Het Boek

Hebreeën 6

Kijk verder dan de eerste principes

1Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden, maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel. Als de Here het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen.

Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse leven geproefd. Hij heeft aan de Heilige Geest deel gekregen. Hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Door God de rug toe te keren, kruisigt zo iemand de Zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt Hem bespottelijk. Als op een stuk bouwland flink wat regen is gevallen en het een goede oogst heeft gegeven, is het duidelijk dat God het heeft gezegend. Maar als er niets anders dan dorens en distels opkomen, is het land niets waard. Het zal worden afgekeurd en afgebrand.

Beste vrienden, ook al zeggen wij dit, wij geloven niet dat het voor u geldt. Wij zijn ervan overtuigd dat u iets beters te wachten staat, u zult gered worden. 10 God is niet onrechtvaardig. Hoe zou Hij al uw werk voor Hem kunnen vergeten of de liefde die u Hem hebt gegeven en nog steeds geeft door zijn kinderen te helpen? 11 Wij verlangen ernaar dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden. 12 En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die, door hun geloof en geduld, ontvingen wat God hun had beloofd.

13 Toen God aan Abraham een belofte deed, zwoer Hij bij zijn eigen naam, omdat er niemand hoger is dan Hijzelf voor wie Hij een eed kan afleggen. 14 ‘Abraham,’ zei Hij, ‘Ik zal u telkens weer zegenen en Ik zal u veel nakomelingen geven.’ 15 Abraham bleef geduldig wachten tot God hem een zoon gaf, zoals Hij had beloofd. 16 Als iemand zweert, doet hij dat bij iemand die hoger is dan hijzelf, en een eed is het einde van alle tegenspraak. 17 God heeft ook een eed afgelegd om duidelijk te maken dat Hij niet anders kan dan zijn woord houden, Hij wilde dat de mensen aan wie Hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. 18 Omdat God een belofte heeft gedaan én een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden. 19 De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God Zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel. 20 Jezus is daar vóór ons binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor altijd hogepriester geworden, op dezelfde wijze als Melchisedek.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 6

1Chaimanta cunanca, Cristomanta callaripi yachacushca jahualla yachacushcacunataca, ama chaillatataj cutin cutin yuyaricushunchu. Ashtahuanpish alli yachaj tucungapaj yachashpa catishunchij. Huañunaman pushaj millaita ruranacunata saquishpa, Diospajman cutirinatapish, Taita Diosta ima shina crinatapish, ama cutin cutin chaillatataj yachacushunllachu. Shinallataj bautiźarinamanta, crijcunapaj jahuapi maquita churanamanta, huañushcacuna causarinamantapish, huiñaita jatun llaquiman cachanamantapish, ama cutin cutin chaillatataj yachacushunllachu. Shinapish Taita Dios munajpica, ñuca nishca shina ashtahuan yachashpa catishunchari.

Diosca, ñamari paicunapaj yuyaitaca achijyachirca. Jahua pacha Dios cushcataca, ñamari chasquircacuna. Diospaj jucha illaj Espiritutapish chasquircacunami. Chai jahua urmajcunapajca, ña mana jatarina tiyanchu. Diospaj sumaj Shimitapish yacharcacunamari. Shamuj punllacunapi imallata chasquina cashcatapish mallircacunami. Chai tucuita yachashca jahua, ‘Ña mana catinichu’ nishpa saquirishpaca, ña mana cutin mushujyangapaj Diospajman tigrari tucunchu. Chashna tucushpaca, paicunallatajmari Diospaj Churitaca, tucuicunapaj ñaupajpi pugllashpa cutin chacatacuj shina rurancuna.

Allpapish cutin cutin tamyajpi chai yacuhuan nuyurishpa, paipi tarpujcunapaj granota p'ucushpami, Taita Dios alli nishca allpa tucun. Mana chashna alli p'ucushpa, cashalla, mapa q'uihualla p'ucushpaca, chai allpaca mana alli nishca canapajmi tiyacun. Chai q'uipacarin, rupachishpami tucuchinga.

Yuyachingapaj chashna nishpapish c'uyashca crijcuna, cancunataca quishpirishca cashcata yuyanchijrajmi. Cancunamanta chashna allita yuyanataca manataj saquinchijchu. 10 Taita Diosca cashcata rurajmari. Chaimanta Paica, cancuna paita c'uyashpa imalla allita rurashcatapish, Paipajlla cajcunata servishcatapish, cunancama servicushcatapish manataj cungaringachu. 11 Chashna yuyacushpapish, tucuicunallataj cancuna chashna allita ruraj cashcataca, tucuri punllacama chai yuyai rurashpa catichunmi munanchij. Chashna cashpami shuyacushcataca, chasquingapajtaj chapacunchij. 12 Ama q'uillacuna caichijchu. Chaipaj randica crishcamantapish, mana p'iñarij alli shungu cashcamantapish, Dios cusha nishcacunata japijcunata catishpa, allita ruracuichijlla.

Diosca imata cusha nishcataca pajtachingatajmi

13 Taita Diosca, Paita yalli jatunca pi mana tiyajpimi, Abrahamman allicunata cusha nishpaca, quiquin shutillapitaj, pajtachina tucushpa, 14 cashna nishca: «Canmanca, imatapish allicunata achcatami cusha. Canmantami achcata mirachisha, chashnatajmi rurasha» nishcami. 15 Abrahamca, mana p'iñarishpa alli shunguhuan shuyashpami, Dios cusha nishcataca chasquirca.

16 Runacunaca, pajtachinataj tucushcata ricuchingapajca, paicunata yalli jatunpaj shutitami rimancuna. ‘Chai jatunpaj shutipi pajtachishatajmi’ nishpaca, cutinca mana chaillatataj rimanacunchu. 17 Chaimantami Taita Diosca, Pai cusha nishcata shuyacujcunamanca, chaita pajtachinataj cashcata ricuchisha nirca. Chaitami: “Ñuca quiquintajmi chashna nini” nishca. 18 Taita Diosca, Pai cuna tucushcatapish, ‘Chaitaca pajtachishatajmi’ nishcatapish, chai ishquitaca manataj p'aquingachu. Chaimantami, Pai cuna tucushcata ñucanchij ñaupajpi churashcataca, chariracuj shina chai yuyai canchij. Chashna cajpimi tucuita saquishpa c'uchuyajcunaca, shungu samarishpa jatunta cushicunchij. 19 Chai yuyaimi ñucanchij almataca, jatun barcota charicuj jatun fierro shina sinchita chariracun. Chai yuyaimi ñucanchijtaca, jatun linsohuan jarcachishca, Diospajlla Ucumantaj yaicuchin. 20 Chai ucumanca, Jesusmari ñucanchijta ñaupashpa yaicurca. Paitaca, Melquisedecta churashca shinallatajmi, huiñaipaj curacunata Mandaj Cura cachun churarca. Chaimantami Jesusca, Pairaj chaiman yaicurca.