Marcus 1 – HTB & CARS

Het Boek

Marcus 1:1-45

De boodschap van Johannes de Doper

1In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld. 2Het is precies zoals geschreven staat in het boek van de profeet Jesaja: ‘Luister, Ik stuur mijn boodschapper voor u uit om voor u een weg te banen.’ 3En: ‘Ik hoor de stem van iemand die roept in de woestijn: “Baan een weg voor de Here, maak zijn wegen recht.” ’ 4Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. 5Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. 6Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. 7‘Na mij,’ riep hij, ‘komt er Iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard de riem van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.’

Het eerste optreden van Jezus

9Op een dag kwam Jezus daar ook. Hij was uit Nazareth gekomen om Zich door Johannes in de Jordaan te laten dopen. 10Direct toen Hij uit het water kwam, zag Jezus dat de hemel openscheurde en de Heilige Geest als een duif op Hem neerdaalde. 11Een stem uit de hemel zei: ‘U bent mijn geliefde Zoon. U verheugt mijn hart.’ 12Onmiddellijk daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn gestuurd. 13Daar werd Hij veertig dagen lang door Satan op de proef gesteld. Hij was er alleen met de wilde dieren en de engelen zorgden voor Hem.

14Later, toen Johannes de Doper door koning Herodes gevangen was genomen, ging Jezus terug naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. 15‘Eindelijk is het zover!’ riep Hij. ‘Het Koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws.’ 16Toen Jezus op een dag langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee vissers, Simon en zijn broer Andreas. Zij waren bezig hun netten uit te werpen in het meer. 17Hij zei tegen hen: ‘Ga met Mij mee! Dan zal Ik van jullie vissers maken die mensen bij Mij brengen.’ 18Zij lieten hun netten liggen en gingen onmiddellijk met Hem mee. 19Iets verderop zag Hij nog twee vissers, Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. Zij zaten in hun boot de netten te repareren. 20Hij riep hen ook en zij lieten hun vader met de knechten in de boot achter en gingen met Jezus mee.

21Jezus en zijn metgezellen kwamen in Kafarnaüm aan. Op de sabbat (zaterdag, de Joodse rustdag) ging Hij naar de synagoge en sprak de mensen toe. 22Zij waren verbaasd over wat Hij hun leerde, want Hij sprak als iemand met gezag, die wist waarover Hij het had. Dit was iets heel anders dan zij gewend waren van hun bijbelgeleerden. 23In die synagoge was een man met een boze geest. Hij begon te schreeuwen: 24‘Ik wil niets met U te maken hebben, Jezus van Nazareth. U bent gekomen om ons te vernietigen! Ik weet wel wie U bent: de heilige Zoon van God!’ 25‘Zwijg,’ zei Jezus tegen de boze geest. ‘Ga onmiddellijk uit die man weg!’

26De boze geest rukte en trok aan de man, gilde vreselijk en verliet hem. 27De mensen keken hun ogen uit en vroegen elkaar: ‘Wat is dit toch? Iemand die iets nieuws leert en die gezag heeft! Hij zegt zelfs tegen de boze geesten dat zij moeten gaan en ze gaan nog ook!’ 28Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door heel Galilea.

29Uit de synagoge ging Jezus met Simon en Andreas mee naar huis. Jakobus en Johannes waren er ook bij. 30Simons schoonmoeder was ziek en lag met koorts op bed. De mannen vertelden het aan Jezus. 31Toen Hij binnenkwam, ging Hij naar haar toe, pakte haar bij de hand en hielp haar overeind. De koorts verdween meteen. Zij stond op en maakte eten voor hen klaar. 32Die avond na zonsondergang bracht men alle zieken en bezetenen bij Hem. 33Veel nieuwsgierigen waren te hoop gelopen en voor het huis was het een drukte van belang. 34Jezus genas heel veel mensen, wat voor ziekte ze ook hadden. Uit vele anderen verjoeg Hij de boze geesten. Hij liet niet toe dat die boze geesten iets zeiden, want zij wisten wie Hij was.

