Het Boek

1 Kronieken 9

Terugkeer uit Babel

1De stamboom van iedereen in Israël werd zorgvuldig vastgelegd in de Boeken van de Koningen van Israël. Juda was verbannen naar Babel, omdat de mensen God ontrouw waren en afgoden vereerden. De eersten die terugkeerden en zich weer in hun vroegere woonplaatsen vestigden, waren de Israëlitische gezinnen, priesters, Levieten en tempeldienaren. Toen kwamen ook gezinnen van de stammen van Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse aan in Jeruzalem. Een van die gezinnen was dat van Uthai, de zoon van Ammihud, zoon van Omri, zoon van Imri, zoon van Bani, uit de familie van Peres, de zoon van Juda. De Silonieten vormden een andere groep die terugkeerde en daarbij waren ook Silons oudste zoon Asaja en zijn zonen. Verder waren er nog de zonen van Zerach, ook Jeüel en zijn verwanten. In totaal zeshonderdnegentig mensen.

7,8 Onder de leden van de stam van Benjamin die terugkeerden, bevonden zich de volgende personen: Sallu, de zoon van Mesullam, zoon van Hodavja, zoon van Hassenua; Jibnea, de zoon van Jeroham; Ela, de zoon van Uzzi, zoon van Michri; Mesullam, de zoon van Sefatja, zoon van Reüel, zoon van Jibnia. De mannen waren allen hoofd van een familie en brachten veel verwanten mee, oud en jong. In totaal keerden 956 Benjaminieten terug.

10,11 De priesters die terugkeerden, waren Jedaja, Jojarib, Jachin en Azarja, de zoon van Hilkia, zoon van Mesullam, zoon van Zadok, zoon van Merajoth, zoon van Ahitub. Hij was degene die in de tempel de leiding had. 12 Een van de priesters die terugkeerden, was Adaja, de zoon van Jeroham, zoon van Pashur, zoon van Malkia. Een andere priester was Masai, de zoon van Adiël, zoon van Jahzera, zoon van Mesullam, zoon van Mesillemith, zoon van Immer. 13 Samen met hun verwanten, de familiehoofden, keerden in totaal 1760 priesters terug, moedige mannen voor de dienst in het huis van God.

14 Onder de terugkerende Levieten bevond zich ook Semaja, de zoon van Hassub, zoon van Azrikam, zoon van Hasabja, een van de zonen van Merari. 15,16 Enkele andere Levieten die terugkeerden, waren Bakbakkar, Heres, Galal, Mattanja, de zoon van Micha, zoon van Zichri, zoon van Asaf; Obadja, de zoon van Semaja, zoon van Galal, zoon van Jeduthun, en Berechja, de zoon van Asa, zoon van Elkana, die in de dorpen van de Netofathieten woonde.

17 De poortwachters waren de hoofdpoortwachter Sallum, Akkub, Talmon en Achiman, allemaal Levieten. 18 Zij zijn nog steeds verantwoordelijk voor de oostelijke koninklijke poort. 19 Sallums voorgeslacht voerde via Kore en Ebjasaf terug tot Korach. Hij en zijn naaste verwanten, de Korachieten, waren verantwoordelijk voor de offers en de bescherming van de tempel, precies zoals hun voorouders dat bij de tabernakel hadden gedaan. 20 Pinechas, de zoon van Eleazar, was vroeger aanvoerder van deze afdeling. En de Here hielp hem daarbij. 21 Ook Zacharja, de zoon van Meselemja, was ooit verantwoordelijk voor de bescherming van de hoofdingang van de tabernakel. 22 In totaal waren er in die tijd 212 poortwachters. Zij waren in hun eigen dorpen in de geslachtsregisters ingeschreven en door David en Samuël op grond van hun betrouwbaarheid benoemd. 23 Zij en hun nakomelingen hadden de leiding over de tabernakel van de Here. 24 Zij waren verdeeld over de vier zijden van de tabernakel: oost, west, noord en zuid. 25 Hun familieleden uit de dorpen losten elkaar regelmatig op de sabbat af om samen met hen dienst te doen. 26 De vier hoofdpoortwachters, allemaal Levieten, hadden een echte vertrouwenspositie, want zij waren verantwoordelijk voor de vertrekken en schatkamers in de tabernakel van God. 27 Wegens hun belangrijke posities woonden zij dichtbij de tabernakel en deden elke morgen de poorten open.

