Het Boek

Obadja 1:1-21

De toekomst van het land Edom

1De Oppermachtige Here liet Obadja in een visioen de toekomst van het land Edom zien. ‘De Here heeft ons laten weten,’ zei hij, ‘dat Hij een bode naar de volken heeft gestuurd met het bevel: “Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom! 2Ik zal u klein maken onder de volken en u zult diep worden veracht. 3U bent trots, omdat u in die hoge, ontoegankelijke rotskloven woont. U bluft: ‘Wie zou ons hier ooit kunnen bereiken?’ 4Bedrieg uzelf niet! Al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren, Ik zou u daarvandaan naar beneden laten tuimelen,” zegt de Here. 5“Het zou voor u veel beter zijn geweest als er ʼs nachts dieven waren gekomen om u te beroven. Want die zouden niet alles hebben meegenomen. Als er druivenplukkers kwamen, zouden die dan niets overlaten? 6Alle verborgen schatten van Esaus nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen.

7Al uw bondgenoten zullen zich tegen u keren en u uit uw land zetten. Zij zullen vrede beloven, maar zijn in werkelijkheid op uw ondergang uit. Uw beste vrienden zullen valstrikken voor u spannen en uw tegenmaatregelen zullen niets uithalen. 8Op die dag,” zegt de Here, “zal in Edom geen enkele wijze man meer worden gevonden. Want Ik zal de wijze mannen van Edom vullen met onverstand. 9Ook de dappere soldaten uit Teman zullen verbijsterd zijn en niets kunnen doen om de slachtpartij op de bergen van Edom te voorkomen. 10U hebt uw broeder Israël vreselijke dingen aangedaan. Beschaamd en weerloos zult u daarom voorgoed worden uitgeroeid. 11Want in tijden van nood liet u Israël in de steek. U ging aan de kant staan en stak geen hand uit om te helpen toen binnenvallende troepen haar soldaten als krijgsgevangenen meenamen en Jeruzalem door loting onder elkaar verdeelden. U was geen haar beter dan al die vijanden. 12Dat had u niet moeten doen. U had geen leedvermaak mogen hebben, toen zij uw broeder naar vreemde landen wegvoerden. U had zich niet mogen verheugen over zijn ongeluksdag. U had niet de spot met hem mogen drijven toen hij in nood verkeerde. 13Kom niet naar Israël op die rampzalige dag. Maak u niet meester van de buit en heb geen leedvermaak over haar ondergang. 14Ga niet op de kruispunten staan om degenen die proberen te vluchten, te vermoorden. Neem de overlevenden niet gevangen om hen uit te leveren aan hun vijanden in die tijd van barre ellende. 15Binnenkort zal de Here een oordeel vellen over alle heidense volken. Wat u Israël hebt aangedaan, zal u nu zelf overkomen. U krijgt uw verdiende loon.

16Zoals u op mijn heilige berg hebt gedronken, zo zullen alle omringende volken onophoudelijk drinken uit de beker met mijn straf en worden alsof ze nooit hadden bestaan. 17Maar de berg Sion zal een toevluchtsoord zijn, een afgezonderde, heilige plaats. Het volk Israël zal het land weer in bezit nemen. 18Israël zal zijn als een vuur dat de stoppelvelden van Edom in brand steekt. Er zullen geen overlevenden in Edom zijn, omdat de Here het zo heeft bevolen. 19Dan zal mijn volk dat in de Negev woont, het berggebied van Edom in bezit nemen. Wie in het laagland wonen, zullen het land van de Filistijnen innemen en weer beslag leggen op de velden van Efraïm en Samaria. En het volk van Benjamin zal Gilead weer in bezit nemen. 20De Israëlitische ballingen zullen terugkeren en het land van de Kanaänieten tot Sarefat in het noorden bezetten. En de mensen uit Jeruzalem die in ballingschap waren in Sefarad in Klein-Azië, zullen terugkeren naar hun vaderland en de steden aan de rand van de Negev veroveren. 21Want verlossers zullen naar de berg Sion komen en heersen over heel Edom. En de Here zal koning zijn!” ’

New Russian Translation

Авдий 1:1-21

1Видение, которое было к пророку Авдию.

