2 Kronieken 1 – HTB & CARS

Het Boek

2 Kronieken 1:1-17

Salomo ontvangt zijn wijsheid van God

1Koning Davids zoon Salomo was nu de onbetwiste leider van Israël, want de Here, zijn God, was met hem en had hem tot een machtig heerser gemaakt. 2-3 Hij riep alle legerofficieren, rechters, politieke en godsdienstige leiders naar Gibeon. Daar aangekomen leidde hij hen de heuvel op naar de oude tabernakel die Mozes, de dienaar van de Here, in de woestijn had gebouwd. 4In Jeruzalem bevond zich een nieuwe tabernakel, die koning David bouwde voor de ark toen hij deze uit Kirjat-Jearim had gehaald. 5-6 Het koperen altaar dat Besaleël (de zoon van Uri en kleinzoon van Hur) had gemaakt, stond nog steeds voor de oude tabernakel. Op die plaats verzamelden Salomo en al de mannen die hij had uitgenodigd zich en hij bracht daar brandoffers aan de Here.

7Die nacht kwam de Here bij Salomo en zei: ‘Vraag Mij wat u maar wilt en Ik zal het u geven.’ 8Salomo antwoordde: ‘O God, U bent goed geweest voor mijn vader David en U hebt mij nu het koningschap gegeven. 9Ik heb al meer dan genoeg, want U bent uw belofte aan mijn vader David nagekomen en hebt mij koning gemaakt van een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde. 10Geef mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk goed kan regeren. Wie zou immers helemaal op eigen kracht een volk kunnen besturen dat zo groot is als dit volk van U?’ 11God antwoordde: ‘Omdat u het liefst uw onderdanen wilt helpen en Mij niet hebt gevraagd om persoonlijke rijkdom en eer of om de dood van uw vijanden of een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om mijn volk goed te leiden, 12daarom geef Ik u de wijsheid en het inzicht waar u om vroeg. En Ik geef u bovendien zoveel rijkdom, schatten en eer als geen andere koning voor u heeft gekend. Nooit meer zal er op aarde zoʼn grote koning regeren.’

13Na die woorden verliet Salomo de tabernakel, ging de heuvel af, terug naar Jeruzalem om zijn regeringstaak op zich te nemen. 14Hij bouwde een legermacht op van veertienhonderd strijdwagens en riep twaalfduizend ruiters onder de wapenen om de steden te bewaken waar de strijdwagens waren gestationeerd. Een aantal wagens bleef in Jeruzalem bij de koning. 15Tijdens Salomoʼs bewind waren in Jeruzalem zilver en goud even overvloedig aanwezig als de stenen op straat. En van kostbaar cederhout waren er zulke hoeveelheden dat men het gebruikte alsof het gewoon hout van de wilde vijgenboom was. 16Zijn paarden kwamen uit Egypte en Kewé, waar zijn handelaren ze aankochten. 17In die tijd kostte een Egyptische strijdwagen 66 kilo zilver en een paard 16,5 kilo zilver. Ze werden ook doorverkocht aan de koningen van de Hethieten en Aram.

Священное Писание

2 Летопись 1:1-17

Просьба Сулеймана о мудрости

(3 Цар. 3:4-15)

1Сулейман, сын Давуда, прочно утвердился на престоле, и Вечный1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь., его Бог, был с ним и необыкновенно возвеличил его.

2Сулейман собрал весь Исраил: тысячников и сотников, судей и всех вождей всего Исраила, глав семейств. 3Во главе этого собрания Сулейман отправился к святилищу в Гаваоне, потому что там находился шатёр встречи, который устроил в пустыне Муса, раб Вечного. 4А Давуд уже перенёс сундук Всевышнего1:4 Сундук Всевышнего – см. пояснительный словарь, а также Исх. 25:10-22. из Кириат-Иеарима на место, которое он приготовил для него, поставив священный шатёр в Иерусалиме. 5Но бронзовый жертвенник, который сделал Бецалил, сын Ури, внук Хура1:5 См. Исх. 31:1-9; 38:1-7., находился в Гаваоне перед священным шатром Вечного, поэтому Сулейман и все собравшиеся люди говорили там с Вечным. 6В присутствии Вечного Сулейман поднялся к бронзовому жертвеннику, который был перед шатром встречи, и принёс на нём тысячу всесожжений.

7В ту ночь Всевышний явился Сулейману и сказал ему:

– Проси у Меня, чего хочешь.

8Сулейман ответил Всевышнему:

– Ты явил моему отцу Давуду великую милость и сделал меня царём вместо него. 9И теперь, Вечный Бог, пусть исполнится то, что Ты обещал моему отцу Давуду, ведь Ты сделал меня царём народа, который многочислен, как земная пыль. 10Дай мне теперь мудрости и знаний, чтобы я мог вести этот народ, иначе кто способен править Твоим многочисленным народом?

11Всевышний сказал Сулейману:

– За то, что желание твоего сердца было таким и ты не просил ни богатства, ни сокровищ, ни славы, ни смерти своим врагам, ни долгой жизни для себя, но лишь мудрости и знания, чтобы править Моим народом, царём которого Я тебя сделал, 12тебе будут даны мудрость и знание. Более того, Я дам тебе богатства, сокровища и славу, каких не было ни у кого из царей до тебя и после тебя не будет.

13Сулейман ушёл из святилища в Гаваоне, из шатра встречи, и пришёл в Иерусалим, чтобы править Исраилом.

Сила и богатство Сулеймана

(3 Цар. 10:26-29; 2 Лет. 9:25-28)

14Сулейман преумножал количество своих колесниц и коней. У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч коней1:14 Или: «колесничих»; или: «всадников»., которые он держал в специально назначенных городах и у себя в Иерусалиме. 15В его правление серебро и золото в Иерусалиме ценились не выше простых камней, а кедра было так же много, как тутовых деревьев в предгорьях Иудеи. 16Кони Сулеймана поставлялись из Египта1:16 Или, возможно: «из Муцура». Муцур – область в Киликии, находившейся на севере от Исраила, на юге современной территории Турции. Также в ст. 17. и из Кувы – царские купцы покупали их в Куве. 17Колесницу привозили из Египта за семь килограммов серебра, а коня – почти за два килограмма1:17 Букв.: «шестьсот… сто пятьдесят шекелей».. Так же, через царских купцов, их доставляли всем царям хеттов и сирийцев.