Het Boek

2 Timotheüs 1:1-18

Timotheüs door Paulus bemoedigd

1Van: Paulus, die van God de opdracht heeft gekregen overal de belofte bekend te maken dat er door het geloof in Jezus Christus eeuwig leven is. 2Aan: Timotheüs, van wie ik houd als van mijn eigen kind. Ik wens je de genade, het medeleven en de vrede toe van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Here.

3Net als mijn voorouders dien ik God met een zuiver geweten. Ik dank Hem ervoor dat ik dag en nacht voor jou kan bidden. 4Wat zou ik het fijn vinden je weer eens te zien! Wat zou dat mij gelukkig maken! Want ik herinner mij je tranen, toen wij afscheid van elkaar namen. 5Ik weet hoe je op de Here vertrouwde, net als je moeder Eunike en je grootmoeder Loïs, ik ben ervan overtuigd dat je geloof niet verzwakt is. 6Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen. 7Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.

8Wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent, hoewel ik ter wille van Christus in de gevangenis zit. Je moet bereid zijn met mij voor de Here te lijden, Hij zal je de kracht ervoor geven. 9God heeft ons bevrijd en voor zijn heilig werk uitgekozen, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat Hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde Hij ons zijn liefde en genade laten zien. 10En nu heeft Hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze Redder, Jezus Christus, die de macht van de dood gebroken heeft en ons heeft laten zien hoe wij, door op Hem te vertrouwen, eeuwig leven kunnen krijgen.

11God heeft mij aangesteld als apostel en leraar om zijn boodschap te verkondigen. 12Daarom zit ik hier in de gevangenis en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. Ik ben er zeker van dat Hij alles wat Hij mij heeft toevertrouwd, veilig zal bewaren tot de dag waarop Hij terugkomt. 13Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft. 14Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont, ons heeft gegeven.

15Je weet dat alle christenen die vanuit Asia hier zijn gekomen, mij in de steek hebben gelaten, zelfs Fygelus en Hermogenes. 16Ik vraag de Here of Hij Onesiforus en zijn gezin wil zegenen, omdat die mij vaak heeft bezocht om mij moed in te spreken. Zijn bezoeken waren voor mij een verfrissing, hij schaamde zich er niet voor met een gevangene bevriend te zijn. 17Integendeel: toen hij in Rome aankwam, heeft hij overal naar mij gezocht en mij ten slotte gevonden. 18Ik bid dat de Here hem een bijzondere zegen geeft op de grote dag waarop Christus terugkeert. En jij, Timotheüs, weet maar al te goed hoe hij mij in Efeze heeft geholpen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 1:1-18

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani. Taita Dios Cristo Jesusmanta causaita cusha nishcatami huillacuni.

2Caitaca can Timoteomanmi quillcani: Canca ñuca cʼuyashca churi shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish, jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun.

‘Mingashcataca alli pajtachicuilla’ nishcami

3Tutapish punllapish Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpami, mana samashpa pagui nicunilla. Ñuca Diostaca, ñuca ñaupa yayacuna shinallataj, ima mapa yuyai illajllamari imatapish Paipajlla ruracuni. 4Ñucaca, can huacashcata yuyaricunillami. Chaimantami ñuca shungu cushicuchun, ñuca ñahuihuantaj cantaca ricusha nini. 5Cantaca, mana nij tucushpalla, crijtaj cashcataca yuyaricunillami. Cambaj abuela Loidapish, cambaj mama Eunicepish, paicunami punta alli crijcuna carca. Cantapish paicuna shinallataj, alli crij cashcata rijsinimi. 6Chashna cajpimi, cambaj jahuapi ñuca maquita churajpi Dios canman cushca ruranataca, huañucuj ninata ashtahuan japichij shina, alli catilla nini. 7Taita Diosca ñucanchijmanca, manchana yuyaita cuj espiritutaca mana curcachu. Ashtahuanpish imatapish rurai tucujta, cʼuyajta, quiquinllataj jarcarijta ruraj Espiritutamari curca.

8Chaimanta Apunchij Jesusta huillanatapish, Paita huillacushcamanta preźu tiyacuj ñucamantapish ama pingaringuichu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquita apai tucunata cushcahuanca, canpish alli huillaimantaca llaquita apailla. 9Diosmari ñucanchijtaca, Paipajlla causachun cayashpa quishpichirca. Mana ñucanchij ima allita rurashcamantachu, chashnaca rurarca. Ashtahuanpish Paillatajmi tucuipaj ñaupa chashna ruranata munashca. Chaimantami, mana cʼuyaipajta Cristo Jesusllamanta cʼuyashpalla, ñucanchijtaca quishpichirca. 10Chashna rurasha nicushcatamari, Diosca ñucanchijta Quishpichij Jesucristota cachashpa, cunan ricuchirca. Pai shamushpamari, alli huillaita huillashpa, huañuitaca anchuchishpa, mana tucurij causaita achijman llujshichishpa ricuchirca. 11Chaita mana israelcunaman huillachunmari, ñucataca churarca. Chaimantami paicunaman huillajpish, huillagrichun mingashcapish, yachachijpish cani. 12Ñucaca, chaita pajtachingaraicumi, cai llaquicunataca apacuni. Chashna llaquita apacushpapish, manataj pingarinichu. Ñucaca, Pita crishcata yachanimari. Pai ñucaman mingashcatapish, shamuj punllacama Pai huaquichi tucuna cashcata yachanimi.

13Allita ñuca yachachishcataca, chai yuyai huaquichingui. Cristo Jesuspi shunguta churashpa, paita cʼuyashpa caticunguilla. 14Dios canman mingashca sumaj ruranataca, ñucanchijpi causacuj Diospaj jucha illaj Espirituhuan alli pajtachicunguilla.

15Asiamanta cajcuna tucuicuna ñucata shitashpa rishcataca, canllataj yachanguimi. Figelopish, Hermogenespish chai ñucata shitashpa rijcunapurami.

16Onesiforollami ñuca llaquihuan cajpica, tauca cutin cushichij shamurca. Paica, cadenacunahuan ñuca huatashca cajpipish, mana pingarircachu. Chaimanta Apunchij Jesusca, paipaj huasipi cajcunataca achcata llaquichun. 17Onesiforoca, Romaman chayamushpapish, ñucataca japingacamami mashcarca. 18Paica, Efesopipish ñucanchijta llaquishpa, achca allicunata rurashcataca canllataj allimari yachangui. Pai chashna cashcamantaca, shamuj punllapica Apunchij Jesusca, paita ashtahuan llaquishca cachun.