2 Kronieken 18 – HTB & CARS

Het Boek

2 Kronieken 18:1-34

Micha en de valse profeten

1De rijke en populaire koning Josafat van Juda sloot echter een huwelijksovereenkomst voor zijn zoon met de dochter van koning Achab van Israël.

2Enige jaren later ging hij naar Samaria om koning Achab een bezoek te brengen. Koning Achab gaf een groot feest voor hem en zijn gezelschap en slachtte grote aantallen schapen en ossen voor de feestmaaltijd. Daarna vroeg hij koning Josafat of die er wat voor voelde samen met hem de strijd aan te binden tegen Ramot in Gilead. 3-5‘Maar natuurlijk,’ antwoordde koning Josafat. ‘Ik zal u op alle mogelijke manieren helpen. Mijn troepen staan tot uw beschikking. Maar laten wij dit van tevoren wel met de Here overleggen.’ Koning Achab ontbood zijn vierhonderd profeten en vroeg hun: ‘Moeten wij Ramot in Gilead de oorlog verklaren of niet?’ En zij antwoordden: ‘Dat moet u beslist doen, want God zal u een grote overwinning geven.’ 6Maar Josafat vroeg: ‘Is hier niet ergens nog een profeet van de Here? Ik zou hem graag hetzelfde willen vragen.’ 7‘Nou,’ zei Achab, ‘er is er wel één, maar ik heb een hekel aan hem, want zijn profetieën zijn altijd negatief. Hij heet Micha en is een zoon van Jimla.’ ‘Dat mag u zo niet zeggen,’ vond Josafat, ‘laten we toch maar eens luisteren naar wat hij te zeggen heeft.’ 8De koning van Israël riep een van zijn dienaren. ‘Snel, ga Micha, de zoon van Jimla, halen,’ beval hij. 9De twee koningen zaten in vol ornaat op twee tronen die op een open plek bij de Samariapoort stonden. De zogenaamde profeten waren druk aan het profeteren. 10Eén van hen, Zedekia, de zoon van Kenaäna, had voor die gelegenheid een paar ijzeren hoorns gemaakt en verklaarde: ‘De Here zegt dat u met deze hoorns de Syriërs morsdood zult stoten!’ 11Alle anderen stemden daarmee in. ‘Ja,’ riepen zij in koor, ‘marcheer naar Ramot in Gilead en u zult succes hebben. Want de Here zal ervoor zorgen dat u de overwinning behaalt!’

12De man die Micha ging ophalen, vertelde hem wat er was gebeurd en wat de profeten hadden gezegd, dat de oorlog een succes zou worden voor de koning. ‘Ik hoop dat u het met hen eens zult zijn en de koning ook een gunstig advies geeft,’ zei hij overredend. 13Maar Micha antwoordde kortweg: ‘Ik zweer bij God dat ik alleen zal zeggen wat God zegt.’ 14Toen hij voor de koning kwam te staan en deze hem vroeg: ‘Micha, zullen wij Ramot in Gilead de oorlog verklaren of niet?’ antwoordde hij: ‘Ga uw gang! Het zal een grote overwinning voor u worden.’ 15‘Luister nu eens,’ zei koning Achab scherp, ‘hoe vaak moet ik u nog zeggen dat u mij alleen moet vertellen wat de Here u opdraagt te zeggen?’ 16Toen zei Micha: ‘In mijn visioen zag ik heel Israël uiteengeslagen in de bergen, als schapen zonder herder. En de Here zei: “Ze hebben geen leider meer, stuur hen naar huis.” ’ 17‘Heb ik het u niet gezegd?’ riep de koning van Israël tegen Josafat. ‘Hij doet het steeds weer. Ik krijg niets anders dan onheilsboodschappen van hem te horen!’

18‘Luister naar wat de Here mij verder heeft gezegd,’ vervolgde Micha. ‘Ik zag de Here op zijn troon, omringd door grote groepen engelen. 19-20 En de Here zei: “Wie kan ervoor zorgen dat koning Achab de strijd aanbindt met Ramot in Gilead en daarbij wordt gedood?” Er kwamen een heleboel voorstellen, maar ten slotte stapte een geest naar voren, ging voor de Here staan en zei: “Ik kan dat wel.” “Hoe?” wilde de Here weten. 21Hij antwoordde: “Ik zal een leugenachtige geest worden in de monden van alle profeten van de koning.” “Dat zal u lukken,” zei de Here, “doe dat maar.” 22U ziet het, de Here heeft een leugenachtige geest in de monden van deze profeten van u geplaatst, want in werkelijkheid heeft Hij besloten het tegenovergestelde te doen van wat zij u vertellen.’

