Het Boek

Colossenzen 3:1-25

Principes van het nieuwe leven

1Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. 2Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. 3U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. 4Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht.

5Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. 6Gods zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. 7Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook, 8maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. 9Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. 10Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. 11In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is.

12God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. 13Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. 14Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. 15Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar. 16Laat uw hart vol zijn van Christusʼ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. 17Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Here Jezus en dank ook God, de Vader, in zijn naam.

18Vrouwen, voeg u naar uw man, want dat is wat de Here van u verwacht. 19En mannen, wijd u met liefde aan uw vrouw, behandel haar niet grof of onverschillig.

20Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Here. 21Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed.

22Slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. Probeer het hun niet alleen naar de zin te maken als zij op u letten, maar voortdurend met een bereidwillige houding en ontzag voor God. 23Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. 24U weet immers dat de Here u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Here.

25Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 3:1-25

Jahua pachapi chasquigrinata chai yuyai caichij

1Cancunaca, Cristohuan ña causarishcataj cashpaca, jahua pachapi tiyajcunallata yuyaichij. Chaipica Cristomi, Taita Diospaj alli maqui ladopi tiyacun. 2Jahua pachapi imalla tiyajcuna yuyailla caichij. Ama cai pachapi tiyajcunataca yuyaichijchu. 3Cancunaca, Cristohuanmi huañurcanguichij. Chaimantami cancunapaj causaica, Cristollahuantaj Diospaj maquipi pacashca tiyacun. 4Cancunaman causaita cucuj Cristo ricurijpica, cancunapish Pai sumaj achij nicuj caj shinallatajmi ricuringuichij.

5Chaimanta cancunaca, cancunapi tiyaj mana alli munaicunataca tucuita huañuchichij. Manaraj caźarashpa chayarinacunata, ima mapa ruraicunata, millai yuyaicunata, mapa munaicunata, mitsa canata, tucuita saquichij. Chaica rurashcalla diosta adoracushca shinallatajmi. 6Taita Diosta mana caźushpa, chashna mana allita rurajcunataca, Paica jatunta pʼiñarishpami llaquichinga. 7Cancunapish ñaupa mana caźushpa puricushpaca, chai mana alli ruraicunallapitajmi causarcanguichij. 8Ashtahuanpish cunanca, caicunatapishmi saquina canguichij: Pʼiñarinata, shungullapi huañurinata, llaquichina yuyaicunata, Diosta cʼaminata, pinganayaj mapa shimicunata rimanatapishmi saquinataj canguichij. 9Chai mauca causaipi ima munarishcacunata ruranataca, ñamari llatanarishpa shitaj shina, tucuita saquircanguichij. Chaimanta ña ama caishuj chaishuj llullanacuichijchu. 10Cunanca mushuj yuyaitami charinguichij. Diosca chai mushuj yuyaitaca, pai shina tucungacama, paita alli rijsichun mushujyachicunllami. 11Chaimanta cunanca judiocunapish, griegocunapish, charishca aicha punta carata pʼitishcacunapish, chaita mana rurashcacunapish, shujtaj llajta runacunapish, urcu runacunapish, amota servijcunapish, mana servijcunapish ña mana chʼicanchu. Cristoca tucuicunapajmi, paica tucuicunahuanmi causacun.

12Cunanca, Taita Dios cʼuyashpa agllashca, Paipajllamari canguichij. Chaimanta, mushuj churanata churarij shinaca: Tucui shunguhuan llaquinacuj, alli shungu, mana jatun tucushca, mana pʼiñarishpa shuyajcuna caichigari. 13Pʼiñashpa maijan imata juchachijpipish, Cristo perdonashca shinallataj cancunapish ama pʼiñanacushpa, caishuj chaishuj perdonanacuichijlla. 14Cai tucuimanta yallica, cʼuyaitami churanata churarishca shina cana canguichij. Cʼuyaimi tucuicunata shujllata ruran.

15Taita Dios cushca sumaj causaica, tucui cancunata shungupi yuyachichun. Diosca sumajta causachunmi, cancunataca shujlla cuerpo cachun agllarca. Chaimanta Diostaca, pagui nicuichijlla. 16Cancunapaj shungupica, Cristo yachachishca shimicunalla junda tiyachun. Chaicunata caishuj chaishuj yachachinacuichij, yuyachinacuichij. Salmocunahuan, cantanacunahuan, Diospaj Espíritu yuyachishca cantocunahuan, Apunchij Jesusta pagui nishpa, tucui shunguhuan cantaichij. 17Imata rurashpapish, imata rimashpapish tucuillatataj Apunchij Jesús alli nishca cachun ruraichij. Paillamantataj Yaya Diostapish pagui nichij.

Crijcunaca caźunacushpa causaichij

18Huarmicuna, cancunapaj quiquin cusata alli caźuichij. Apunchij Jesusta crij huarmicunaca, chashna caźujcuna canami alli.

19Cusacunapish, cancunapaj quiquin huarmita cʼuyaichij. Ama paicunahuan chʼanquicuna caichijchu.

20Huahuacunapish, cancunapaj yaya mamataca tucuipi caźuichij. Chashna caźujcuna cajpimi, Apunchij Jesuspish cancunahuan cushicun.

21Yaya mamapish, cancunapaj huahuacunata ama pʼiñachichijchu. Cancuna pʼiñachijpica, ña mana imata ashtahuan uyanachingachu.

22Servijcunapish, cai pacha cancunapaj amocuna imalla mandashcata caźuichij. Ama paicuna ricucujllapi, alli ricuringaraiculla alli ruraj tucuichijchu. Ashtahuanpish Taita Diosta manchashpa, tucui shunguhuan alli servichij. 23Ama runacunapajta ruracuj shinalla ruraichijchu, ashtahuanpish Apunchij Jesuspajtataj ruracuj shina, tucui shunguhuan imatapish ruraichij. 24Cancunaca, cancunapaj Amo Apunchij Jesustamari servicunguichij. Chaimanta cancuna rurashcamantaca, paipaj maquimantami chasquinguichij. Chaitaca yachanguichijmi. 25Maijanpish mana allita rurashpaca, mana allillatatajmi japinga. Diosca pimanpish, mana ñahuita ricushpalla, imata cungachu.