Het Boek

Jozua 19

Land voor de overige stammen

1De stam van Simeon kreeg als volgende een stuk land toegewezen dat midden in het eerder aan Juda toegewezen gebied lag. 2-7 Hun erfdeel omvatte de volgende zeventien steden met de daarbij behorende dorpen: Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Ezem, Eltholad, Bethul, Chorma, Ziklag, Bet-Hammarchaboth, Hazar-Susa, Bet-Lebaoth, Saruhen, Aïn, Rimmon, Ether en Asan. De steden die zich naar het zuiden uitstrekten tot aan Baälath-Beër (ook wel Rama in de Negev genoemd), werden aan de stam van Simeon gegeven. Zo kwam het erfdeel van Simeons stam uit het vroegere gebied van Juda, want dat gebied bleek te groot te zijn voor Juda.

10 De derde stam die land kreeg toegewezen, was die van Zebulon. De grens daarvan begon aan de zuidzijde van Sarid. 11 Vandaar ging hij in westelijke richting naar Marala en Dabbeseth, tot hij de rivier ten oosten van Jokneam bereikte. 12 In de tegenovergestelde richting liep de grens naar het oosten, naar de grens van Chisloth-Thabor en vandaar naar Dobrath en Jafia. 13 Verder naar het oosten raakte de grenslijn Gath-Chefer, Eth-Kazin en Rimmon en draaide in de richting van Nea. 14 De noordgrens van Zebulon liep langs Hannathon en eindigde bij de vallei van Jiftah-El. 15,16 De steden in deze gebieden, zonder de bovengenoemde, omvatten Kattath, Nahalal, Simron, Idala, Bethlehem en alle omliggende dorpen. Samen waren er twaalf van zulke steden.

17-23 De vierde stam waaraan land werd toegewezen, was die van Issachar. Zijn grenzen omvatten de volgende steden: Jizreël, Chesulloth, Sunem, Hafaraïm, Sion, Anacharath, Rabbith, Kisjon, Ebez, Remeth, En-Gannim, En-Hadda, Bet-Pazez, Thabor, Sahazima en Bet-Semes, in totaal zestien steden, elk met de haar omringende dorpen. De grens van Issachar eindigde aan de Jordaan.

24-26 De stam van Aser was de vijfde die land kreeg toegewezen. De grenslijnen omvatten de volgende steden: Helkath, Hali, Beten, Achsaf, Allammelech, Amad en Misal. De westelijke grens liep van de Karmel naar de rivier Libnath, 27 ging daar in oostelijke richting verder naar Bet-Dagon en liep tot aan Zebulon in de vallei van Jiftah-El, noordelijk voorbij de steden Bet-Emek en Nehiël. Daarna liep hij verder oostelijk naar Chabul, 28 Ebron, Rechob, Hammon, Kana en Groot-Sidon. 29 Vanaf dat punt liep de grens in de richting van Rama en de versterkte stad Tyrus en bereikte de Middellandse Zee bij Hosa. Het gebied omvatte ook Chebel, Achzib, 30,31 Umma, Afek en Rechob, in totaal tweeëntwintig steden met de omringende dorpen.

32 De zesde stam die gebied kreeg toegewezen, was die van Naftali. 33 Zijn grens begon bij Juda bij Zaänannim en strekte zich via Adami-Nekeb, Jabneël en Lakkum uit tot de Jordaan. 34 De westgrens liep naar Aznoth-Thabor en via Hukkok naar de grens van Zebulon in het zuiden, met de grens van Aser in het westen en de Jordaan in het oosten. 35-39 De versterkte steden die in dit gebied lagen, waren: Ziddim, Zer, Hammath, Rakkath, Chinnereth, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edreï, En-Hazor, Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anath en Bet-Semes. Het gebied omvatte dus negentien steden met de omringende dorpen.

40 De laatste stam die zijn gebied kreeg toegewezen, was die van Dan. 41-46 De steden in zijn gebied waren: Zora, Estaol, Ir-Semes, Saälabbin, Ajalon, Jithla, Elon, Timnata, Ekron, Elteké, Gibbethon, Baälath, Jehud, Bené-Barak, Gath-Rimmon, Mé-Jarkon, Rakkon en het gebied tegenover Jafo. 47,48 De Dannieten lieten zich terugdringen in het gebergte, waardoor hun gebied te klein werd. Daarom namen de Dannieten de stad Lesem in, doodden de inwoners en vestigden zich daar. Zij noemden die stad Dan, naar hun stamvader.

49 Zo werd al het land onder de stammen verdeeld en werden de grenslijnen getrokken. Het volk gaf een speciaal stuk land aan Jozua, 50 want de Here had gezegd dat hij elke stad mocht hebben die hij maar wilde. Jozua koos Timnath-Serach in het heuvelgebied van Efraïm, hij herbouwde de stad en woonde er voortaan. 51 De priester Eleazar, Jozua en de stamleiders van Israël hadden de leiding van de heilige loting waarmee het land onder de stammen werd verdeeld. Dit had plaats onder het oog van de Here bij de ingang van de tabernakel in Silo.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иеш 19

Надел Шимона

1Второй жребий выпал кланам рода Шимона. Его надел находился среди земель Иуды. В него входили:

Беэр-Шева (или Шева), Молада, Хацар-Шуал, Бала, Эцем, Элтолад, Бетул, Хорма, Циклаг, Бет-Маркавот, Хацар-Суса, Бет-Леваот и Шарухен – тринадцать городов с окрестными поселениями;

Аин, Риммон, Этер и Ашан – четыре города с окрестными поселениями, и также все другие поселения вокруг этих городов до самого Баалат-Беэра (Рама, что в Негеве).

