Het Boek

2 Korinthiërs 1:1-24

De troost en redding van God

1Van: Paulus, die door de wil van God is aangewezen als apostel van Christus Jezus, en broeder Timotheüs.

Aan: de gemeente in Korinthe en alle gelovigen in Achaje.

2De genade en de vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus wens ik u toe. 3Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. 4Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. 5Hoe meer wij lijden, omdat wij voor Christus leven, des te meer zal Hij ons troosten en bemoedigen. 6Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in onze moeilijkheden bijgestaan. En dit is ook ter wille van u: 7om u uit onze ervaring te verzekeren dat God u zal troosten als u hetzelfde moet doormaken. Hij zal u kracht geven om vol te houden.

8Broeders en zusters, ik wil dat u weet wat wij in Asia allemaal hebben doorgemaakt. We zijn er bijna onderdoor gegaan en waren bang het niet te overleven. 9Wij hadden het gevoel ten dode opgeschreven te zijn en konden er zelf niets tegen doen. Maar dat was goed, want toen hebben wij alles aan God overgegeven. Alleen Hij kon ons nog redden, Hij, die zelfs doden levend maakt. 10Hij heeft ons inderdaad geholpen en ons leven gered. Ja, wij weten zeker dat Hij dat telkens weer zal doen. 11Maar u moet ons ook helpen door voor ons te bidden. Als men dan ziet hoe God uw gebeden verhoort, zal Hij lof en dank van vele mensen ontvangen.

12Wij kunnen eerlijk zeggen dat wij altijd zuiver en oprecht geweest zijn. Wij hebben rustig op de Here vertrouwd en niet op ons eigen kunnen. Dat geldt in het bijzonder voor onze omgang met u. 13Mijn brieven zijn rechttoe, rechtaan geweest. Er is niets onduidelijks bij. 14Ik zou het fijn vinden als u begreep, zoals u ten dele ook doet, dat u trots op ons kunt zijn, net zoals wij op u trots zullen zijn op de grote dag als onze Here Jezus terugkomt.

15Omdat ik zo zeker was van uw begrip en vertrouwen, had ik besloten op weg naar Macedonië bij u langs te komen en op de terugweg nog eens. Dan kon ik u twee keer tot zegen zijn 16en zou u mij kunnen voorthelpen op mijn reis naar Judea. 17U zult zich wel afvragen waarom ik van gedachten veranderd ben. Weet ik soms niet wat ik wil? Of ben ik onbetrouwbaar en zeg ik ja, maar doe ik nee? Zeker niet! 18Net zoals God betrouwbaar is, is ook mijn woord betrouwbaar. 19Timotheüs, Silvanus en ik hebben u verteld over Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zegt niet ja als Hij nee bedoelt. 20Wat Hij zegt, doet Hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat Hij Gods ‘ja’ is, worden wij gedrongen daar ‘amen’ op te zeggen, tot eer van God. 21God heeft u en ons door Christus vaste grond onder de voeten gegeven en wij, als apostelen, zijn door Hem aangesteld. 22Hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen.

23Ik roep God op als mijn getuige dat ik de waarheid spreek: de reden dat ik niet naar Korinthe kwam, is dat ik u wilde sparen. 24Niet dat ik iets over uw geloof te zeggen heb, dat is sterk genoeg. Nee, ik wil met u meewerken aan uw blijdschap.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 1:1-24

1Taita Dios munashpa, Jesucristomanta huillagrichun mingashca Pablomi cani. Caitaca, huauqui Timoteondijmi, Corintopi Diospaj tandanacushca crijcunamanpish, tucui Acaya llajtapi Diospajlla causaj crijcunamanpish quillcani:

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Ima llaquipipish Diosmi cushichin

3Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchigri. Paica, ñucanchijta jatunta llaquij Yayami, tucui imapipish cushichij Taita Diosmi. 4Ñucanchij ima llaquipi cajpipish, Paimi cushichin. Shujtajcuna ima llaquipi cajpipish, ñucanchijta Pai cushichishca shinallataj cushichichunmi, ñucanchijtaca chashna cushichin. 5Jatun llaquicunata Cristo apashca shinallatajmi, ñucanchijpish jatun llaquicunata apacunchij. Chashnallataj Cristollamantatajmi yallitaj cushicunchij. 6Cancuna cushicuchun, quishpirichun nishpallami ima llaqui shamujpipish, chai llaquitaca apacunchijlla. Shinallataj Taita Dios ñucanchijta cushichishpapish, cancuna cushicuchun, quishpirichunllatajmi cushichin. Chashna rurajpimi, cancunapish ñucanchij shinallataj, ima llaquitapish apai tucunguichij. 7Cancunapish ñucanchij shinallataj llaquicunata apashcamantaca, ñucanchijta shinallataj cushichingami. Chaitaca, allimi yachanchij.

