Ezra 3 – HTB & APSD-CEB

Het Boek

Ezra 3:1-13

1Toen Israël in zijn steden woonde, en de zevende maand was genaderd, kwam het volk als één man te Jerusalem bijeen. 2Nu sloegen Jesjóea, de zoon van Josadak met zijn medepriesters, en Zorobabel, de zoon van Salatiël, met zijn broeders, de hand aan het werk, om het altaar van Israëls God te bouwen en er de brandoffers op te dragen, zoals dit voorgeschreven staat in de Wet van Moses, den man Gods. 3Maar daar ze bevreesd waren voor de landsbevolking, bouwden ze enkel het altaar op zijn vroegere grondslagen, en brachten daarop brandoffers aan Jahweh, morgen- en avondoffers. 4Ook vierden zij het Loofhuttenfeest, zoals het voorgeschreven was, en brachten iedere dag van het feest brandoffers, zoals dat voor elke dag was bepaald. 5Van toen af droegen zij ook het dagelijks brandoffer op, evenals de offers bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogfeesten van Jahweh, met de offers van al wie een vrijwillige gave aan Jahweh bracht. 6Ofschoon men dus sinds de eerste dag der zevende maand begonnen was, offers aan Jahweh te brengen, waren toch de fundamenten van de tempel van Jahweh nog niet gelegd. 7Daarom gaf men geld voor de steenhouwers en timmerlieden, en spijs en drank en olie voor de Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon over zee naar Joppe te brengen, zoals Cyrus, de koning der Perzen, het hun had toegestaan. 8En in de tweede maand van het tweede jaar na hun aankomst bij het huis van God te Jerusalem, maakten Zorobabel, de zoon van Salatiël, en Jesjóea, de zoon van Josadak, met hun broeders, de overige priesters en levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jerusalem waren gekomen, een begin met het werk, en stelden zij de levieten van twintig jaar en daarboven aan, om toezicht te houden op de werkzaamheden aan het huis van Jahweh. 9Zo hielden Jesjóea met zijn zonen en broers, Kadmiël met zijn zonen, de zonen van Hodawja en de zonen van Chenadad met hun zonen en broers, die allen levieten waren, tezamen toezicht op de arbeiders aan het huis van God. 10Toen de bouwlieden het fundament van de tempel van Jahweh hadden gelegd, stelden zich de priesters in ambtsgewaad met de trompetten op, en de levieten, de zonen van Asaf, met de cymbalen, om Jahweh te loven naar de voorschriften van David, koning van Israël. 11Ze hieven aan: “Prijst en looft Jahweh; want Hij is goed, en zijn goedheid voor Israël duurt eeuwig!” En heel het volk jubelde mee bij die lofzang ter ere van Jahweh, omdat het fundament van Jahweh’s huis was gelegd. 12Maar terwijl de menigte juichte en jubelde van vreugde, begonnen velen van de oudere priesters, levieten en familiehoofden, die de vroegere tempel nog hadden gezien, te jammeren, toen hun ogen de fundamenten van dit huis aanschouwden. 13Doch men kon door de jubelkreten van het volk het gejammer der schare niet horen; want het volk juichte luid, zodat het gejoel in de verte gehoord werd.

Ang Pulong Sa Dios

Ezra 3:1-13

Ang Pagtukod sa Bag-ong Halaran

1Sa pag-abot sa ikapito ka bulan, sa dihang nahimutang na ang mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, silang tanan naghiusa pagtigom sa Jerusalem. 2Unya gipatukod pag-usab ang halaran sa Dios sa Israel aron mahalaran kini sa mga halad nga sinunog, sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises nga iyang alagad.3:2 alagad: o, propeta. Sa literal, tawo sa Dios. Ang nagtukod niini mao sila si Jeshua3:2 Jeshua: Siya mao usab si Josue sa Hag. 1:1. nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang pari, ug si Zerubabel nga anak ni Shealtiel ug ang iyang mga paryente. 3Bisan ug3:3 Bisan ug: o, Tungod kay. nahadlok sila sa mga lumulupyo niadtong yutaa,3:3 mga lumulupyo niadtong yutaa: o, mga tawo nga nagapuyo sa palibot nga mga dapit. gitukod nila ang halaran sa gitukoran niini kaniadto. Unya naghalad sila ug mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo—buntag ug gabii.

4Gisaulog usab nila ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises, ug naghalad sila sa mga halad nga sinunog nga gitakda nga ihalad matag adlaw. 5Human niini, naghalad sila sa naandang mga halad nga sinunog ug halad alang sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, ug sa uban pang mga pista sa pagsimba sa Ginoo. Naghalad usab sila sa kinabubut-on nga mga halad alang sa Ginoo. 6Bisan wala pa masugdi ang pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo, nagsugod na ang mga Israelinhon sa paghalad sa mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo, sa nahaunang adlaw sa ikapito nga bulan niadtong tuiga.

Gitukod Pag-usab ang Templo

7Naghatag ang mga Israelinhon ug kuwarta nga ibayad sa mga mason ug sa mga panday. Naghatag usab sila ug mga pagkaon, ilimnon, ug lana nga ibayad sa mga taga-Sidon ug taga-Tyre alang sa mga kahoyng sedro nga gikan sa Lebanon. Kining mga kahoya ikarga sa mga barko ug dad-on sa Jopa. Gitugotan kini ni Cyrus nga hari sa Persia.

8Nagsugod ang pagtukod sa templo sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig human mahibalik ang mga Israelinhon sa Jerusalem. Nagtinabangay sa pagtrabaho ang tanang namalik sa Jerusalem gikan sa pagkabihag, apil na dinhi sila si Zerubabel nga anak ni Shealtiel, si Jeshua nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang mga pari, ug ang mga Levita. Ang gitugyanan sa pagdumala sa pagtukod sa templo sa Ginoo mao ang mga Levita nga nagaedad ug 20 ka tuig pataas. 9Sila mao si Jeshua,3:9 Jeshua: Tingali lahi kini nga Jeshua sa bersikulo 8. Tan-awa ang 2:36 ug 2:40. ang iyang mga anak ug mga paryente, si Kadmiel ug ang iyang mga anak. Silang tanan mga kaliwat ni Juda. Mitabang usab kanila ang mga kaliwat ug mga paryente ni Henadad nga mga Levita usab.

10Sa dihang napahimutang na sa mga trabahante ang pundasyon sa templo sa Ginoo, miplastar ang mga pari aron pagtukar sa mga trumpeta. Kini sila nagsul-ob ug bisti sa pari. Miplastar usab ang mga Levita nga mga kaliwat ni Asaf aron pagtukar sa mga simbal aron sa pagdayeg sa Ginoo sumala sa pamaagi nga gitudlo kaniadto ni David nga hari sa Israel. 11Unya nagtubag-tubag sila sa pag-awit ug mga pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo nga nagaingon, “Maayo gayod ang Ginoo; kay ang iyang gugma sa Israel walay kataposan.” Unya misinggit ug kusog ang tanang mga tawo sa pagdayeg sa Ginoo tungod kay napahimutang na ang pundasyon sa templo. 12Daghan sa tigulang nga mga pari, mga Levita, ug mga pangulo sa mga panimalay didto ang nakakita sa unang templo. Ug nanghilak silag kusog sa dihang nakita nila nga napahimutang na ang pundasyon sa bag-o nga templo. Apan daghan usab ang mga tawo didto nga naninggit sa kalipay. 13Dili na mahibaloan ang singgit sa kalipay ug ang singgit sa paghilak tungod kay labihan gayod kakusog ang tingog sa mga tawo, ug madunggan kini sa halayo.