23Zedekia, de zoon van Kenaäna, liep naar Micha, sloeg hem in het gezicht en schreeuwde hem toe: ‘Wanneer heeft de Geest van de Here mij verlaten om naar u te gaan?’ 24‘Dat zult u snel genoeg merken,’ antwoordde Micha, ‘op de dag waarop u van kamer naar kamer moet vluchten om u te verbergen!’ 25‘Arresteer deze man en breng hem naar stadsbestuurder Amon en mijn zoon Joas,’ beval de koning van Israël. 26‘Zeg hun: “De koning beveelt dat deze man in de gevangenis moet worden gegooid en alleen brood en water krijgt tot ik weer veilig ben teruggekeerd uit de oorlog.” ’ 27Waarop Micha zei: ‘Als u veilig terugkeert, heeft de Here niet door mij gesproken!’ Zich omdraaiend naar de mensen die om hem heen stonden, zei hij: ‘Onthoud goed wat ik heb gezegd.’

28Enige tijd later gaven de koningen van Israël en Juda hun legers opdracht op te trekken naar Ramot in Gilead. 29De koning van Israël zei tegen Josafat: ‘Ik zal me vermommen, zodat niemand me herkent, maar u kunt het beste uw koninklijke gewaad aanhouden.’ En zo gebeurde het. 30De koning van Syrië had de aanvoerders van zijn strijdwagens intussen opdracht gegeven uitsluitend tegen de koning van Israël te vechten. 31Toen de Syrische soldaten in de strijdwagens koning Josafat in zijn koninklijke kleding ontdekten, gingen zij op hem af. Ze dachten dat hij de man was die zij moesten hebben. Maar Josafat riep tot de Here om redding en daarom zorgde de Here ervoor dat de mannen in de strijdwagens hun vergissing inzagen en hem verder met rust lieten. 32Zodra zij erachter kwamen dat hij niet de koning van Israël was, staakten zij de achtervolging. 33Maar een van de Syrische soldaten schoot op goed geluk een pijl naar de Israëlitische troepen. Daarmee raakte hij de koning van Israël in een opening tussen twee stukken van zijn wapenrusting, net onder zijn borstpantser. ‘Haal mij hier weg,’ kreunde hij tegen zijn wagenmenner, ‘ik ben gewond!’ 34De gevechten werden in de loop van de dag steeds heviger en koning Achab ging terug naar het slagveld om de Syriërs te bestrijden. Hij hield zich met moeite staande in zijn strijdwagen, maar toen de zon onderging, stierf hij.

Священное Писание

2 Летопись 18:1-34

Пророчество Михея против Ахава

(3 Цар. 22:1-28)

1Иосафат был очень богат и славен, и породнился он через брак с Ахавом. 2Несколько лет спустя он отправился навестить Ахава в Самарию. Ахав заколол множество мелкого и крупного скота для него и для его людей и убеждал его напасть на Рамот Галаадский.

3Ахав, царь Исраила, спросил Иосафата, царя Иудеи:

– Пойдёшь ли ты со мной на Рамот Галаадский?

Иосафат ответил:

– Я с тобой. Мой народ – твой народ, мы выйдем на битву вместе.

4Но ещё Иосафат сказал царю Исраила:

– Спроси вначале совета у Вечного.

5Царь Исраила собрал пророков – четыреста человек – и спросил их:

– Идти ли нам войной на Рамот Галаадский или не ходить?

– Иди, – ответили они. – Всевышний отдаст город в руки царя.

6Но Иосафат спросил:

– Разве нет здесь ещё пророка Вечного, которого мы могли бы спросить?

7Царь Исраила ответил Иосафату:

– Есть ещё один человек, через которого мы можем спросить Вечного, но я ненавижу его, потому что он никогда не пророчествует обо мне ничего доброго, а только плохое. Это Михей, сын Имлы.

– Царю не следует так говорить, – сказал Иосафат.

8Тогда царь Исраила позвал одного из военачальников и сказал:

– Немедленно приведи Михея, сына Имлы!

