынная сова и ёж будут ночевать

в капителях колонн, лежащих повсюду,

и голос их будет доноситься из окон.

На пороге будет запустение,

и обнажится кедровая обшивка дверей.

15Тот ли это ликующий город,

живший беспечно,

говоривший себе:

«Со мной никто не сравнится»?

Он обратился в руины,

стал логовом для зверья!

Все, кто мимо идёт, издеваются

и презрительно машут рукой.