Таким был надел рода шимонитов, по кланам. Надел шимонитов был взят из доли Иуды, потому что земля Иуды была для него слишком велика. Так шимониты получили свой надел в землях Иуды.

Надел Завулона

10 Третий жребий выпал роду Завулона, по кланам:

Граница его надела простиралась до Сарида. 11 На запад она шла до Маралы, примыкала к Даббешету и тянулась до реки, которая рядом с Иокнеамом. 12 От Сарида она поворачивала на восток, к восходу солнца, к землям Кислот-Фавора, тянулась до Даверата и поднималась к Иафие. 13 Затем она шла на восток к Гат-Хеферу и Ет-Кацину, тянулась к Риммону и поворачивала к Нее. 14 Там граница сворачивала на север к Ханнатону и заканчивалась в долине Ифтах-Ил. 15 В надел входили Каттат, Нахалал, Шимрон, Идала и Вифлеем. Всего – двенадцать городов с окрестными поселениями.

16 Эти города с окрестными поселениями были наделом рода Завулона, по кланам.

Надел Иссокора

17 Четвёртый жребий выпал роду Иссокора, по кланам:

18 В его земли входили: Изреель, Кесуллот, Шунем, 19 Хафараим, Шион, Анахарат, 20 Раббит, Кишион, Эвец, 21 Ремет, Ен-Ганним, Ен-Хадда и Бет-Пацец. 22 Граница примыкала к Фавору, Шахацуме и Бет-Шемешу и заканчивалась у Иордана. Всего – шестнадцать городов с окрестными поселениями.

23 Эти города с окрестными поселениями были наделом рода Иссокора, по кланам.

Надел Ошера

24 Пятый жребий выпал роду Ошера, по кланам. 25 В его земли входили:

Хелкат, Хали, Бетен, Ахшаф, 26 Аллам-Малик, Амад и Мишал. На западе граница примыкала к Кармилу и к Шихор-Ливнату. 27 Затем она поворачивала на восток к Бет-Дагону, примыкала к земле Завулона и долине Ифтах-Ил и шла на север к Бет-Емеку и Неиилу, проходя слева от Кавула. 28 Она шла к Авдону, Рехову, Хаммону и Кане до великого Сидона. 29 Затем граница поворачивала назад к Раме и шла к укреплённому городу Тиру, сворачивала к Хосе и оканчивалась у моря. Мехевел, Ахзив, 30 Умма, Афек и Рехов. Всего – двадцать два города с окрестными поселениями.

31 Эти города с окрестными поселениями были наделом рода Ошера, по кланам.

Надел Неффалима

32 Шестой жребий выпал роду Неффалима, по кланам:

33 Его граница шла от Хелефа и великого дерева в Цаананниме, пересекала Адами-Некев и Иавнеил до Лаккума и оканчивалась у Иордана. 34 Граница поворачивала на запад к Азнот-Фавору и шла оттуда к Хуккоку, примыкая на юге к землям Завулона, к землям Ошера на западе и Иордану[a] на востоке. 35 Укреплёнными городами были Циддим, Цер, Хаммат, Раккат, Киннерет, 36 Адама, Рама, Хацор, 37 Кедеш, Эдрея, Ен-Хацор, 38 Иреон, Мигдал-Ил, Хорем, Бет-Анат и Бет-Шемеш. Всего – девятнадцать городов с окрестными поселениями.

39 Эти города с окрестными поселениями были наделом рода Неффалима, по кланам.

Надел Дона

40 Седьмой жребий выпал роду Дона, по кланам. 41 В земли его надела входили:

Цора, Эштаол, Ир-Шемеш, 42 Шаалаббин, Аялон, Итла, 43 Елон, Тимна, Экрон, 44 Элтеке, Гиббетон, Баалат, 45 Иехуд, Бене-Берак, Гат-Риммон, 46 Ме-Иаркон и Раккон с областью, что напротив Иоппии.

Когда донитяне потеряли свою землю,[b] 47 они пошли и напали на Лаиш[c]. Взяв город и предав его мечу, они заняли его. Они поселились в Лаише и назвали его Дон, в честь своего предка.

48 Эти города с окрестными поселениями были наделом рода Дона, по кланам.

Надел Иешуа

49 Закончив делить землю на наделы, исроильтяне дали среди себя надел Иешуа, сыну Нуна, 50 как повелел Вечный. Они дали ему город, который он просил, – Тимнат-Серах в нагорьях Ефраима. Он отстроил город и поселился в нём.

51 Таковы земли, которые священнослужитель Элеазар, Иешуа, сын Нуна, и главы семейств из родов Исроила раздали по жребию в Шило перед Вечным, у входа в шатёр встречи. И на этом они закончили делить землю.

Footnotes

  1. Иеш 19:34 Или: «…западе, и к землям Иуды, Иордану».
  2. Иеш 19:46 См. Суд. 1:34-35.
  3. Иеш 19:47 Букв.: «Лешем» – вариант названия Лаиш (см. Суд. 18:27-29).