35Op een morgen stond Jezus voor dag en dauw op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden. 36Later gingen Simon en de anderen Hem achterna. 37Toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij: ‘Iedereen is op zoek naar U.’ 38Maar Hij antwoordde: ‘Kom, wij gaan naar andere dorpen en steden hier in de buurt. Dan kan Ik de mensen daar ook over het goede nieuws van God vertellen. Daarvoor ben Ik immers gekomen.’

39Zo reisde Hij heel Galilea door en sprak overal in de synagogen. Uit vele mensen verjoeg Hij boze geesten.

40Op een dag kwam er een melaatse man naar Hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte: ‘Als U wilt, kunt U mij genezen.’ 41Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg Hij medelijden met hem. 42Hij raakte hem aan en zei: ‘Dat wil Ik, word gezond!’ De melaatsheid verdween onmiddellijk en de man was helemaal genezen! 43Jezus vond het niet goed dat de man bij Hem bleef. 44‘Ga direct naar de priester,’ zei Hij streng, ‘en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets vertelt! Neem het offer mee dat volgens de wet van Mozes gebracht moet worden, als iemand van melaatsheid genezen is. Dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent.’ 45Maar de man kon het toch niet voor zich houden. Overal vertelde hij dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam zo in de belangstelling te staan dat Hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef Hij maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen Hem te vinden.

Священное Писание

Марк 1:1-45

Пророк Яхия готовит путь Исе Масиху

(Мат. 3:1-12; Лк. 3:2-16; Ин. 1:19-28)

1Вот начало Радостной Вести об Исе Масихе1:1 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., (вечном) Сыне Всевышнего1:1 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).. 2Как написано в Книге Пророков, где Всевышний говорит:

«Вот впереди Тебя (Масиха) посылаю Я вестника Моего,

который приготовит Тебе путь»1:2 Мал. 3:1..

3«Голос раздаётся в пустыне:

„Приготовьте путь Вечному1:3 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.,

сделайте прямыми дороги Его!“»1:3 Ис. 40:3.

4В пустыне появился пророк Яхия1:4 Пророк Яхия – букв.: «Яхия Погружающий»; также в 6:14; 6:24-25; 8:28. и проповедовал, что все должны пройти обряд погружения в воду1:4 Или: «обряд омовения»; также в ст. 5, 8 и 9. в знак того, что они покаялись, чтобы получить прощение грехов. 5К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они открыто признавали свои грехи, и Яхия совершал над ними обряд погружения в воду в реке Иордан. 6Яхия носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом1:6 Весь вид Яхии говорил о том, что он пророк Всевышнего (см. 4 Цар. 1:8; Зак. 13:4).. Ел он саранчу и дикий мёд. 7В своей проповеди он говорил:

– После меня придёт Тот, Кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. 8Я совершал над вами обряд, погружая вас в воду, а Он будет погружать вас в Святого Духа1:8 Или: «омывать ваши сердца Святым Духом»..

Иса Масих проходит обряд погружения в воду у Яхии

(Мат. 3:13-17; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

9В то время из галилейского города Назарета пришёл Иса и прошёл у Яхии обряд погружения в воду в Иордане. 10И когда Иса выходил из воды, Он тотчас увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на Него в образе голубя. 11И с небес прозвучал голос:

– Ты Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)! В Тебе Моя радость!1:11 См. Нач. 22:2; Заб. 2:7; Ис. 42:1.

Искушение в пустыне

(Мат. 4:1-11; Лк. 4:1-13)

12Тотчас Дух побудил Ису пойти в пустыню. 13Он находился в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. Иса был там один, в окружении диких зверей, и ангелы служили Ему.

Иса Масих начинает Своё служение

(Мат. 4:12-17; Лк. 4:14-15)

14После того как Яхия был заключён в темницу, Иса пришёл в Галилею, возвещая Радостную Весть от Всевышнего.

15– Пришло время, – говорил Он, – Всевышний уже устанавливает Своё Царство! Покайтесь и верьте в Радостную Весть!

Четыре рыбака следуют за Исой Масихом

(Мат. 4:18-22; Лк. 5:2-11)

16Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иса увидел Шимона и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

17– Идите за Мной, – сказал им Иса, – и Я сделаю так, что вы станете ловцами людей.

18Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 19Пройдя немного дальше, Иса увидел Якуба и Иохана, сыновей Завдая, которые сидели в своей лодке и чинили сети. 20И Он сразу же позвал их, и они, оставив своего отца Завдая с наёмными работниками в лодке, пошли за Ним.

Изгнание нечистого духа

(Лк. 4:31-37)

21Когда они пришли в Капернаум, Иса в первую же субботу1:21 Суббота – седьмой день недели у иудеев, который был религиозным днём отдыха. См. пояснительный словарь. пошёл в молитвенный дом иудеев и учил там. 22Люди изумлялись Его учению, потому что Он учил их как имеющий власть, а не как учители Таурата. 23Как раз в это время в молитвенном доме находился человек, одержимый нечистым духом, который вдруг закричал:

24– Что Ты хочешь от нас, Иса из Назарета? Ты пришёл, чтобы погубить нас? Я знаю, кто Ты! Ты – Святой Всевышнего!

25– Замолчи! – строго приказал Иса. – Выйди из него!

26Нечистый дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. 27Люди в изумлении говорили друг другу:

– Что это? Новое учение, да ещё и с такой властью! Он даже нечистым духам приказывает, и те подчиняются Ему!

28Слух об Исе мгновенно разошёлся по всей Галилее.

Исцеление больных

(Мат. 8:14-16; Лк. 4:38-41)

29Из молитвенного дома иудеев они с Якубом и Иоханом сразу же пошли домой к Шимону и Андеру. 30Тёща Шимона лежала в горячке, и Исе сразу сказали о ней. 31Он подошёл к ней, взял её за руку и помог подняться. Жар её прошёл, и она начала накрывать им на стол.

32С наступлением вечера, после захода солнца, к Исе стали приносить всех больных и одержимых демонами. 33Весь город собрался у дверей. 34В тот день Иса исцелил многих от самых различных болезней и изгнал много демонов. Демонам Он запрещал говорить, потому что они знали, Кто Он1:34 То есть знали, что Иса является обещанным Масихом, Избранным Царём (см. Лк. 4:41). Запрет (не только демонам, но и людям – см. 1:43-45) говорить о том, Кем Он является, вероятно, был продиктован тем, что люди неверно понимали пророчества о Масихе. Они ждали, что пришедший Масих возглавит восстание против римской оккупации и установит Своё Царство (см. Ин. 6:15), в то время как Его целью было духовное освобождение от греха (см. Ин. 8:31-36). Вторая причина – в том, что ещё не пришло Его время открыться (см. Ин. 7:8). К тому же растущая популярность мешала Его служению (см. 1:43-45). Иса также не хотел, чтобы люди видели в нём только чудотворца-целителя. И, конечно же, Он не хотел принимать свидетельство от демонов..

Иса Масих возвещает Радостную Весть в Галилее

(Лк. 4:42-44)

35На следующее утро, когда было ещё темно, Иса вышел из дома, пошёл в безлюдное место и там молился. 36Шимон и другие ученики бросились искать Его 37и, когда нашли, сказали Ему:

– Все Тебя ищут!

38А Он им ответил:

– Пойдём в другие места, в соседние селения, чтобы Мне и там возвещать Радостную Весть. Я ведь для этого и пришёл.

39И Он ходил по всей Галилее, проповедуя в молитвенных домах и изгоняя демонов.

Исцеление прокажённого

(Мат. 8:2-4; Лк. 5:12-16)

40Однажды к Нему подошёл человек, больной проказой1:40 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу.. Павши перед Исой на колени, он стал умолять Его:

– Если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

41Исе стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал:

– Хочу, очистись!

42Как только Он это сказал, проказа сошла с человека, и тот стал чистым. 43Иса тут же отослал его, строго предупредив:

44– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси в жертву за очищение то, что повелел Муса1:44 См. Лев. 14:1-32.. Так люди удостоверятся, что ты исцелён1:44 Букв.: «…повелел Муса, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям»..

45Но тот пошёл и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Исе стало невозможно открыто появляться в городе, и Он оставался в безлюдных местах. Народ, однако, стекался к Нему отовсюду.