Het Boek

1 Petrus 1:1-25

De hoop van het eeuwige leven

1Van: Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan: de christenen die als vreemdelingen in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië wonen.

2God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Ik wens dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen.

3Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. 4Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. 5Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

6Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. 7Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. 8Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, 9omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. 10De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. 11Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. 12Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.

13Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. 14Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. 15Wees heilig in alles wat u doet, want de Here die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. 16Hij heeft dat Zelf gezegd: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 17U roept God aan als uw Vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor Hem hebben. 18U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, 19maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus. 20God kende Hem al vóór het ontstaan van de wereld, maar heeft Hem pas in deze laatste tijd ter wille van ons bekendgemaakt. 21Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd.

22Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. 23U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. 24In de Boeken staat er dit over: ‘De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, 25maar wat God heeft gezegd, geldt voor eeuwig.’ En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt.

Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 1:1-25

1Ako si Pedro nga apostol ni Jesu-Cristo. Nagapangamusta ako sa inyo tanan nga pinili sang Dios nga nagalalapta kag nagaestar bilang mga dumuluong sa Pontus, Galacia, Capadocia, Asia kag Bitinia. 2Ginpili kamo sang Dios nga Amay halin pa sang una sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iya mga anak paagi sa Espiritu Santo, agod tumanon ninyo si Jesu-Cristo kag matinluan kamo sa inyo sala paagi sa iya dugo.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang dugang pa gid nga bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet.1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.

May Maayo Kita nga Palaabuton

3-4Dayawon ta ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo! Tungod sa iya dako nga kaluoy sa aton, natawo kita liwat1:3-4 natawo kita liwat: ukon, ginhatagan niya kita sing bag-o nga kabuhi. sa iya pagbanhaw kay Jesu-Cristo. Amo ini ang nagahatag sa aton sing dako nga paglaom nga may ginatigana ang Dios sa aton nga palanublion. Ini nga palanublion didto sa langit, permi matinlo kag matahom, kag indi gid madula. 5Kag paagi sa inyo pagtuo, ginatipigan kamo sang gahom sang Dios samtang nagahulat kamo sang kaluwasan nga ginapreparar na sang Dios nga igapahayag1:5 kaluwasan… igapahayag: buot silingon, kabuhi nga wala sing katapusan nga ginatigana sa inyo. sa ulihi nga mga inadlaw.

6Gani sa sini magkalipay kamo bisan may nagaabot subong nga sari-sari nga mga pagtilaw. Kay ini nga mga pagtilaw umalagi lang, kag dapat gid nga mag-abot sa inyo 7agod tilawan ang inyo pagtuo kon bala ini matuod ukon indi. Ang halimbawa sini pareho sang bulawan nga ginapaagi sa kalayo agod mahibaluan kon puro ukon indi. Pero mas importante ang aton pagtuo sang sa bulawan nga nagakadula. Gani kon mapamatud-an nga ang inyo pagtuo matuod gid, dayawon niya kamo kag padunggan sa adlaw nga si Jesu-Cristo magaabot. 8Bisan wala kamo nakakita sa iya ginahigugma ninyo siya, kag nagatuo kamo sa iya bisan wala pa ninyo siya makita hasta subong. Amo ina nga ang inyo kalipay indi gid masaysay, 9kay mabaton ninyo ang resulta sang inyo pagtuo nga amo ang inyo kaluwasan.

10Ini nga kaluwasan gin-usisa sing maid-id sang mga propeta sadto anay. Sila amo ang nagtagna parte sa sini nga bugay sang Dios sa aton. 11Ginpahibalo na sila nga daan sang Espiritu ni Cristo nga ara sa ila nga magaantos siya kag pagkatapos sina padunggan. Gani ang mga propeta sadto padayon sa ila pag-usisa kon san-o kag kon paano ini matabo. 12Ginpahibalo man sila sang Dios nga ang mga butang nga ila ginasugid indi para sa ila kaayuhan kundi para sa aton.1:12 aton: sa literal, inyo. Kag karon ang ila mga gintagna nabatian na ninyo sa mga nagawali sang Maayong Balita. Nagsugid sila sa inyo paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga ginpadala sa ila halin sa langit. Kag bisan ang mga anghel luyag nga makaintiendi sining Maayong Balita nga ginsugid sa inyo.

Magsunod Kamo sa Dios

13Gani dapat handa permi ang inyo hunahuna sa paghimo sang maayo, magpugong sang inyo kaugalingon, kag magsalig sing bug-os nga mabaton ninyo ang pagpakamaayo nga igahatag sa inyo kon mag-abot na si Jesu-Cristo. 14Bilang mga matinumanon nga mga anak sang Dios, indi kamo magpadala-dala sa malain nga mga handom nga nagagahom sa inyo sang wala pa kamo nakakilala sa Dios. 15Balaan ang Dios nga nagtawag sa inyo, gani dapat magpakabalaan man kamo sa tanan ninyo nga ginahimo. 16Kay nagasiling ang Dios sa Kasulatan, “Magkabuhi kamo nga balaan, kay ako balaan.”1:16 Lev. 11:44, 45; 19:2.

17Ang Dios wala sing may ginapasulabi. Nagahukom siya sa tanan nga tawo suno sa ila binuhatan. Gani kon ginatawag ninyo siya nga Amay kon nagapangamuyo kamo sa iya, tahuron ninyo siya samtang diri pa kamo nagadayon sa kalibutan. 18Nahibaluan man ninyo kon ano ang ginbayad agod matubos kamo halin sa pagkabuhi ninyo nga wala sing pulos nga inyo ginpanubli sa inyo mga katigulangan. Ang gintubos sa inyo indi mga butang nga madula, pareho sang bulawan ukon pilak,1:18 pilak: sa English, silver. 19kundi amo ang hamili nga dugo ni Cristo. Ang iya halimbawa pareho sang karnero nga matinlo kag wala gid deperensya nga ginhalad sa Dios. 20Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na sang Dios si Cristo nga mangin aton Manluluwas. Pero ginpakilala siya sang Dios sa sining ulihi nga mga inadlaw. Ginhimo niya ini para sa inyo. 21Kag paagi kay Cristo nagatuo kamo sa Dios nga nagbanhaw kag nagpadungog sa iya. Gani ang inyo pagtuo ara sa Dios kag nagasalig kamo sa iya nga kamo banhawon kag padunggan man niya.

22Kag tungod nga nagasunod na kamo sa kamatuoran, gintinluan na kamo sa inyo mga sala agod may matuod kamo nga paghigugma sa inyo mga utod kay Cristo. Kabay pa nga maghigugmaanay kamo sing hugot gid sa inyo tagipusuon, 23kay natawo na kamo liwat. Kag ini nga pagkatawo indi paagi sa inyo mga ginikanan nga may kamatayon, kundi paagi sa pulong sang Dios nga buhi kag wala sing katapusan. 24Nagasiling ang Kasulatan,

“Ang tanan nga tawo pareho sang hilamon,

kag ang ila pagkabantog pareho sang iya bulak.

Ang hilamon nagakalaya kag ang iya bulak nagakahulog,

25pero ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa gihapon.”1:25 Isa. 40:6-8.

Kag ini amo ang Maayong Balita nga ginwali sa inyo.