Nehemia 12 – HTB & BDS

Het Boek

Nehemia 12:1-47

1Dit zijn de priesters en levieten, die met Zorobabel, den zoon van Salatiël, en met Jesjóea zijn opgetrokken: Seraja, Jirmeja, Ezra, 2Amarja, Malloek, Chattoesj, 3Sjekanja, Rechoem, Meremot, 4Iddo, Ginnetoj, Abi-ja, 5Mi-jamin, Maädja, Bilga, 6Sjemaja, Jojarib, Jedaja, 7Salloe, Amok, Chilki-ja en Jedaja; dit waren de hoofden van de priesters en van hun broeders ten tijde van Jesjóea. 8Dit waren de levieten: Jesjóea, Binnoej, Kadmiël, Sjerebeja, Jehoeda en Mattanja, die met zijn broeders de leiding had bij het lofgezang. 9Verder Bakboekja en Oenni met hun broers, die bij de gezangen tegenover hen stonden. 10Jesjóea verwekte Jojakim, Jojakim verwekte Eljasjib, Eljasjib verwekte Jojada. 11Jojada verwekte Jonatan, Jonatan verwekte Jaddóea. 12Ten tijde van Jojakim waren priesters: de familiehoofden van Seraja, Meraja, Jirmeja, Chananja; 13die van Ezra, Mesjoellam, Amarja, Jehochanan; 14die van Malloeki, Jonatan, Sjebanja, Josef: 15die van Charim, Adna, Merajot, Chelkai; 16die van Iddo, Zekarja, Ginneton, Mesjoellam; 17die van Abi-ja, Zikri, Minjamin, Moadja, Piltai; 18die van Bilga, Sjammóea, Sjemaja, Jehonatan; 19die van Jojarib, Mattenai, Jedaja, Oezzi; 20die van Sallai, Kallai, Amok, Éber; 21die van Chilki-ja, Chasjabja, Jedaja en Netanel. 22De levieten, familiehoofden, uit de tijd van Eljasjib, Jojada, Jochanan en Jaddóea staan opgeschreven; de priesters tot aan de regering van Darius, den Pers. 23De levieten, familiehoofden, tot aan de tijd van Jochanan, den zoon van Eljasjib, staan opgeschreven in het boek der Kronieken. 24De hoofden der levieten waren: Chasjabja, Sjerebja, Jesjóea, Binnoej en Kadmiël; en hun broeders, die tegenover hen stonden, om afdeling tegenover afdeling het prijs- en loflied aan te heffen, zoals David, de man Gods, dit had bepaald, waren: 25Mattanja, Bakboekja, Obadja. De poortwachters, die de wacht hielden bij de voorraadkamers der poorten, waren: Mesjoellam, Talmon en Akkoeb. 26Dezen leefden ten tijde van Jojakim, den zoon van Jesjóea, zoon van Josadak, en ten tijde van Nehemias, den stadhouder, en van Esdras, den priester-schriftgeleerde. De inwijding van Jerusalems muren. 27Voor de inwijding van Jerusalems muren ontbood men de levieten uit al hun woonplaatsen, en bracht ze naar Jerusalem, om de inwijding te voltrekken met jubel, loflied en gezang, met cymbalen, harpen en citers. 28Zo kwamen de zangers bijeen, zowel uit de streek rond Jerusalem als uit de dorpen der Netofaieten, 29uit Bet-Haggilgal, en uit de velden van Géba en Azmáwet; want de zangers hadden zich rond Jerusalem dorpen gebouwd. 30En nadat de priesters en levieten zich hadden gereinigd, reinigden zij ook het volk, daarna de poorten en de muur. 31Nu liet ik de hoofden van Juda de muur beklimmen, en stelde ik twee grote koren op. Het één trok naar het zuiden over de muur in de richting van de Aspoort. 32Daarachter gingen Hosjaäja en de helft der hoofden van Juda; 33vervolgens Azarja, Ezra, Mesjoellam, 34Jehoeda, Binjamin, Sjemaja en Jirmeja. 35Dan enige priesterzonen met trompetten; daarna Zekarja, de zoon van Jonatan, zoon van Sjemaja, zoon van Mattanja, zoon van Mikaja, zoon van Zakkoer, zoon van Asaf, 36met zijn broeders Sjemaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maäi, Netanel, Jehoeda en Chanáni met muziekinstrumenten voor de muziek van David, den man Gods. Esdras, de schriftgeleerde, ging aan hun spits. 37Voorbij de Bronpoort sloegen zij af, en trokken de trappen op van de stad van David, de helling van de muur, en verder langs het paleis van David tot aan de Waterpoort in het oosten. 38Het andere koor, dat door mijzelf en de helft van het volk werd gevolgd, trok naar het noorden over de muur. Het ging langs de Bakoventoren tot aan de Brede Muur, 39over de Efraïmpoort, de Oude Poort en de Vispoort, voorbij de Chananel-toren en de toren Mea tot de Schaapspoort, en hield halt bij de Gevangenispoort. 40Daarna stelden de beide koren zich op in de tempel; ook ikzelf met de helft van de hoofden. 41De priesters Eljakim, Maäseja, Minjamin, Mikaja, Eljoënai, Zekarja en Chananja bliezen op de trompetten, 42met Maäseja, Sjemaja, Elazar, Oezzi, Jehochanan, Malkija, Elam en Ézer. Ook de zangers lieten zich horen onder leiding van Jizrachja. 43Die dag werden er talrijke offers gebracht. Men juichte van blijdschap, omdat God hun grote vreugde had bereid; ook de vrouwen en de kinderen juichten, zodat Jerusalems jubel tot in de verte werd gehoord. 44In die tijd werden er mannen aangesteld, die belast waren met het toezicht over de kamers voor de voorraden, hefoffers, eerstelingen en tienden, om daarin de wettelijke cijnzen, naar de verhouding van de landerijen der steden, voor de priesters en levieten te bergen. Want Juda beleefde nu vreugde aan de dienstdoende priesters en levieten; 45want ze onderhielden de verplichtingen jegens God en de reinheidsvoorschriften. Ook de zangers en poortwachters onderhielden, wat David en zijn zoon Salomon hadden voorgeschreven; 46want de oorsprong van de zangers en van het lof- en jubellied voor God ligt in de oude tijden van David en Asaf. 47Heel Israël bracht dus in de tijd van Zorobabel en in de tijd van Nehemias de cijns voor de dagelijkse behoeften der zangers en poortwachters op, en wijdde gaven aan de levieten, die daarvan wederom aan de zonen van Aäron wijdden.

