Judas 1 – HTB & MTDS

Het Boek

Judas 1:1-25

Waarschuwing tegen onbetrouwbare mensen

1Van: Judas, een dienaar van Jezus Christus en een broer van Jakobus. Aan: alle mensen die door God, de Vader, geroepen zijn. Hij houdt van u en zijn Zoon Jezus Christus bewaart u. 2Ik wens u meer en meer Gods genade, vrede en liefde toe.

3Vrienden, ik was al begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren, maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie Hem toebehoren.

4Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen. 5U weet het allemaal al, maar ik wil u er toch nog eens aan herinneren dat God zijn hele volk uit het land Egypte heeft bevrijd, maar de mensen die Hem niet vertrouwden, heeft Hij gedood. 6Hij heeft engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis, daar houdt Hij hen vast tot de grote dag van het oordeel. 7En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijd durend vuur, liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons.

8Maar de mensen over wie ik net sprak, trekken zich daar niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop en doen schandalige dingen met hun lichaam. Zij aanvaarden geen enkel gezag en spotten met de hemelse machten.

9Wat een verschil met Michaël, een van de voornaamste engelen! Toen die met de duivel streed om het lichaam van Mozes, durfde hij de duivel niet te veroordelen of te beledigen. Hij zei alleen: ‘De Here zal je straffen.’ 10Maar deze mannen spotten met alles wat zij niet kennen. Zij doen precies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen, en gaan daaraan dan ook ten gronde. 11Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Zij zijn net als Bileam, die zich voor geld overgaf aan bedrog. Zij gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen.

12Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar houdt. Het is hun alleen om eten en drinken begonnen. Zij schamen zich nergens voor en denken alleen maar aan zichzelf. Zij zijn als wolken die over dorstig land drijven, zonder regen te geven. Zij lijken op vruchtbomen die zelfs in de oogsttijd geen vruchten geven en daarom omgehakt worden, al het leven is er uit. 13Zij zijn net als woeste golven op zee die schuimkoppen krijgen, zij laten zich zó door hun schandalige begeerten opzwepen dat er allerlei vuiligheid naar boven komt. Dwaalsterren zijn het, die hun einde zullen vinden in de eeuwige duisternis.

14Wat Henoch zei, die van de zevende generatie na Adam was, is ook op hen van toepassing: ‘Daar komt de Here met de tienduizenden die bij Hem horen, om over alle mensen recht te spreken. 15Hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen Hem hebben opgezet.’

16Zij doen niets dan mopperen en zeuren, zij willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En áls zij eens aardig zijn, doen zij het om er beter van te worden.

17Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Here Jezus Christus vroeger hebben gezegd: 18‘Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven.’ 19Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de Geest van God niet. 20Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. 21Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Here Jezus Christus, die u het eeuwige leven schenkt. 22Leef mee met de mensen die twijfelen. 23Houd hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven, u zou mogelijk door hun zonden kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van hun zonde.

24God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. 25Hij is de enige God, Hij redt ons door onze Here Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Judas 1:1-25

1Ñucaca, Jesucristota servij Judas, Jacobopaj huauquimi cani.

Ñucami Yaya Dios, Paipajlla causachun, agllashcacunaman quillcani: Cancunataca, Jesucristomi tucui mana allimanta huaquichin.

2Diosca cancunamanca, sumaj causaitapish, cʼuyaitapish yallijta cushca cachun.

Llullashpa pandata yachachijcunatami rimashca

(2 Ped 2:1-17)

3Cʼuyashca crijcuna, cancunapish ñucapish quishpirishcacunami canchij. Chaimantami chai quishpirinamanta quillcana yuyai shamujpi, cancunamanca quillcana tucurcani. Diosmi crinataca, Paipajlla cajcunamanca ña shuj cutin cushca. Chaitami cʼari, cʼarita shayarishpa, alli sinchita catipaichij nishpa, cunashpa cachapani. 4Ñamari maijancunaca, cancunapurapi pacalla satirishpa, crichi callarishcacuna. Chaicunaca jatun llaquiman rinapaj, ñaupamanta chʼicanyarishcacunami. Diostapish mana manchajcunami. Chaimantami, mana cʼuyaipajta ñucanchij Taita Dios cʼuyaj cashcata yachashpapish, “Ashtahuan millaita ruranallami” nincuna. Tucuita Mandaj, ñucanchij Apu Jesucristotapish, yangapimi charincuna.

5Cancuna ña yachajpipish, caitaca yuyachisha ninimi. Mandaj Diosca, Egiptomanta israelcunata llujshichishca qʼuipaca, Paita mana crijcunataca huañuchircami. 6Maijan angelcunaca jatun canapi Dios churashcata saquishpami, quiquin maipi causacushcata shitarcacuna. Chaimantami Paica, huiñaita mana llujshipaj amsapi huichcashpa churarca. Jatun llaquiman cachana punllacamami chaipi charicun. 7Sodomapi, Gomorrapi causajcunatapish, chai cʼuchulla caishuj pueblocunapi causajcunatapish, shujtajcuna ricushpa manchachunmi, huiñaita rupacuj ninapi, jatun llaquita apachun churarca. Chai caishuj pueblocunapi causajcunapísh Sodoma, Gomorra runacuna shinallatajmi pingai illaj tucushpa, huainayanallapi yuyaita churashpa cʼaricunapura, huarmicunapurallataj mana rurana millaita rurashpa causarcacuna. Chaimantami chashna llaquichirca.

