Het Boek

Genesis 11:1-32

De toren van Babel

1In die tijd spraken alle mensen één taal. 2De bevolking groeide en trok in oostelijke richting. Toen ontdekte men in het land Sinear een grote vlakte, waar het goed wonen was. Veel mensen trokken daarheen en het werd een dichtbevolkt gebied.

3De bewoners van die vlakte waren van plan een grote stad te bouwen en een hoge toren die tot in de hemel reikte. Een eeuwig monument voor de bouwers. 4‘Op die manier krijgen we een centrale plaats voor onze mensen, zodat we niet steeds verder hoeven te zwerven,’ meenden zij. En zo begon de bouw van de stad. Ze bakten stenen en als cement gebruikten ze asfalt. 5-6 Toen de Here de bouw van de stad en de toren zag, zei Hij: ‘Kijk eens wat zij al bereiken nu ze nog maar aan het begin van hun samenwerking staan. Voor dit volk met zijn ene taal zal voortaan niets meer onmogelijk zijn! 7Laten Wij afdalen en hun verschillende talen geven, zodat zij elkaar niet meer begrijpen!’ 8Op die manier verspreidde God de mensen over de hele aarde en zij stopten met de bouw van de stad. 9Daarom werd die stad Babel (Verwarring) genoemd. Dat was de plaats waar de Here verwarring onder de mensen stichtte door hun verschillende talen te geven en over de hele aarde te verspreiden.

10-11 Hier is nog eens een opsomming, nu uitgebreider, van de nakomelingen van Sem. Twee jaar na de grote watervloed—Sem was toen honderd jaar oud—kreeg hij een zoon, Arpachsad. Na diens geboorte leefde Sem nog vijfhonderd jaar en kreeg nog vele zonen en dochters.

12-13 Toen Arpachsad vijfendertig jaar was, werd zijn zoon Selach geboren. Na Selachs geboorte leefde Arpachsad nog vierhonderddrie jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

14-15 Selach was dertig bij de geboorte van zijn zoon Eber. Daarna leefde hij nog vierhonderddrie jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

16-17 Eber was vierendertig toen zijn zoon Peleg werd geboren. Hij leefde toen nog vierhonderddertig jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

18-19 Peleg was dertig toen zijn zoon Reü geboren werd. Hij leefde toen nog tweehonderdnegen jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

20-21 Bij Serugs geboorte was Reü tweeëndertig jaar. Daarna leefde hij nog tweehonderdzeven jaar en kreeg in die tijd nog meer zonen en dochters.

22-23 Serug was dertig toen zijn zoon Nachor werd geboren. In de tweehonderd jaar die hij daarna nog leefde, kreeg hij nog meer zonen en dochters.

24-25 Toen Terach werd geboren, was zijn vader Nachor zesentwintig. Nachor leefde nog honderdnegentien jaar en kreeg nog meer zonen en dochters.

26Toen Terach zeventig was, kreeg hij drie zonen: Abram, Nachor en Haran. 27Haran had een zoon, Lot. 28Haran stierf echter jong in zijn geboorteland (Ur der Chaldeeën), zodat zijn vader hem overleefde. 29In de tussentijd trouwde Abram met zijn halfzuster Sarai en Nachor trouwde met Milka, de dochter van Haran. Haran was ook de vader van Jiska.

30Sarai was onvruchtbaar en kreeg geen kinderen.

31Op een goede dag brak Terach op vanuit Ur der Chaldeeën om samen met Abram, Harans zoon Lot en Abrams vrouw Sarai naar het land Kanaän te gaan. Onderweg bleven zij echter in de stad Haran en vestigden zich daar. 32Daar stierf Terach. Hij was tweehonderdvijf jaar oud geworden.

New Russian Translation

Бытие 11:1-32

Вавилонская башня

1Во всем мире был один язык и одно наречие. 2Двигаясь к востоку11:2 Или: «с востока»., люди вышли на равнину в Шинаре11:2 То есть в Вавилонии. и поселились там.

3Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжем их получше.

Кирпичи у них были вместо камня и смола вместо известкового раствора. 4Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле.

5Господь сошел посмотреть на город и башню, которые строили люди, 6и сказал:

– Все люди – один народ, у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. 7Сойдем же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

8И Господь рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. 9Вот почему он был назван Вавилон11:9 Вавилон – На языке оригинала наблюдается игра слов: баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал). – ведь Господь смешал там язык всего мира. Оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли.

Потомки от Сима до Аврама

(1 Пар. 1:24-27)

10Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арпахшад, через два года после потопа. 11После рождения Арпахшада Сим жил 500 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

12Когда Арпахшад прожил 35 лет, у него родился Шелах. 13После рождения Шелаха Арпахшад жил 403 года, и у него были еще сыновья и дочери.

14Когда Шелах прожил 30 лет, у него родился Евер. 15После рождения Евера, Шелах жил 403 года, и у него были еще сыновья и дочери.

16Когда Евер прожил 34 года, у него родился Пелег. 17После рождения Пелега Евер жил 430 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

18Когда Пелег прожил 30 лет, у него родился Реу. 19После рождения Реу Пелег жил 209 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

20Когда Реу прожил 32 года, у него родился Серуг. 21После рождения Серуга Реу жил 207 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

22Когда Серуг прожил 30 лет, у него родился Нахор. 23После рождения Нахора Серуг жил 200 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

24Когда Нахор прожил 29 лет, у него родился Терах. 25После рождения Тераха Нахор жил 119 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

26После того как Терах прожил 70 лет, у него родились Аврам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Аран

27Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Аврам, Нахор и Аран. У Арана родился Лот. 28Когда его отец Терах был еще жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29Аврам и Нахор взяли себе жен. Жену Аврама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30Сара была бесплодна, и у нее не было детей.

31Терах взял своего сына Аврама, своего внука Лота, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Аврама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но, дойдя до Харрана, они поселились там. 32Терах жил двести пять лет и умер в Харране.