Эдом будет низвергнут

Так говорит Владыка Господь об Эдоме:

Мы услышали весть от Господа,

что отправлен посланник к народам,

чтобы объявить им:

«Вставайте! Выступим войной против Эдома!»

2– Вот, Я сделаю тебя, Эдом, малым среди народов,

ты будешь в большом презрении.

3Гордость сердца твоего обольстила тебя.

Ты живешь в расщелинах скал1:3 Или: «в расщелинах Селы». На языке оригинала наблюдается игра слов: села означает «скала», но это также название столицы Эдома.,

высоко строишь свой дом

и говоришь в сердце своем:

«Кто низвергнет меня на землю?»

4Но даже если ты, подобно орлу,

поднимешься ввысь

и устроишь гнездо свое среди звезд,

то и оттуда Я низвергну тебя, –

возвещает Господь. –

5О, как ты будешь разрушен!

Если воры и грабители в ночи придут к тебе,

разве они не украдут только то, что пожелают?

Если проникнут к тебе собиратели винограда,

разве не оставят они несколько виноградин?

6Как все будет обыскано у Исава,

будут ограблены его тайники!

7Все твои союзники

вытеснят тебя до границы,

все твои друзья

обманут и одолеют тебя.

Те, кто ест твой хлеб, поставят на тебя западни,

но ты не догадаешься.

8В тот день, – возвещает Господь, –

Я истреблю мудрых в Эдоме

и благоразумных на горе Исава.

9Воины твои, Теман1:9 Теман – важный эдомитский город, получивший свое название от имени внука Исава, родоначальника Эдома (см. Быт. 36:15). Здесь под именем Теман подразумевается вся страна Эдом.,

будут трепетать от страха,

и все на горе Исава будут истреблены.

10Из-за насилия над своим братом Иаковом

будешь покрыт позором,

будешь уничтожен навсегда.

11Ты стоял в стороне в тот день,

когда чужие народы уносили его богатства,

когда иноземцы входили в его ворота

и бросали жребий об Иерусалиме.

Ты был как один из них!

12Тебе не следовало смотреть сверху вниз на своего брата

в день его несчастья,

не стоило торжествовать над народом Иуды

в день его гибели

и хвастаться

в день его страдания.

13Тебе не следовало входить

в ворота Моего народа

в день его бедствия,

смотреть на его горе

в день его бедствия

и касаться его богатства

в день его бедствия.

14Тебе не стоило стоять на перекрестках

и убивать беглецов,

не стоило выдавать уцелевших

в день их страдания.

Спасение Израиля

15– Близок день Господень для всех народов:

как ты поступал, так и с тобою поступят,

то, что ты делал, падет на твою же голову.

16Как вы пили на святой горе Моей,

так и все народы будут пить всегда,

будут пить, не переставая,

и проглотят, и исчезнут, будто их и не было.

17Будет на горе Сион спасение,

и будет она святой обителью,

а дом Иакова вернет свое наследие.

18Дом Иакова будет огнем,

дом Иосифа – пламенем,

а дом Исава будет соломою,

которую они подожгут и уничтожат;

никто из дома Исава не выживет, –

сказал Господь.

19Люди из Негева завладеют горой Исава,

а люди из предгорий – землей филистимлян.

Они захватят поля Ефрема и Самарии,

а Вениамин завладеет Галаадом.

20Войска сынов израилевых, те, что были в изгнании,

завладеют землей ханаанской до города Сарепты1:20 Сарепта – финикийский город, находившийся на территории современного государства Ливан.,

а изгнанники Иерусалима, живущие в Сефараде1:20 Сефарад – вероятно другое название Сардиса, столицы Лидии, но также возможно, что это местность Спарда в Малой Азии, или Шапарда в северо-западной Мидии, или же Испания, так, например, потомков евреев, изгнанных из Испании называют «сефардами».,

получат во владения города Негева.

21Спасители взойдут на гору1:21 Или: «сойдут с горы». Сион,

чтобы править горою Исава,

и наступит царствование Господа.