8Chashna tucushcata yachashpapish, chai muscushcata yachachijcunapish chashnallatajmi paicunapaj aichata mapayachincuna. Mandashpa tiyajcunatapish pʼiñancunami. Jahua pachapi mandajcunatapish cʼamincunami. 9Angelcunata mandaj Miguel shuti jatun angelpish, huañushca Moisespaj aichata quichunacucushpaca, diablotaca llaquichij ima jatun shimihuan mana rimashcachu. Chaipaj randica: «Mandaj Diosllataj cantaca llaquichichun» nishcallami. 10Shina cajpipish, chaicunaca mana rijsishcatapish cʼaminllacunami. Shinallataj quiquin yuyaimanta imalla yachashcahuanmi, animalcuna shina yuyai illaj tucushpa, mapayashpa causancuna.

11¡Ai, chashna rurajcunaca, imachari tucunga! Paicunaca, Cainpaj ñantami catishcacuna. Balaam shinallataj cullquiraicullami, yuyai chingarishca pandarircacuna. Coré shuti runa cʼariyashcamanta huañushca shinallatajmi, chingarinaman ricuncuna.

12Chai runacunaca, can crijcunapura cʼuyanacushpa micungapaj tandanacushcapi chagrurishpaca, mapayachijcunami. Pitapish mana pingashpa micushpa, paicunallataj michirishpami, quiquin huijsallata jundachincuna. Chaicunaca, chaquishca pʼuyuta huaira caiman chaiman apashca shinami. Usya punllacunapi pʼanga urmashca, ima grano illaj chaquishca yuracunaman rijchajcunami. Sapi illaj yuracuna shinami, ishqui cutin huañushcacunami. 13Paicunapaj pinganayaj rurashcacunaca, mama cucha yacu pʼiñarishpa puscuyashca shinami. Chashna gentecunaca, tucuita yalli amsapi huiñaita chingarina huañujlla luźerocuna shina chingarinaman ringapajllami tiyacuncuna.

14Yaya Adanmanta canchis huahua huahuapi shamuj Enocca, allimari caicunamantaca cashna huillashca: «Mandaj Diostaca, huaranga huaranga paipaj angelcunandij shamucujtami ricurcani. 15Tucuicuna imalla rurashcata ricushpa juchachingapajmi shamurca. Chai punllami Paita mana manchajcuna, mana manchashpa millaita rurashcamanta llaquichina tucushcata ricuchirca. Shinallataj Diosta mana manchaj juchasapacuna millai shimicunahuan paita cʼamishcamantapish llaquichingapajmi shamurca» nishcami. 16Chai runacunaca, huashalla parlarishpa, imatapish mana alli nishpa rimajcunami. Quiquin munaillata rurashpa cushicujcunami. Jatun tucushpa, ‘Allimi cani’ nirijcunami. Imata quichungaraiculla, shujtajcunahuan mishqui shimi purijcunami.

Crishpa caticushcata amataj saquichun cunashcami

17Shina cajpipish cʼuyashca huauquicuna, Apunchij Jesucristo huillagrichun mingashcacuna ñaupaman imalla nishcataca yuyaipi charichigari. 18Paicunami cancunamanca: «Shamuj punllacunapica, imapish Diospajlla cajcunataca, pugllashpa asijcunami tiyanga. Paicunapaj quiquin mapa munaicunallata catishpa causajcunami tiyanga» nircacuna. 19Chai shinacunaca, crijcunata chʼicanyanacuipi churajcunami. Cai pachapajlla yuyarijcunami, Diospaj Espiritutaca mana charincunachu.

20Chashna cajpipish cʼuyashca huauquicuna, Dios cancunaman cushca crinataca, Diospaj jucha illaj Espíritu yuyaita cushca shina Diosta mañashpa, alli sinchita catichijlla. 21Taita Dios cancunata cʼuyacushcataca, ama cungarichijchu. Apunchij Jesucristo llaquishpa, huiñai causaita cungacama shuyacuichijlla.

22Maijancuna mana tucui shunguhuan caticujpica, alli cringacama yachachichij. 23Ninapi rupanaman ricujcunatapish, aisashpa llujshichij shina quishpichichij. Shujtajcuna millaita rurajpipish, llaquichij. Shina cashpapish paicunapica, churanallapipish ama tuparichijchu. Aichahuan millaita rurashcamantaca, churanacama mapacunami. Chaimanta, caru carulla caichij.

Diosta ‘Allimari cangui’ nishcami

24¡Ñucanchijta Quishpichij shujlla Diosmi ama urmachun huaquichi tucun. Paimi achij nicuj Pai Diospaj ñaupajpi, jatun cushicuihuan ricurichun, chuyata charicun. 25Paitaca, ñucanchij Apu Jesucristomanta, cunanpish huiñaitapish, ‘Sumajmari cangui, jatunmari cangui, caźuchijmari cangui, mandajmari cangui’ nishca cachun! Chashna cachun.