La Bible du Semeur

Néhémie 12:1-47

Les prêtres et les lévites revenus de l’exil

1Voici la liste des prêtres et des lévites qui revinrent de l’exil avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué : c’étaient Seraya, Jérémie, Esdras12.1 A ne pas confondre avec Esdras, le prêtre et spécialiste de la Loi, qui était de la famille de Seraya (Esd 7.1-5)., 2Amaria, Mallouk, Hattoush, 3Shekania, Rehoum, Merémoth, 4Iddo, Guinnethoï, Abiya, 5Miyamîn, Maadia, Bilga, 6Shemaya, Yoyarib, Yedaeya, 7Sallou, Amoq, Hilqiya, Yedaeya. C’étaient là les chefs des prêtres et leurs collègues au temps de Josué.

8Parmi les lévites, il y avait : Josué, Binnouï, Qadmiel, Shérébia, Juda et Mattania, responsable avec ses collègues des chants de louange. 9Leurs collègues Baqbouqia et Ounni se tenaient en face d’eux pour leur répondre. 10Josué fut le père de Yoyaqim, dont les descendants en ligne directe furent Eliashib, Yoyada, 11Jonathan et Yaddoua. 12Voici, au temps de Yoyaqim, quels étaient les chefs des familles sacerdotales : pour la famille de Seraya, c’était Meraya ; pour celle de Jérémie, Hanania ; 13pour la famille d’Esdras, Meshoullam ; pour celle d’Amaria, Yohanân ; 14pour celle de Melouki, Jonathan ; pour celle de Shebania12.14 Plusieurs manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque et la version syriaque (voir Né 12.3) ont : Shekania., Joseph ; 15pour celle de Harim, Adna ; pour celle de Merayoth12.15 Certains manuscrits de l’ancienne version grecque (voir Né 12.3) ont : Merémoth., Helkaï ; 16pour celle d’Iddo, Zacharie ; pour celle de Guinnethôn, Meshoullam ; 17pour celle d’Abiya, Zikri ; pour celle de Minyamîn, Moadia, Pilthaï12.17 Il est possible qu’il manque ici un nom : Minyamîn, X ; pour celle de Moadia, … ; 18pour celle de Bilga, Shammoua ; pour celle de Shemaya, Jonathan ; 19pour celle de Yoyarib, Matthnaï ; pour celle de Yedaeya, Ouzzi ; 20pour celle de Sallaï, Qallaï ; pour celle d’Amoq, Eber ; 21pour celle de Hilqiya, Hashabia ; pour celle de Yedaeya, Netanéel.

22Au temps d’Eliashib, de Yoyada, de Yohanân et de Yaddoua, on fit des listes des chefs de familles lévitiques et sacerdotales. Elles furent établies pendant le règne de Darius, le Perse. 23Les noms des chefs de familles lévitiques furent inscrits sur le livre des Annales jusqu’au temps de Yohanân, fils d’Eliashib.

