Het Boek

Hebreeën 1:1-14

Gods Zoon is hoger dan de engelen

1In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, 2aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt.

3Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel. 4Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn Vader Hem heeft gegeven: Zoon van God. 5Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag het leven gegeven.’ Een andere keer zei Hij: ‘Ik zal zijn Vader zijn en Hij mijn Zoon.’ 6En toen Hij zijn enige Zoon naar de aarde zond, zei Hij: ‘Laten alle engelen van God Hem aanbidden.’ 7God zegt van zijn engelen: ‘De windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient Hem.’

8Maar van zijn Zoon zegt Hij: ‘Uw troon, o God, staat tot in eeuwigheid vast, uw bewind is een rechtvaardig bewind. 9U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom heeft uw God, o God, U met meer blijdschap overgoten dan iemand anders.’ 10Hij wordt ook Here genoemd, als er staat: ‘Here, in het begin hebt U de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. 11Eens zullen die vergaan, maar U blijft voor altijd. Zij zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren, 12op een dag zult U ze oprollen en door nieuwe vervangen. Maar U zult Zelf nooit veranderen, aan uw bestaan komt geen einde.’

13Heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen zijn Zoon: ‘Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan U onderworpen heb’? 14Nee, want de engelen zijn geesten die God dienen en die Hij eropuit stuurt om de mensen die gered worden, te helpen.

Tagalog Contemporary Bible

Hebreo 1:1-14

Ang Salita ng Dios sa Pamamagitan ng Kanyang Anak

1Noong una, nangusap ang Dios sa mga ninuno natin sa ibaʼt ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Dios ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. 3Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Dios, at kung ano ang Dios ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Makapangyarihang Dios doon sa langit.

Mas Dakila ang Anak ng Dios Kaysa sa Mga Anghel

4Kaya naging mas dakila ang Anak ng Dios kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. 5Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Dios ng ganito:

“Ikaw ang Anak ko,

at ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong Ama.”1:5 Salmo 2:7.

At wala ring sinabihan ang Dios nang ganito sa sinumang anghel:

“Akoʼy magiging Ama niya,

at siyaʼy magiging Anak ko.”1:5 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.

6At nang isusugo na ng Dios ang kanyang bugtong na Anak sa mundo, sinabi niya,

“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Dios.”1:6 Deu. 32:43.

7Ito ang sinabi ng Dios tungkol sa mga anghel:

“Ang mga anghel ay magagawa kong hangin.

Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy.”1:7 Salmo 104:4.

8Ngunit ito naman ang sinabi ng Dios tungkol sa kanyang Anak:

“O Dios, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari moʼy makatuwiran.

9Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama.

Kaya pinili ka ng Dios, na iyong Dios, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo.”1:9 Salmo 45:6-7.

10At sinabi pa niya sa kanyang Anak,

“Sa simula, ikaw Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan.

11Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman.

Maluluma itong lahat tulad ng damit.

12Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal, at papalitan tulad ng damit.

Ngunit hindi ka magbabago, at mananatili kang buhay magpakailanman.”1:12 Salmo 102:25-27.

13Kailanmaʼy hindi sinabi ng Dios sa sinumang anghel:

“Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo1:13 mapasuko ko sa iyo: sa literal, gawin kong tuntungan ng paa mo. ang mga kaaway mo.”1:13 Salmo 110:1.

14Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod lang sa Dios, at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan.