Het Boek

Hebreeën 1:1-14

Gods Zoon is hoger dan de engelen

1In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, 2aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt.

3Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel. 4Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn Vader Hem heeft gegeven: Zoon van God. 5Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag het leven gegeven.’ Een andere keer zei Hij: ‘Ik zal zijn Vader zijn en Hij mijn Zoon.’ 6En toen Hij zijn enige Zoon naar de aarde zond, zei Hij: ‘Laten alle engelen van God Hem aanbidden.’ 7God zegt van zijn engelen: ‘De windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient Hem.’

8Maar van zijn Zoon zegt Hij: ‘Uw troon, o God, staat tot in eeuwigheid vast, uw bewind is een rechtvaardig bewind. 9U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom heeft uw God, o God, U met meer blijdschap overgoten dan iemand anders.’ 10Hij wordt ook Here genoemd, als er staat: ‘Here, in het begin hebt U de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. 11Eens zullen die vergaan, maar U blijft voor altijd. Zij zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren, 12op een dag zult U ze oprollen en door nieuwe vervangen. Maar U zult Zelf nooit veranderen, aan uw bestaan komt geen einde.’

13Heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen zijn Zoon: ‘Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan U onderworpen heb’? 14Nee, want de engelen zijn geesten die God dienen en die Hij eropuit stuurt om de mensen die gered worden, te helpen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 1:1-14

Diospaj Churica angelcunata yallimi

1Taita Diosca, ñaupa punllacunapica, ñucanchij ñaupa yayacunamanca cutin cutinmi, Pai ima nishcata huillajcunataca, huashan cachashpa, tucui laya huillachirca. 2Cunan cai qʼuipa punllacunacarin Diosca, Paipaj Churitamari ñucanchijman huillachun cachashca. Paihuanmari cai pachatapish, jahua pachatapish, chaicunapi imalla tiyajcunatapish rurarca. Diosca, Pai tucui imalla charishcataca, Paimanmari cuna tucushca. 3Paica, Yaya Dios shinallataj achij nicuj sumajmi. Yaya ima shina cashcamantaj rijchajmi. Tucuita rurai tucuj Paipaj rimaillahuan, tucui imatapish caźuchishpa charijmi. Ñucanchij juchacunatapish anchuchijmi. Chashna cashpami, jahua pachapi tucuita yalli Jatun Mandajpaj alli ladopi tiyarirca. 4Taita Diosca, Paipaj Churitaca, angelcunata yalli jatun canapimi churashca. Paimanca angelcunapaj shutitapish yalli sumaj shutitami curca.

5Taita Diosca pi angelta mana cashna nishcachu:

«Canca, Ñuca Churimi cangui.

Cunanmi Canman causaita cuni» nishcami.

Shujtaj cutinca:

«Ñucaca, Paipaj Yayami casha.

Paica, Ñuca Churimi canga» nishcamari.

6Paipaj shujlla Churita cai pachaman cachai punllacarin:

«Taita Diospaj tucui angelcuna, Paita adoraichij» nishcamari.

7Angelcunamantaca cashnami nin:

«Paipaj angelcunataca espiritucunatami rurashca,

Paipajta rurajcunataca, cʼunyacuj nina shinatami rurashca» nintajmari.

8Ashtahuanpish Diosca, Paipaj Churimantaca, cashnami nishca:

«Dioslla, Can mandashpa tiyacunca, huiñai huiñaicamami.

Can mandashpaca imatapish cashcata ricushpa, allimari mandangui.

9Canca, cashcata ruranallatami cʼuyashcangui, millaita ruranataca pʼiñashcanguimi.

Chaimantami Cantaca, Diosca aceitehuan churashpa chʼicanchishca.

Cambaj Diosca, Canhuan purijcunaman cushca cushicuita yalli cushicunatami, Canmanca cushca» nishcami.

10Cashnapishmari nishca:

«Mandaj Dioslla, Canmari callaripica cai pachata rurarcangui.

Jahua pachacunapish cambaj maquihuan rurashcami.

11Chaicunaca chingaringami, ashtahuanpish canca huiñaita causacunguillami.

Tucui chaicunaca, churana shina maucayangallami.

12Chaicunataca, churanata shina pillushpaca, shujtajtami churangui.

Ashtahuanpish Canca, canllataj, causacunguillami.

Cambaj causai huatacunaca, manataj tucuringachu» nishcami.

13Taita Diosca, shuj cutillapish pi angelta mana cashna nishcachu:

«Canta pʼiñajcunata Cambaj chaqui ucupi churangacama,

Ñuca alli ladopi tiyacuilla» nishcamari.

14Illu tucui angelcuna Diospajta ruraj espiritucunallami. Paicunaca, quishpirinata chasquingapaj shuyacujcunata servichun, Dios cachashcacunami.