Het Boek

2 Kronieken 31:1-21

De grote actie tegen de afgodenverering

1Na afloop van het feest begon een grote actie tegen de afgodenverering. Alle mensen die in Jeruzalem de viering hadden bijgewoond, trokken naar de steden van Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse en verwoestten daar de afgodsbeelden, de gewijde stenen, de schandelijke tempels en altaren die met de afgodenverering te maken hadden. Alles werd kort en klein geslagen. Daarna keerden de leden van de noordelijke stammen terug naar hun woonplaatsen.

2Jechizkia verdeelde de priesters en Levieten nu in dienstafdelingen, die moesten zorgen voor het offeren van de brandoffers en de vredeoffers en voor het danken en prijzen van de Here. 3Tevens schonk hij uit zijn eigen bezit dieren die konden worden gebruikt voor de brandoffers die elke morgen en avond, voor de wekelijkse viering van de sabbat en de maandelijkse viering van de nieuwe maan en voor de viering van de jaarlijkse feesten werden gebracht, zoals in de wet van God was voorgeschreven. 4Verder riep hij de inwoners van Jeruzalem op, hun bijdragen te leveren voor de priesters en Levieten, zodat die niet met andere bezigheden in hun levensonderhoud hoefden te voorzien, maar zich volledig konden wijden aan de taken die hun in de wet van God waren opgedragen. 5-6 De mensen reageerden spontaan en gaven royaal een deel van hun nieuwe oogst weg: koren, nieuwe wijn, olijfolie, honing en nog andere opbrengsten van het veld. Zij gaven een tiende deel van alles wat zij bezaten en waarvan de wet zei dat het aan de Here, hun God, moest worden gegeven. Ook de mensen uit Israël en Juda die in de Judese steden woonden, brachten een tiende deel van hun vee en hun schapen en bovendien nog een tiende deel van de gewijde voorwerpen die aan de Here werden gegeven, en maakten er grote stapels van. 7-8 De eerste tienden kwamen al in de derde maand binnen en de grote stapels bleven tot de zevende maand dagelijks groeien. Toen Jechizkia en zijn medewerkers kwamen kijken en de grote stapels zagen, prezen zij de Here en zegenden zijn volk. 9‘Waar komt dit allemaal vandaan?’ vroeg Jechizkia de priesters en Levieten. 10En de hogepriester Azarja, afkomstig uit de familie van Sadok, antwoordde: ‘Dit zijn de tienden. Wij eten al wekenlang van deze voedselvoorraden en dit is allemaal nog over. De Here heeft zijn volk echt gezegend.’

11Jechizkia gaf daarop opdracht voorraadkamers in te richten in de tempel. 12-13 Alle geschonken voorraden werden het huis van de Here binnengebracht. De Leviet Konanjahu kreeg er het toezicht over en werd daarbij geholpen door zijn broer Simi. De andere medewerkers waren Jechiël, Azazjahu, Nachat, Asaël, Jerimot, Jozabad, Eliël, Jismachjahu, Machat en Benaja. Deze maatregelen werden getroffen door koning Jechizkia en de hogepriester Azarja. 14-15 Kore, de zoon van de Leviet Jimna, die wachter was bij de Oostpoort, zorgde voor de verdeling van de vrijwillige gaven en geschenken onder de priesters. Zijn trouwe helpers waren Eden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja en Sechanja. Zij verdeelden de gaven onder de priesterfamilies in hun woonplaatsen en maakten daarbij geen onderscheid tussen jong of oud. 16De priesters die dagelijks dienstdeden in de tempel en hun familieleden werden echter direct vandaar uit bevoorraad en waren dus niet betrokken bij deze grote uitdeling. 17-18 De priesters waren per familie opgenomen in het geslachtsregister en de Levieten van twintig jaar en ouder waren gerangschikt onder de namen van hun dienstafdelingen. Ook de gezinnen van alle priesters en die Levieten waren in de registers opgenomen, want door hun betrouwbaarheid moest het heilige heilig worden gehouden. 19In elke priesterstad werden mannen aangewezen die moesten zorgen voor de uitdeling van voedsel en andere zaken aan alle familieleden van de priesters in de omgeving en aan alle geregistreerde Levieten. 20Op die manier regelde koning Jechizkia deze zaken in heel Juda en in de ogen van de Here, zijn God, was hij een goed en rechtvaardig man. 21In alles wat hij deed in de dienst voor het huis van de Here, handelde hij naar de wetten en geboden van de Here. Hij zocht de Here met zijn hele hart en de Here zegende hem.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 31:1-21

