Het Boek

1 Thessalonicenzen 1:1-10

Het voorbeeld van de Thessalonicenzen

1Van: Paulus, Silvanus en Timotheüs. Aan: de gemeente in de stad Thessalonica, aan allen die horen bij God de Vader en de Here Jezus Christus. Wij wensen u genade en vrede toe.

2Telkens wanneer wij bidden, danken- wij God voor u. Als wij met onze Vader over u spreken, 3denken wij steeds aan wat u allemaal uit geloof en liefde doet, en niet te vergeten aan de volharding, waarmee u vertrouwt op onze Here Jezus Christus.

4Beste broeders en zusters, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. 5Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden, waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Here wilden winnen. 6Zo werd u volgelingen van ons en van de Here, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. 7En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaje. 8Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. 9Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd om nu de levende en ware God te eren en te dienen. 10Zij vertellen ons ook dat u ernaar uitkijkt dat zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Tesalonicenses 1:1-10

1Pablohuan, Silvanohuan, Timoteohuanmi,

Tesalonicapi tandanacuj crijcunaman quillcanchij. Cancunaca Yaya Diospajpish, Apunchij Jesucristopajpishmari canguichij.

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Tesalónica crijcuna alli cajpimi Diosta pagui nishca

2Taita Diosta cancunamanta mañacushpaca, Paita pagui nicunchijllami. 3Cancunaca ñucanchij Yaya Diosllapi shunguta churashpa, allimi causacushcanguichij. Diosta achcata cʼuyashpami, Diospajta rurashpa causacushcanguichij. Apunchij Jesucristo shamuna yuyailla canataca, chai yuyaillami cashcanguichij. Chashna cashcata yuyarishpami, cancunamantaca mana samashpa Diosta mañacunchijlla.

4Taita Dios cʼuyashca huauqui, panicuna, cancunataca Diosllataj agllashcata yachanchijmi. 5Alli huillaita cancunaman huillashpaca, mana chushaj shimicunallata rimarishpa huillashcanchijchu. Ashtahuanpish Diospaj Espiritutajmi, Pai rurai tucushcata ricuchirca. Chashnami alli huillaica allitaj cashcata ricuchishpa huillarcanchij. Ñucanchij cancunahuan cashpaca, cancunapaj allipaj chashna rurashcataca, cancunallataj ricurcanguichijmi. 6Cancunaca, ñucanchij catij shinallatajmi ñucanchijta ricushpa, Apunchij Jesusta caticunguichij. Ñucanchij huillashcata cushicushpa cancuna caticujta ricuchishpami, Diospaj jucha illaj Espirituca, achca llaquihuan cajpipish, cushichihuan. 7Chashna alli catishpami, Macedoniapi, Acayapi, causacuj crijcunamanpish, ima shina alli catinata ricuchishcanguichij. 8Mana Macedoniallapi, Acayallapichu, ashtahuanpish tucui llajtacunapimari Apunchij Jesusmanta alli huillaitapish, cancuna alli crijcuna cashcatapish rijsichishcanguichij. Chaimantami cancuna Taita Diosta alli crijcuna cashcataca, ña mana huillana canchij. 9Ñucanchij cancunata ricugrijpica, allimi chasquircanguichij. Rurashcalla dioscunata yuyarij cashcata saquishpamari, cunanca causacuj Taita Diospajman cutirircanguichij. Cashcatataj huillaj Pai Taita Diostami servicunguichij. Chai tucuitamari cai llajtapi causajcunaca, paicunallataj cancunamantaca parlanacucuncuna. 10Huañushcacunapaj chaupimanta Dios causachishca Paipaj Churi Jesús jahua pachamanta shamunata, ima shina cancuna shuyacushcatapish parlanacuncunami. Paica shamuj punllacunapi Dios pʼiñarishpa, ñucanchijta jatunta llaquichina cashcamanta quishpichijmari.