Het Boek

2 Kronieken 19:1-11

Het koningschap van Josafat

1Koning Josafat keerde heelhuids terug naar huis, 2waar de profeet Jehu, de zoon van Chanani, hem opwachtte. ‘Moet u goddelozen helpen en als vriend omgaan met mensen die de Here haten?’ vroeg Jehu hem. ‘Door wat u hebt gedaan, hebt u zich Gods toorn op de hals gehaald! 3Toch zijn er nog goede dingen aan u, zoals het feit dat u de schandelijke afgoden uit het land hebt verwijderd en hebt geprobeerd de Here trouw te zijn.’

4Josafat bleef vanaf die tijd in Jeruzalem. Hij mengde zich nu meer onder zijn eigen mensen en enige tijd later reisde hij van Berseba tot het heuvelland van Efraïm om hen aan te moedigen opnieuw de God van hun voorouders te vereren. 5Hij stelde in alle grotere steden van het land rechters aan 6en gaf die de volgende instructies: ‘Denk goed na bij alles wat u doet, want God heeft u aangesteld, niet ik. Hij zal u terzijde staan en u helpen bij het vormen van een rechtvaardig oordeel wanneer zaken aan u worden voorgelegd. 7Maak niet de afschuwelijke fout een andere beslissing uit te spreken dan die God u opdraagt. Want onder Gods rechters mag geen sprake zijn van onrechtvaardigheid, partijdigheid of omkoperij!’ 8Ook in Jeruzalem vestigde koning Josafat rechtbanken, waarin de Levieten, de priesters en de familiehoofden als rechters fungeerden. 9-10 Hij gaf hun de volgende richtlijnen: ‘U moet altijd handelen uit ontzag voor God en met een eerlijk hart. Wanneer een van uw landgenoten uit de steden uw oordeel vraagt over een bepaalde zaak, of dat nu een moordzaak of andere overtredingen van Gods wetten en geboden betreft, moet u hem erop wijzen dat hij nooit en te nimmer tegen de Here mag zondigen. Als u dat niet doet, haalt u zich de toorn van God op de hals. Op die manier vervult u op de juiste wijze uw verantwoordelijke taak.’ 11Hij wees de hogepriester Amarja aan als hoogste rechter inzake godsdienstige aangelegenheden, en Zebadja, de zoon van Jismaël en stamhoofd van Juda, als hoogste rechter in civiele zaken. Zij waren de hoogste beroepsinstanties en werden terzijde gestaan door Levieten. ‘Wees niet bang op te komen voor de waarheid en het recht, en God zal u gebruiken om de onschuldige te verdedigen,’ was het laatste wat hij hun op het hart drukte.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 19:1-11

1Iehoșafat, regele lui Iuda, s‑a întors în pace acasă, la Ierusalim. 2Dar Iehu, fiul văzătorului Hanani, i‑a ieșit înainte și i‑a zis regelui Iehoșafat: „Tu ajuți pe cel nelegiuit și iubești pe2 Sau: închei alianță cu. cel ce Îl urăște pe Domnul? Din această cauză mânia Domnului este împotriva ta! 3Totuși, au fost găsite și lucruri bune în tine, căci ai îndepărtat așerele3 Vezi nota de la 17:6. din țară și te‑ai hotărât în inima ta să‑L cauți pe Dumnezeu.“

Reformele inițiate de Iehoșafat

4Iehoșafat a continuat să locuiască la Ierusalim. Apoi a mai ieșit o dată în mijlocul poporului, străbătând țara de la Beer-Șeba până la muntele lui Efraim și aducându‑i înapoi la Domnul, Dumnezeul părinților lor. 5Iehoșafat a rânduit judecători în țară, în toate cetățile fortificate ale lui Iuda, în fiecare cetate. 6El le‑a zis judecătorilor: „Aveți grijă ce faceți, căci nu judecați pentru un om, ci pentru Domnul, Care este cu voi când rostiți sentința! 7Și acum, groaza Domnului să fie peste voi! Vegheați și faceți ce trebuie, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu există nedreptate, părtinire sau luare de mită!“

8De asemenea, Iehoșafat a rânduit și la Ierusalim pe unii dintre leviți, dintre preoți și dintre căpeteniile de familii din Israel ca să se ocupe de judecata Domnului și de neînțelegeri; aceștia s‑au stabilit la Ierusalim. 9El le‑a poruncit, zicând: „Să lucrați în teamă de Domnul, cu credincioșie și din toată inima! 10În orice neînțelegere care ajunge la voi de la frații voștri, care locuiesc în cetățile lor, neînțelegere cu privire la vreun omor sau cu privire la vreo lege, vreo poruncă, vreo hotărâre sau vreo judecată, voi să‑i învățați, ca astfel să nu se facă vinovați față de Domnul, și mânia Lui să nu izbucnească peste voi și peste frații voștri. Faceți așa și nu veți fi vinovați! 11Iată, preotul Amaria este căpetenia voastră pentru toate treburile Domnului, iar Zebadia, fiul lui Ismael, este conducătorul Casei lui Iuda pentru toate treburile regelui. Totodată, leviții vor sluji înaintea voastră ca supraveghetori. Întăriți‑vă și lucrați, iar Domnul să fie cu cel bun!“