Het Boek

Mattheüs 1:1-25

De afkomst van Jezus

1Stamboom van Jezus Christus, een afstammeling van David, die een afstammeling van Abraham was. 2Abraham was de vader van Isaak, Isaak de vader van Jakob, Jakob de vader van Juda en zijn broers,

3Juda was de vader van Peres en Zerah, Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron de vader van Aram, 4Aram was de vader van Amminadab, Amminadab de vader van Nachson, Nachson was de vader van Salmon, 5Salmon de vader van Boaz, Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed, Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï 6en Isaï de vader van David, de koning. David was de vader van Salomo, Salomoʼs moeder was de vrouw van Uria. 7Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam de vader van Abia. Abia was de vader van Asaf, 8Asaf de vader van Josafat, Josafat de vader van Joram, Joram was de vader van Uzzia, 9Uzzia de vader van Jotam, Jotam de vader van Achaz, Achaz de vader van Hizkia, 10Hizkia was de vader van Manasse, Manasse de vader van Amos, Amos de vader van Josia, 11Josia was de vader van Jechonja en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel.

12Na die verbanning werd Jechonja vader van een zoon, die Sealtiël heette. Sealtiël was de vader van Zerubbabel, 13Zerubbabel de vader van Abiud, Abiud was de vader van Eljakim, Eljakim de vader van Azor, 14Azor de vader van Sadok, Sadok de vader van Achim, Achim de vader van Eliud, 15Eliud was de vader van Eleazar, Eleazar de vader van Mattan, Mattan was de vader van Jakob, 16Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt.

17Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties.

De ouders van Jezus

18De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. 19Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden.

20Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. ‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest.

21Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’ 22Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: 23‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.” ’

24Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in huis. 25Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus.

New International Reader’s Version

Matthew 1:1-25

The Family Line of Jesus the Messiah

1This is the written story of the family line of Jesus the Messiah. He is the son of David. He is also the son of Abraham.

2Abraham was the father of Isaac.

Isaac was the father of Jacob.

Jacob was the father of Judah and his brothers.

3Judah was the father of Perez and Zerah. Tamar was their mother.

Perez was the father of Hezron.

Hezron was the father of Ram.

4Ram was the father of Amminadab.

Amminadab was the father of Nahshon.

Nahshon was the father of Salmon.

5Salmon was the father of Boaz. Rahab was Boaz’s mother.

Boaz was the father of Obed. Ruth was Obed’s mother.

Obed was the father of Jesse.

6And Jesse was the father of King David.

David was the father of Solomon. Solomon’s mother had been Uriah’s wife.

7Solomon was the father of Rehoboam.

Rehoboam was the father of Abijah.

Abijah was the father of Asa.

8Asa was the father of Jehoshaphat.

Jehoshaphat was the father of Jehoram.

Jehoram was the father of Uzziah.

9Uzziah was the father of Jotham.

Jotham was the father of Ahaz.

Ahaz was the father of Hezekiah.

10Hezekiah was the father of Manasseh.

Manasseh was the father of Amon.

Amon was the father of Josiah.

11And Josiah was the father of Jeconiah and his brothers. At that time, the Jewish people were forced to go away to Babylon.

12After this, the family line continued.

Jeconiah was the father of Shealtiel.

Shealtiel was the father of Zerubbabel.

13Zerubbabel was the father of Abihud.

Abihud was the father of Eliakim.

Eliakim was the father of Azor.

14Azor was the father of Zadok.

Zadok was the father of Akim.

Akim was the father of Elihud.

15Elihud was the father of Eleazar.

Eleazar was the father of Matthan.

Matthan was the father of Jacob.

16Jacob was the father of Joseph. Joseph was the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah.

17So there were 14 generations from Abraham to David. There were 14 from David until the Jewish people were forced to go away to Babylon. And there were 14 from that time to the Messiah.

Joseph Accepts Jesus as His Son

18This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary and Joseph had promised to get married. But before they started to live together, it became clear that she was going to have a baby. She became pregnant by the power of the Holy Spirit. 19Her husband Joseph was faithful to the law. But he did not want to put her to shame in public. So he planned to divorce her quietly.

20But as Joseph was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. The angel said, “Joseph, son of David, don’t be afraid to take Mary home as your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit. 21She is going to have a son. You must give him the name Jesus. That’s because he will save his people from their sins.”

22All this took place to bring about what the Lord had said would happen. He had said through the prophet, 23“The virgin is going to have a baby. She will give birth to a son. And he will be called Immanuel.” (Isaiah 7:14) The name Immanuel means “God with us.”

24Joseph woke up. He did what the angel of the Lord commanded him to do. He took Mary home as his wife. 25But he did not sleep with her until she gave birth to a son. And Joseph gave him the name Jesus.