Het Boek

Filemon 1:1-25

Paulus pleit voor Onesimus

1Van: Paulus, die in de gevangenis zit omdat hij het goede nieuws van Jezus Christus heeft bekendgemaakt, en van onze broeder Timotheüs. Aan: Filemon, onze medewerker.

Wij schrijven niet alleen aan u persoonlijk, 2maar ook aan onze zuster Apfia, aan onze medestrijder Archippus en aan heel de gemeente die in uw huis samenkomt. 3Wij wensen u de genade en vrede van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus toe.

4Als ik voor u bid, dank ik God telkens weer, 5want ik hoor dat u de Here Jezus trouw bent en dat u uw medechristenen liefhebt. 6Ik bid ook dat het geloof dat u met ons deelt u een beter begrip geeft van al het goede dat wij voor Christus kunnen doen. 7Uw liefde heeft mij veel troost en blijdschap gegeven, broeder, uw vriendelijkheid heeft vele christenen goedgedaan.

8Nu wil ik u een gunst vragen, ik zou het namens Christus van u kunnen eisen omdat het uw plicht is, 9maar op grond van de liefde geef ik er de voorkeur aan het u dringend te vragen. Ik, Paulus, ben nu een oude man en zit hier in de gevangenis door mijn geloof in Jezus Christus. 10Ik vraag u om een gunst voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap als een kind voor mij geworden is. 11Onesimus is u tot nu toe niet van veel nut geweest, maar vanaf nu zal hij u en mij goede diensten kunnen bewijzen. 12Ik stuur hem naar u terug. Ik wil dat u weet dat hij mij heel na aan het hart ligt.

13Ik wilde hem eerst bij mij houden, terwijl ik hier gevangenzit, omdat ik het goede nieuws heb bekendgemaakt. Dan zou u, door hem, mij een grote dienst hebben bewezen, 14maar ik wilde het niet zonder uw medeweten doen. U kunt alleen maar goeddoen uit vrije wil en niet onder dwang. 15Misschien kunt u het zo bekijken: u bent hem een tijdje kwijt geweest, maar nu kan hij voor altijd van u zijn, 16niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder, die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij niet alleen uw slaaf maar ook uw broeder in Christus is. 17Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. 18En als hij u benadeeld heeft of u iets schuldig is, breng het mij dan in rekening. 19Ik zal het u betalen. Dat garandeer ik, Paulus, hier met mijn eigen handschrift. En ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uzelf schuldig bent. 20Ja, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Here, stel mijn hart gerust om Christusʼ wil.

21Ik heb u deze brief geschreven omdat ik ervan overtuigd ben dat u zult doen wat ik u vraag en zelfs meer dan dat. 22Houd een kamer voor mij klaar, want ik hoop dat God uw gebeden zal verhoren, zodat ik binnenkort als vrij man naar u toe zal kunnen komen.

23U moet de groeten hebben van Epafras, die hier ook gevangenzit omdat hij Christus Jezus heeft bekendgemaakt. 24Ook mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas groeten u. 25Ik wens u toe dat uw geest door de genade van de Here Jezus Christus gesterkt zal worden.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filemón 1:1-25

1Pablomi, huauqui Timoteondij,

ñucanchijhuan huillaj, cʼuyashca can Filemonman quillcanchij. Ñucaca Jesucristota huillacushcamantami caipi preźu tiyacuni. 2Shinallataj pani Apiamanpish, ñucanchijhuan alli soldado shina purij huauqui Arquipomanpish, cambaj huasipi tandanacuj crijcunamanpishmi caitaca quillcanchij:

3Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Filemonca Diosta alli crij cʼuyajmi cashca

4Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpa, ñuca Taita Diostaca pagui nicunillamari. 5Apunchij Jesusta alli crij, alli cʼuyaj, tucui Diospajlla cajcunatapish alli cʼuyaj cashcatami uyani. 6Chashnallataj alli crij cashcata ricushpa, Cristo Jesusmanta Dios cushca allicunata charishcata tucuicuna alli yachachunpishmi, cancunamanta Diosta mañaracuni. 7Huauquicu, cʼuyaj cashcamantami, Diospajlla cajcunapaj shungutaca achcata cushichishcangui. Cambaj cʼuyaimantaca, ñucanchijpish achcatami cushicunchij.

‘Onesimota chasquipai’ nishcami

8Ñucaca Cristomantaca, can imata rurana cashcata, mandai tucunimi. Shina cashpapish, can quiquinllataj ña alli cajta ricushpami, 9cantaca cʼuyashpa yuyachinilla. Ñucaca, ña yuyaj Pablomi cani. Cunancarin Jesucristota huillacushcamanta, preźupishmari tiyacuni. 10Ñuca caipi preźu cajpimi, Onesimoca Jesucristota crishpa, ñuca huahua shina tucurca. Paitami canman mingapani. 11Ñaupaca Onesimoca yanga, imapajpish mana allimi carca. Cunanca cambajpish, ñucapajpish ña allimari tucushca.

12Paitaca, cambajllamantajmi tigrachishpa cachani. Chaimanta ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipailla. 13Alli huillaita huillashcamantami, ñucaca caipi preźu tiyacuni. Chaimanta, cambaj randi ñucapaj imatapish allita rurachun, paitaca caipi saquichiman yuyarcanimari. 14Shina cajpipish can manaraj imata nijpica, ñuca quiquin munaimantaca, imata mana rurasha ninichu. Can ima allita ñucapaj rurasha nishpaca, ama ñuca mañachun shuyaichu, cambaj yuyaillamantataj rurapailla. 15Onesimoca, huiñaita canhuan cangapaj chasquichunchari, cambaj huasimantaca ashacama llujshishpa rirca. 16Paica cunanca, ña mana cambaj randishca runallachu, ashtahuanpish cambaj cʼuyashca, quiquin huauquimari. Chaimanta, ña mana randishca shinallachu charina cangui. Ñucapish achcatami paitaca cʼuyani. Cancarin ñucata yallimari cʼuyana cangui. Ña ama cambaj randishca runata shinalla cʼuyaichu. Apunchij Jesusta crij huauqui cashcamantaca, ashtahuanmari cʼuyana cangui.

17Ñucatapish canpurallataj cashcata yuyashpaca, ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipai. 18Pai canta ima mana allita rurashcamanta imata tigrachina cajpica, ñucata nipailla. Paimantaca ñuca ricushallami. 19Pablomi, ñuca quiquin maquihuan ñuca shutitaca churani. Onésimo imata canman tigrachina cashca cajpica, paimantaca ñucami tigrachisha. Cancarin huiñai causaita japishcamantaca, yallitamari ñucamanca cuna carcangui. Chaitaca, mana yuyachisha nircanichu. 20Chaimanta huauquicu, Apunchij Jesusta crij cashcamanta ñuca nishca allita rurapai. Apunchij Jesuspaj cashcamanta chashna rurashpa, ñucata cushichiari. 21Ñuca nishcata can rurana cashcata yuyashpami, canman quillcani. Mana ñuca nishcallata ruranguichu, ashtahuan allitapishmi rurangui.

22Ñuca maipi samaripaj poźadatapish allichicupai. Cancuna Diosta mañacushcamanta, Pai uyashpa ñucata cancunapajman cachachunmi shuyacuni.

23Cristo Jesusta huillacushcamanta, ñucahuan preźu caj huauqui Epafraspish ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi. 24Ñucahuan Diospajta ruraj Marcospish, Aristarcopish, Demaspish, Lucaspish ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami.

25Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.