9Облачённые в царские одеяния царь Исраила и Иосафат, царь Иудеи, сидели на своих тронах на гумне, недалеко от ворот Самарии, а все пророки пророчествовали перед ними.

10Тогда Цедекия, сын Кенааны, сделал себе железные рога18:10 Рог был символом могущества, власти и силы. и сказал:

– Так говорит Вечный: «Ими ты будешь бодать сирийцев, пока они не будут истреблены».

11Все остальные пророки пророчествовали о том же, говоря:

– Иди на Рамот Галаадский и будь победителем! Вечный отдаст его в руки царя.

12Посланник, который ходил, чтобы позвать Михея, сказал ему:

– Слушай, все остальные пророки, как один, предсказывают царю успех. Пусть твоё слово будет согласно с их словами, и говори благоприятно.

13Но Михей сказал:

– Верно, как и то, что жив Вечный, – я скажу ему лишь то, что скажет мой Бог.

14Когда он пришёл, царь спросил его:

– Михей! Идти ли нам воевать с Рамотом Галаадским или не ходить?

– Идите конечно и будьте победителями, – ответил он. – Город обязательно будет отдан в ваши руки.

15Но царь сказал ему:

– Сколько раз мне заставить тебя поклясться, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Вечного?

16Тогда Михей ответил:

– Я видел весь Исраил рассеянным по горам, как овцы без пастуха, и Вечный сказал: «У них нет господина. Пусть каждый возвращается с миром домой».

17Царь Исраила сказал Иосафату:

– Разве я не говорил тебе, что он никогда не пророчествует обо мне ничего хорошего, одно лишь плохое?

18А Михей сказал:

– Итак, выслушай слово Вечного. Я видел Вечного сидящим на своём троне и всё небесное воинство, стоявшее возле Него, справа и слева. 19Вечный сказал: «Кто выманит Ахава, царя Исраила, чтобы он пошёл и пал при Рамоте Галаадском?» И один предлагал одно, другой другое, 20пока не вышел некий дух и не встал перед Вечным, сказав: «Я его выманю». «Как?» – спросил Вечный. 21«Я пойду и стану лживым духом в устах всех его пророков», – сказал он. «Да, ты преуспеешь в этом и выманишь его, – сказал Вечный. – Иди и сделай так». 22И вот теперь Вечный вложил в уста всех этих твоих пророков лживый дух, а тебе Вечный определил беду.

23Тогда Цедекия, сын Кенааны, подошёл и ударил Михея по щеке.

– Как это Дух Вечного перешёл от меня к тебе, чтобы говорить с тобой? – спросил он.

24Михей ответил:

– Ты узнаешь это в тот день, когда будешь прятаться во внутренней комнате.

25Тогда царь Исраила приказал:

– Возьмите Михея и отправьте его к Амону, правителю города, и к Иоашу, приближённому царя, 26и скажите: Так говорит царь: «Посадите этого человека в темницу и не давайте ему ничего, кроме хлеба и воды, пока я благополучно не вернусь».

27Михей сказал:

– Если ты благополучно вернёшься, значит, Вечный не говорил через меня!

И ещё он сказал:

– Пусть все услышат это!

Гибель Ахава

(3 Цар. 22:29-35)

28И царь Исраила пошёл на Рамот Галаадский с Иосафатом, царём Иудеи. 29Царь Исраила сказал Иосафату:

– Я вступлю в сражение переодетым, но ты носи свои царские одежды.

Царь Исраила переоделся и вступил в сражение.

30А царь Сирии приказал начальникам над своими колесницами:

– Не сражайтесь ни с кем, ни с малым, ни с великим, кроме царя Исраила.

31Когда начальники над колесницами увидели Иосафата, они подумали: «Это царь Исраила». И они повернули, чтобы напасть на него, но Иосафат закричал, и Вечный пришёл к нему на помощь. Всевышний отвёл их от него: 32начальники над колесницами увидели, что он не царь Исраила, и перестали его преследовать. 33Но кто-то натянул свой лук и случайно ранил царя Исраила, так что стрела попала в щель между его доспехами.

Царь сказал своему колесничему:

– Разворачивайся и вывези меня из боя. Я ранен.

34Но битва кипела весь день, и царь Исраила вынужден был стоять в своей колеснице перед сирийцами до вечера. На закате он умер.