24Les chefs des lévites, Hashabia, Shérébia et Josué, fils de Qadmiel, ainsi que leurs collègues se tenaient les uns en face des autres pour louer et célébrer l’Eternel, conformément aux instructions laissées par David, homme de Dieu. Ils se répondaient tour à tour les uns aux autres. 25Les portiers Mattania, Baqbouqia, Abdias, Meshoullam, Talmôn et Aqqoub montaient la garde auprès des entrepôts situés près des portes du Temple. 26Tels sont ceux qui étaient en fonction au temps de Yoyaqim, fils de Josué, et petit-fils de Yotsadaq, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d’Esdras, le prêtre et spécialiste de la Loi.

La dédicace solennelle de la muraille

27Lors de l’inauguration de la muraille de Jérusalem, on fit venir les lévites à Jérusalem de toutes les localités où ils habitaient, afin de célébrer l’événement dans la joie, par la louange et par le chant des cantiques accompagnés par les cymbales, les luths et les lyres. 28Les musiciens se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem, ainsi que des environs de Netopha, 29de Beth-Guilgal et des territoires de Guéba et d’Azmaveth, car ils s’étaient construit des villages autour de Jérusalem. 30Les prêtres et les lévites accomplirent les rites de purification, tant pour eux-mêmes que pour le peuple, pour les portes et pour la muraille.

31Je fis monter sur la muraille12.31 Autre traduction : aller le long de la muraille. les chefs de Juda et je formai deux grands chœurs. Le premier se dirigea du côté droit et marcha sur la muraille12.31 Autre traduction : marcha le long de la muraille. vers la porte du Fumier. 32Derrière les choristes venaient Osée et la moitié des chefs de Juda, 33Azaria, Esdras, Meshoullam, 34Juda, Benjamin, Shemaya et Jérémie. 35Puis venaient des prêtres munis de trompettes : Zacharie, fils de Jonathan, qui avait pour ascendants Shemaya, Mattania, Michée et Zakkour, Asaph, 36et ses collègues Shemaya, Azaréel, Milalaï, Guilalaï, Maaï, Netanéel, Juda et Hanani qui jouaient des instruments de David, homme de Dieu. Esdras, le spécialiste de la Loi, était à leur tête. 37A la porte de la Source, ils gravirent en face d’eux les marches qui les conduisaient à la Cité de David, par la montée qui mène au rempart qui surplombe l’ancien palais de David, puis ils continuèrent jusqu’à la porte des Eaux, du côté oriental de la ville.

38Le second chœur partit vers la gauche. Je les suivis avec l’autre moitié du peuple sur le haut de la muraille12.38 Autre traduction : le long de la muraille.. Nous avons passé près de la tour des Fours, puis par l’endroit où la muraille s’élargit, 39au-dessus de la porte d’Ephraïm, de la porte de la vieille ville, puis de la porte des Poissons, puis la tour de Hananéel et la tour de Méa jusqu’à la porte des Brebis. On s’arrêta à la porte de la Prison.

40Les deux chœurs prirent place dans le temple de Dieu. Je fis de même, avec la moitié des chefs du peuple 41ainsi que les prêtres Eliaqim, Maaséya, Minyamîn, Michée, Elyoénaï, Zacharie et Hanania, qui portaient des trompettes. 42Il y avait aussi Maaséya, Shemaya, Eléazar, Ouzzi, Yohanân, Malkiya, Elam et Ezer. Les musiciens faisaient résonner leurs cantiques sous la direction de Yizrahya.

43Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et ils s’adonnèrent à la joie car Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants prirent part aux réjouissances et l’on entendait de loin les cris de joie qui retentissaient à Jérusalem.

L’organisation de la collecte des offrandes et des dîmes

44A cette époque, des hommes furent préposés à la surveillance des salles où étaient entreposées les offrandes et les dîmes. On les chargea d’y recueillir les parts attribuées par la Loi aux prêtres et aux lévites, provenant des champs qui entouraient les villes. En effet, le peuple de Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient en fonction, 45de ce qu’ils assuraient le service de leur Dieu et accomplissaient les rites de purification, et de ce que les musiciens et les portiers assumaient leurs fonctions conformément aux instructions de David et de son fils Salomon12.45 Voir 1 Ch 25.1-8 ; 26.1-12.. 46En effet, il y avait eu autrefois, du temps de David et d’Asaph, des chefs des musiciens qui exécutaient les chants de louange et de reconnaissance en l’honneur de Dieu. 47A l’époque de Zorobabel et au temps de Néhémie, tout le peuple d’Israël donnait chaque jour aux musiciens et aux portiers les parts qui leur revenaient. Ils remettaient aussi aux lévites les redevances sacrées, ceux-ci donnaient aux descendants d’Aaron la part qui leur revenait.