Het Boek

Genesis 25:1-34

De dood van Abraham

1-2Abraham hertrouwde met Ketura en zij werd de moeder van Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. 3Joksans twee zonen heetten Seba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümieten. 4De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. 5Abraham vermaakte zijn hele bezit aan Isaak. 6De zonen van zijn andere vrouwen gaf hij geschenken en daarna stuurde hij hen weg naar het oosten, bij Isaak uit de buurt. 7-8 Toen stierf Abraham, hij was honderdvijfenzeventig jaar oud geworden. 9-10 Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven hem bij zijn vrouw Sara in de grot van Machpela, bij Mamre, in de grond die Abraham had gekocht van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar.

11Na Abrahams dood zegende God Isaak rijkelijk. Hij woonde bij de bron Lachai-Roï in de Negev.

12-15Hier is een lijst, in volgorde van geboorte, van de zonen van Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, de Egyptische dienares van Sara: Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Chadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. 16Deze twaalf zonen werden voorvaders van stammen, die hun namen droegen. 17Ismaël stierf ten slotte op honderdzevenendertigjarige leeftijd. 18Zijn nakomelingen woonden door het hele land verspreid, van Chawila tot Sur (dat ligt een stukje noordoostelijk van de Egyptische grens in de richting van Assur). De stammen van zijn nakomelingen lagen voortdurend met elkaar overhoop.

19Dit is het verhaal van Isaak en zijn kinderen. 20Isaak was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, de dochter van de Arameeër Betuël uit Paddan-Aram, de zuster van Laban. 21Isaak smeekte de Here of Hij Rebekka een kind wilde geven, want hoewel zij al vele jaren getrouwd waren, had zij nog steeds geen kind. De Here verhoorde het gebed en Rebekka werd zwanger. 22Het leek wel alsof de kinderen in haar binnenste met elkaar vochten. ‘Dit kan ik niet langer verdragen,’ riep zij uit en zij vroeg de Here om raad.

23Hij vertelde haar: ‘De zonen in uw baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere, de oudste zal de dienaar van de jongste zijn!’ 24En inderdaad, Rebekka beviel van een tweeling. 25Het eerste kind dat werd geboren, was overdekt met rossig haar. Het leek wel alsof hij een haren mantel aanhad! Daarom noemde zij hem Esau. 26Direct daarna kwam het tweede kind ter wereld. Het hield zich stevig vast aan de hiel van Esau! Zij noemde hem Jakob. Isaak was zestig jaar bij de geboorte van de tweeling.

27De jongens groeiden voorspoedig op. Esau werd een uitstekend jager. Jakob was een stille jongen die liever thuiszat. 28Esau was Isaaks lieveling, omdat hij altijd wild mee naar huis nam. Rebekka had echter een zwak voor Jakob.

29Op een dag kwam Esau thuis van de jacht. Hij was moe en trof Jakob aan, die bezig was linzenmoes te maken. 30Esau zei: ‘Ik ben uitgehongerd. Geef mij eens wat van dat rode spul dat je daar hebt!’ (Zo kwam Esau aan zijn bijnaam Edom, wat ‘het rode’ betekent.) 31Jakob antwoordde: ‘Dat kun je krijgen, maar dan moet je mij wel je eerstgeboorterecht verkopen!’ 32Esau zei daarop: ‘Wat heb je aan een eerstgeboorterecht als je omvalt van de honger? Daar kun je ook niet van eten. Je mag het hebben.’ 33Jakob zei: ‘Zweer dan dat je het aan mij zult verkopen!’ Toen zwoer Esau het en stond zo alle rechten die hij als oudste zoon had, af aan Jakob. 34Daarna gaf Jakob hem de linzenmoes en wat brood. Esau at en dronk en was meteen weer weg, zo weinig waarde hechtte hij aan zijn rechten als oudste zoon.

New Russian Translation

Бытие 25:1-34

Последние годы Авраама и его смерть

(1 Пар. 1:32-33)

1Авраам взял себе другую жену, которую звали Хеттура. 2Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. 3Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашуриты, летушиты и леюмиты. 4Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Енох, Авида и Элдага – все они потомки Хеттуры.

5Авраам оставил все, что у него было, Исааку. 6Сыновьям наложниц он еще при жизни дал подарки и отослал их от своего сына Исаака на восток, в восточную землю.

7Всего Авраам прожил сто семьдесят пять лет. 8Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошел к своим предкам. 9Его сыновья Исаак и Измаил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10которое Авраам купил у хеттов25:10 Или: «у сыновей Хета».. Там Авраам был погребен рядом со своей женой Саррой. 11После смерти Авраама Бог благословил его сына Исаака, который тогда жил возле Беэр-лахай-рои.

Потомки Измаила

(1 Пар. 1:28-31)

12Вот родословие Измаила, сына Авраама, которого Саррина служанка, египтянка Агарь, родила Аврааму; 13и вот имена сыновей Измаила, перечисленные в порядке их рождения: Невайот – первенец Измаила, Кедар, Адбеел, Мивсам, 14Мишма, Дума, Масса, 15Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16Это имена сыновей Измаила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17Всего Измаил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер, и отошел к своим предкам. 18Его потомки поселились в области от Хавилы до Шура, возле границы Египта, на пути к Ашшуру. Они жили во вражде со всеми братьями25:18 Или: «жили к востоку от братьев»..

Сыновья Исаака – Иаков и Исав

19Вот рассказ об Исааке, сыне Авраама:

У Авраама родился Исаак. 20Исааку было сорок лет, когда он женился на Ревекке, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама25:20 То есть из северо-западной Месопотамии. и сестре арамея Лавана.

21Исаак молил Господа за жену, потому что она была бесплодна. Господь ответил на его молитву, и его жена Ревекка забеременела. 22Дети стали толкать друг друга в ее утробе, и она сказала:

– За что мне это?25:22 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.

И она пошла спросить Господа. 23Господь сказал ей:

– Два племени в чреве твоем,

два народа произойдут из тебя и разделятся;

один будет сильнее другого,

и старший будет служить младшему.

24Когда пришло ей время родить, во чреве ее действительно оказались мальчики-близнецы. 25Первый родился красный, и все его тело было покрыто волосами как ворсистой одеждой; поэтому его назвали Исав25:25 Здесь это имя соотносится с Сеиром, землей, где позже жили потомки Исава; по звучанию «Сеир» напоминает еврейское слово «волосатый».. 26Потом появился его брат, держась рукой за пятку Исава; поэтому он был назван Иаков25:26 Здесь это имя наделяется значением «он держится за пятку» (образное выражение, означавшее «он обманывает»).. Исааку было шестьдесят лет, когда Ревекка родила их.

Исав продает свое первородство

27Мальчики выросли: Исав был искусный охотник, человек полей, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров. 28Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.

29Однажды, когда Иаков готовил похлебку, Исав вернулся с поля очень голодный. 30Он сказал Иакову:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода! (Вот почему ему также дали имя Эдом25:30 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «красный».).

31Иаков ответил:

– Сперва продай мне твое первородство25:31 Первородство – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Богу (см. Чис. 3:13)..

32– Я умираю от голода, – сказал Исав. – Какая мне польза в первородстве?

33Иаков сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся, и так продал свое первородство Иакову.

34Тогда Иаков дал Исаву хлеба и чечевичной похлебки. Он поел, попил, встал и ушел.

Так Исав пренебрег своим первородством.