Het Boek

2 Kronieken 11:1-23

Rechabeam, koning van Juda

1Na zijn aankomst in Jeruzalem mobiliseerde Rechabeam de legers van Juda en Benjamin, honderdtachtigduizend man sterk, en verklaarde de rest van Israël de oorlog, in een poging het koninkrijk te herenigen. 2Maar de Here zei tegen de profeet Semaja: 3‘Ga naar koning Rechabeam van Juda, de zoon van Salomo, en naar het volk van Juda en Benjamin en zeg hun: 4“De Here zegt: vecht niet tegen uw broeders. Ga naar huis, want Ik heb dit alles zo gewild.” ’ Zij gehoorzaamden de Here en trokken niet op tegen Jerobeam.

5-10Rechabeam bleef in Jeruzalem en versterkte de volgende steden in Juda met muren en poorten om zich zo te beschermen: Bethlehem, Etam, Tekoa, Bet-Sur, Socho, Adullam, Gat, Maresa, Zif, Adoraïm, Lachis, Azeka, Sora, Ajjalon en Hebron. 11Tevens bemande hij deze versterkte steden met soldaten en officieren en voorzag hen van voorraden voedsel, olijfolie en wijn. 12In de wapenarsenalen van elke stad werden schilden en speren geplaatst als een verdere veiligheidsmaatregel. Want alleen Juda en Benjamin waren in zijn bezit.

13-14 De priesters en Levieten die in Israël woonden, volgden echter ook Rechabeam. Zij verlieten hun woonplaatsen en trokken naar Juda en Jeruzalem. Koning Jerobeam had hen namelijk van hun functies ontheven en gezegd dat zij niet langer priesters van de Here mochten zijn. 15In plaats van hen had hij andere priesters aangesteld die dienst moesten doen bij de verering van demonen, en offers moesten brengen aan beelden van kalveren die hij in de heuvels had opgesteld. 16Ook oprechte gelovigen uit heel Israël begonnen naar Jeruzalem te verhuizen, omdat zij daar de Here, de God van Israël, in vrijheid konden aanbidden en offers brengen. 17Hun komst versterkte het koninkrijk van Juda zodanig dat koning Rechabeam drie jaar zonder verdere problemen kon blijven regeren. In die jaren probeerden zij oprecht de Here te gehoorzamen naar het voorbeeld van koning David en koning Salomo. 18Rechabeam trouwde met zijn nicht Machalat. Zij was een dochter van Davids zoon Jerimot en van Abichaïl, de dochter van Davids broer Eliab. 19Uit dit huwelijk werden drie zonen geboren: Jeüs, Semarja en Zaham. 20Later trouwde hij ook nog met Maächa, de kleindochter van Absalom. Zij schonk hem Abia, Attai, Ziza en Selomit. 21Rechabeam hield meer van Maächa dan van een van zijn andere vrouwen en bijvrouwen, hij had achttien vrouwen en zestig bijvrouwen, met in totaal achtentwintig zonen en zestig dochters. 22Maächaʼs zoon Abia was zijn lievelingszoon en kreeg de leiding over zijn broers, want Rechabeam besloot hem tot zijn opvolger te maken. 23Hij nam de verstandige maatregel zijn andere zonen te verspreiden over de versterkte steden in het gebied van Juda en Benjamin. Hij gaf hun voldoende te eten en zorgde dat zij allemaal meer dan één vrouw kregen.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 11:1-23

1Когда Ровоам прибыл в Иерусалим, он собрал сто восемьдесят тысяч отборных воинов из дома Иуды и Вениамина, чтобы воевать с Израилем и вернуть себе царство.

2Но Шемае, Божьему человеку, было от Бога такое слово:

3– Скажи Ровоаму, сыну Соломона, царю Иудеи, и всем израильтянам в доме Иуды и Вениамина: 4«Так говорит Господь: Не ходите воевать со своими братьями. Ступайте все по домам, потому что это произошло по Моей воле».

Они послушались слова Господа и вернулись из похода против Иеровоама.

Ровоам укрепляет города Иудеи

5Ровоам жил в Иерусалиме и укрепил в Иудее города для защиты: 6Вифлеем, Етам, Текоа, 7Бет-Цур, Сохо, Адуллам, 8Гат, Марешу, Зиф, 9Адораим, Лахиш, Азеку, 10Цору, Айялон и Хеврон. Это укрепленные города в землях Иудеи и Вениамина. 11Он укрепил их оборонительные сооружения, поставил в них военачальников и устроил во всех этих городах хранилища для хлеба, оливкового масла и вина. 12Он также снабдил эти города щитами и копьями и хорошо укрепил их. Земли Иудеи и Вениамина остались под его контролем.

Переселение священников и левитов в Иудею

13Священники и левиты из всех областей земли Израиля встали на его сторону. 14Левиты даже оставили свои пастбища и все добро и отправились в Иудею и Иерусалим, потому что Иеровоам со своими сыновьями отстранил их от служения Господу. 15Он назначил своих жрецов в святилищах на возвышенностях, где он поставил идолов в образе козлов и тельцов, которых он сделал. 16Те изо всех родов Израиля, кто отдал сердца тому, чтобы искать Господа, Бога Израиля, последовали за левитами в Иерусалим, чтобы приносить жертвы Господу, Богу их отцов. 17Они укрепили царство Иудеи и поддерживали Ровоама, сына Соломона, три года, ходя путями Давида и Соломона в течение этого времени.

Семья Ровоама

18Ровоам женился на своей двоюродной сестре Махалате, которая была дочерью Давидова сына Иеримота и Авихаиль, дочери Иессеева сына Элиава. 19Она родила ему сыновей: Иеуша, Шемарию и Загама. 20Затем он женился на своей двоюродной сестре Маахе, внучке Авессалома, которая родила ему Авию, Аттая, Зизу и Шеломита. 21Ровоам любил Мааху, внучку Авессалома, больше всех своих жен и наложниц. Всего у него было восемнадцать жен и шестьдесят наложниц, двадцать восемь сыновей и шестьдесят дочерей.

22Ровоам поставил Авию, сына Маахи, вождем над его собственными братьями, чтобы сделать его царем. 23Он поступил мудро, разослав своих сыновей по всем землям Иудеи и Вениамина и по всем укрепленным городам. Он дал им в изобилии припасов и подыскал для них много жен.