8Huauqui, panicuna, cancunamanca Asia llajtapi jatun llaquicuna ñucanchijta japishcatami parlashun ninchij. Chai llaquica, mana apai tucuipaj yallitaj sinchi cajpimi, ‘Ña mana ashtahuan causashunchu’ yuyarcanchij. 9Chaimantami ñucanchijca, ‘Ñami huañunchij’ yuyarcanchij. Ñucanchijllataj imatapish rurai tucushcata ama yuyachun, ashtahuanpish huañushcacunata causachij Taita Diospi shunguta churachunmi, chashnaca tucurca. 10Diosmi ñucanchijtaca, huañuna jatun llaquimanta quishpichirca, cunanpish quishpichicunmi. ‘Cutinpish quishpichingami’ nishpa, Pai huaquichina yuyaillami purinchij. 11Cancunaca, ñucanchijmanta Diosta mañapaichijlla. Achcacuna ñucanchijmanta mañajpimi, imatapish allicunata Taita Dios ñucanchijman cujpica, achcacunallataj Paitaca pagui ningacuna.

Pabloca Corintoman rinatami shujtaj punllapaj saquishca

12Cai pachapica, ñucanchijca maipipish Taita Diospajlla alli causashcata, ashtahuanca cancunapaj ñaupajpi chashna causashcata ñucanchij shungu yuyachijpimi, jatunta cushicunchij. Mana ñucanchijllataj yachaj cashcamantachu, ashtahuanpish mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyashcallamantamari, chashna alli causacunchij. 13Cancunaman ñucanchij quillcashpaca, cancuna ricushpa entendinallatami nircanchij. Chaicunataca, tucuita alli yachashpa catishpami, alli canguichijman. 14Apunchij Jesús shamui punllapica, ñucanchijmantami cushicunguichij. Ñucanchijpish cancunamantami cushicushun. Ñucanchij chashna nishcataca, ñami ashata entendishcanguichij.

15Chaimantami ñucaca, cancunataraj ricugrisha nicurcani. Cai cutihuanca, ishqui cutinmi cancunapaj allipaj ricuj shamusha nicurcani. 16Macedoniamanca, cancunapajtami risha. Chaimanta tigramushpapish, cancunapajtami tigrasha. Ñucataca cancunami, Judeaman cachana canguichij. 17Ñuca caita rurana tucushpaca, ¿nij tucushcallatachu yuyanguichij? ¿Mana cashpaca, ñuca quiquin yuyaillamanta rurana tucushpachu, ña «ari» nicun, ña «mana» nicun puricujta yuyanguichij?

18Taita Diosca, Pai nishcata pajtachij caj shinallataj, ñucanchijpish cancunaman nishcataca, «ari» nicun, «mana» nicun nishpa, mana purinchijchu. 19Diospaj Churi Jesucristomantami, ñucapish, Silvanopish, Timoteopish, cancunamanca huillarcanchij. Cristoca «ari» nicuj, «mana» nicuj, mana canchu. Paipica, «arillami» tiyan. 20Taita Diosca, Pai imallata rurasha nishcataca, Jesucristomantami «ari» nishca. Chaimantami paimanta, «Chashna cachun» nishpa, Diosta sumajyachinchij. 21Taita Diosmi ñucanchijtapish, cancunatapish Jesucristota alli catichun yachachicun. Paillatajmi ñucanchijmanca, paipaj Espirituta curca. 22Paillatajmi ñucanchijtaca, Paipajlla cachun, Paipaj Espirituta ñucanchij shungupi churarca.

23Cancunata mana llaquichisha nishpallami, Corintomanca manaraj shamurcani. ¡Chaitaca, ñuca shunguta rijsij Taita Diosllataj yachanmi! Paipaj ñaupajpimi, imata cashpapish nini. 24Cancunaca, ña sinchi crijcunami canguichij. Chaimanta, ‘Cashna chashnami catina canguichij’ nishpaca, mana mandanchijchu, ashtahuan cushicuchun nishpallami, chashna yuyachinchij.