Очищение страны от идолов

(4 Цар. 18:4)

1Когда все это окончилось, израильтяне, бывшие там, пошли в города Иудеи, разбили священные камни и срубили столбы Ашеры. Они разрушили святилища на возвышенностях и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениамина, Ефрема и Манассии до конца. После этого израильтяне вернулись в свои города, к своим наделам.

Повеления Езекии о храмовых пожертвованиях

2Езекия распределил священников и левитов по отделениям, каждого – по его священническим или левитским обязанностям, чтобы они приносили всесожжения и жертвы примирения, совершали служение, возносили благодарения и пели хвалу у ворот Господнего жилища. 3Из своего имущества царь сделал пожертвования для утреннего и вечернего всесожжений и для всесожжений по субботам, в Новолуния и установленные праздники, как написано в Законе Господа. 4Он повелел жителям Иерусалима давать свою долю, которая причитается священникам и левитам, чтобы те могли посвятить себя Господнему Закону. 5Как только это постановление было обнародовано, израильтяне щедро отделили первые плоды со сборов зерна, молодого вина, оливкового масла, меда и всего, чем плодоносят поля. Они принесли и множество десятых частей от всего, что имели. 6Народ Израиля и Иудеи, живший в городах Иудеи, тоже принес десятую часть от своих стад и отар и десятую часть священных вещей, которые были посвящены Господу, их Богу, – они сложили их грудами. 7Они начали делать это в третьем месяце и закончили в седьмом. 8Когда Езекия и его сановники пришли и увидели груды, они прославили Господа и благословили народ.

9Езекия спросил у священников и левитов об этих вещах, 10и первосвященник Азария из клана Цадока ответил:

– С тех пор как народ начал приносить пожертвования в Господень дом, мы стали есть досыта, и многое остается, потому что Господь благословил Свой народ, и у нас остается такое изобилие.

11Езекия повелел приготовить в доме Господа кладовые, и это было исполнено. 12Туда были честно перенесены все пожертвования, десятины и посвященные вещи. Левит Хонания распоряжался этим, а его брат Шимей был вторым начальником после него. 13Иехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Иеримот, Иозавад, Элиэл, Исмахия, Махат и Беная были смотрителями под началом Хонании и его брата Шимея, по назначению царя Езекии и Азарии, распорядителя при Божьем доме.

14Коре, сын левита Имны, хранитель Восточных ворот, ведал добровольными приношениями, которые были сделаны Богу, распределяя приношения, сделанные Господу, и посвященные дары. 15Еден, Миниамин, Иешуа, Шемая, Амария и Шекания верно помогали ему в священнических городах, распределяя приношения между своими собратьями-священниками по их группам, поровну старым и молодым.

16Кроме этого, они распределяли и между всеми людьми мужского пола от трех лет и старше, чьи имена были в родословных записях, – между всеми, кто входил в Господень дом, чтобы исполнять обязанности каждого дня для своего служения по своим должностям и по своим отделениям. 17Они распределяли между священниками, которые были внесены в родословия по их кланам, а также между левитами от двадцати лет и старше по их должностям и по их отделениям. 18В этих родословиях значились также все маленькие дети, жены, сыновья и дочери всего общества, потому что они были верны, сохраняя себя чистыми.

19Что же до священников, потомков Аарона, которые имели возделываемые земли вокруг своих городов, то, чтобы распределить должную долю всем людям мужского пола среди них и всем, кто внесен в родословия левитов, при каждом городе были поименно назначены люди.

20Езекия поступал так по всей Иудее, делая то, что было добрым, правильным и верным перед Господом, его Богом. 21Во всем, что бы он ни предпринимал в служении Божьему дому и в соблюдении Закона и его повелений, он искал своего Бога и трудился от всего сердца. И он во всем преуспевал.