Het Boek

2 Kronieken 14:1-15

Koning Asa, gehoorzaam aan God

1Koning Abia stierf en werd in Jeruzalem begraven. Zijn zoon Asa werd de nieuwe koning van Juda en gedurende de eerste tien jaren van zijn regering heerste er vrede in het land, 2want Asa was gehoorzaam aan de Here, zijn God. 3Hij verwoestte de heidense altaren in de heuvels, sloeg de gewijde stenen kapot en hakte de schandelijke Asjerabeelden om. 4Hij eiste van zijn onderdanen dat zij de geboden van de Here, de God van hun voorouders, zouden gehoorzamen. 5Tevens verwijderde hij de tempels van de heuvels en haalde hij de wierookaltaren uit alle Judese steden weg. Daarom gaf de Here vrede in zijn koninkrijk. 6Dat gaf hem tevens de mogelijkheid overal in Juda ommuurde steden te bouwen. Want er was geen oorlog tijdens zijn bewind omdat de Here hem rust gaf. 7‘Dit is het juiste moment om dat te doen, nu de Here, onze God, ons zegent met rust en vrede, omdat wij Hem gehoorzamen,’ zo hield hij zijn onderdanen voor. ‘Laten wij nu steden bouwen en ze versterken met muren, torens, poorten en zware grendels.’ Daarom gingen de Judeeërs aan het werk en de bouwprojecten verliepen zeer voorspoedig. 8Het leger van koning Asa was driehonderdduizend man sterk en allen waren uitgerust met grote schilden en speren. Zijn leger Benjaminieten bestond uit tweehonderdtachtigduizend man, gewapend met kleine schilden en bogen. Beide legers bestonden uit goed getrainde en moedige mannen.

9-10 Na enige tijd werd hij aangevallen door een ontelbaar groot leger uit Ethiopië, uitgerust met driehonderd strijdwagens, onder bevel van Zerach. Zij rukten op naar de stad Maresa in het dal van Sefata. Koning Asa stuurde zijn troepen daarheen om hen tegen te houden. 11‘Och Here,’ riep hij tot God, ‘het is voor U eenvoudig ons te helpen. Help ons, Here, onze God. Wij vertrouwen erop dat U ons redt en in uw naam gaan wij deze enorme overmacht te lijf. Laat niet toe dat gewone stervelingen proberen iets tegen U te ondernemen.’ 12De Here versloeg de Ethiopiërs. Zij sloegen op de vlucht 13en werden door Asa en het leger van Juda achtervolgd tot Gerar, waarbij het hele Ethiopische leger werd gedood. Er bleef niemand over, de Here en zijn leger vaagden hen weg. Daarna trok het leger van Juda terug, met een enorme oorlogsbuit. 14Bij Gerar vielen ze de steden in de omtrek aan en de plaatselijke bevolking beefde van angst voor de Here. Ook uit deze steden werden grote hoeveelheden buit gehaald. 15Ze plunderden niet alleen de steden, maar verwoestten ook de tenten van de herders en bemachtigden grote kudden schapen en kamelen, voordat ze terugtrokken naar Jeruzalem.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 14:1-15

Аса – царь Иудеи

(3 Цар. 15:8-12)

1Авия упокоился со своими предками и был похоронен в Городе Давида. Аса, его сын, стал царем вместо него, и в его дни в стране был мир десять лет.

2Аса делал то, что было хорошо и правильно в глазах Господа, его Бога. 3Он убрал чужеземные жертвенники и святилища на возвышенностях, разбил священные камни и срубил столбы Ашеры14:3 Это культовые символы вавилонско-ханаанской богини Ашеры. Ашера считалась матерью богов и людей, владычицей моря и всего сущего.. 4Он велел иудеям искать Господа, Бога их отцов, и исполнять Его законы и повеления. 5Он убрал святилища на возвышенностях и жертвенники для благовоний во всех городах Иудеи, и в царстве при нем был мир. 6Пока в стране был мир, он построил в Иудее укрепленные города. Никто не воевал с ним в эти годы, потому что Господь даровал ему мир.

7– Построим эти города, – сказал он народу Иудеи, – и обнесем их стенами с башнями, воротами и засовами. Земля пока наша, потому что мы искали Господа, нашего Бога. Мы искали Его, и Он даровал нам мир со всех сторон.

Они принялись строить города и преуспевали в этом.

Поражение кушитов

8У Асы было войско из трехсот тысяч воинов из рода Иуды, вооруженных большими щитами и копьями, и двухсот восьмидесяти тысяч из рода Вениамина, вооруженных маленькими щитами и луками. Все они были храбрыми воинами.

9Кушит Зерах двинулся на них с миллионным войском и тремя сотнями колесниц и дошел до самой Мареши. 10Аса вышел ему навстречу, и они построились для битвы в долине Цефата у Мареши. 11Аса воззвал к Господу, своему Богу, и сказал:

– Господи, никто, кроме Тебя, не сможет помочь бессильному устоять против могучего. Помоги нам, Господи, Бог наш, потому что мы полагаемся на Тебя, и во имя Твое мы вышли против этого полчища. Господи, Ты наш Бог, не дай человеку одержать над Тобой победу.

12И Господь наголову разбил кушитов перед Асой и иудеями. Кушиты побежали, 13и Аса со своим войском гнался за ними до самого Герара. Из кушитов пало убитыми так много, что они не смогли больше оправиться от поражения14:13 Или: «Кушиты падали убитыми, пока в живых из них не осталось ни одного».; они были сокрушены перед Господом и Его войском. Воины Иудеи взяли огромную добычу. 14Они напали на все поселения вокруг Герара и разрушили их, потому что на их жителей напал страх перед Господом. Они разграбили все эти поселения, унеся с собой много ценных вещей. 15Еще они напали на кочевья скотоводов14:15 Смысл этого места в еврейском тексте неясен. и угнали большие стада мелкого скота и верблюдов. Потом они вернулись в Иерусалим.