28 Sommigen van hen waren belast met het toezicht op de voorwerpen die werden gebruikt bij het offeren en de eredienst, zij hielden alles nauwkeurig bij om te voorkomen dat iets verloren ging. 29 Anderen waren verantwoordelijk voor de gewone gereedschappen in de tabernakel, de heilige voorwerpen en de voorraden, zoals het fijne meel, de wijn, de olie, het reukwerk en de specerijen. 30 Andere priesters bereidden de specerijen voor het reukwerk. 31 Mattithja, een Leviet en de oudste zoon van de Korachiet Sallum, zorgde voor het bakken van de platte koeken die werden gebruikt als spijsoffers. 32 Sommige leden van de Kehat-familie hadden de taak de verse toonbroden neer te leggen, iets dat elke sabbat gebeurde. 33,34 De koorleiders waren allemaal vooraanstaande Levieten. Zij woonden in de tempel in Jeruzalem en moesten 24 uur per etmaal beschikbaar zijn. Zij waren dan ook vrijgesteld van andere taken.

35-37 Jeïël, wiens vrouw Maächa was, woonde in Gibeon. Hij had veel zonen: Gibeon, Abdon, de oudste, Zur, Kis, Baäl, Ner, Nadab, Gedor, Ahjo, Zacharja en Mikloth. 38 Mikloth woonde met zijn zoon Simeam in Jeruzalem, dichtbij zijn familieleden. 39 Ner was de vader van Kis, Kis was de vader van Saul, Saul was de vader van Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaäl. 40 Jonathan was de vader van Mefiboseth en deze was de vader van Micha. 41 Micha was de vader van Pithon, Melech, Tahrea en Achaz. 42 Achaz was de vader van Jaëra en Jaëra was de vader van Alemeth, Azmaveth en Zimri. Deze laatste was de vader van Moza. 43 Moza was de vader van Bina, Refaja, Elasa en Azel. 44 Azel had zes zonen: Azrikam, Bochru, Ismaël, Searja, Obadja en Hanan.

New American Standard Bible

1 Chronicles 9

People of Jerusalem

1So all Israel was enrolled by genealogies; and behold, they are written in the Book of the Kings of Israel. And Judah was carried away into exile to Babylon for their unfaithfulness.

Now the first who lived in their possessions in their cities were Israel, the priests, the Levites and the [a]temple servants. Some of the sons of Judah, of the sons of Benjamin and of the sons of Ephraim and Manasseh lived in Jerusalem: Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, from the sons of Perez the son of Judah. From the Shilonites were Asaiah the firstborn and his sons. From the sons of Zerah were Jeuel and their [b]relatives, 690 of them. From the sons of Benjamin were Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hassenuah, and Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah; and their relatives according to their generations, 956. All these were heads of fathers’ households according to their fathers’ houses.

10 From the priests were Jedaiah, Jehoiarib, Jachin, 11 and [c]Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the chief officer of the house of God; 12 and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashhur, the son of Malchijah, and Maasai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer; 13 and their relatives, heads of their fathers’ households, 1,760 very able men for the work of the service of the house of God.

14 Of the Levites were Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari; 15 and Bakbakkar, Heresh and Galal and Mattaniah the son of Mica, the son of [d]Zichri, the son of Asaph, 16 and [e]Obadiah the son of [f]Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, who lived in the villages of the Netophathites.

17 Now the gatekeepers were [g]Shallum and Akkub and Talmon and Ahiman and their relatives (Shallum the chief 18 being stationed until now at the king’s gate to the east). These were the gatekeepers for the camp of the sons of Levi. 19 Shallum the son of Kore, the son of [h]Ebiasaph, the son of Korah, and his relatives of his father’s house, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the thresholds of the tent; and their fathers had been over the camp of the Lord, keepers of the entrance. 20 Phinehas the son of Eleazar was ruler over them previously, and the Lord was with him. 21 Zechariah the son of Meshelemiah was gatekeeper of the entrance of the tent of meeting. 22 All these who were chosen to be gatekeepers at the thresholds were 212. These were enrolled by genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer appointed in their office of trust. 23 So they and their sons [i]had charge of the gates of the house of the Lord, even the house of the tent, as guards. 24 The gatekeepers were [j]on the four sides, to the east, west, north and south. 25 Their relatives in their villages were to come in every seven days from time to time to be with [k]them; 26 for the four chief gatekeepers who were Levites, were in an office of trust, and were over the chambers and over the treasuries in the house of God. 27 They spent the night around the house of God, because the watch was [l]committed to them; and they were [m]in charge of opening it morning by morning.

28 Now some of them [n]had charge of the utensils of service, for [o]they counted them when they brought them in and when they took them out. 29 Some of them also were appointed over the furniture and over all the utensils of the sanctuary and over the fine flour and the wine and the oil and the frankincense and the spices. 30 Some of the sons of the priests prepared the mixing of the spices. 31 Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the [p]responsibility over the things which were baked in pans. 32 Some of their relatives of the sons of the Kohathites were over the showbread to prepare it every sabbath.

33 Now these are the singers, heads of fathers’ households of the Levites, who lived in the chambers of the temple free from other service; for they were [q]engaged in their work day and night. 34 These were heads of fathers’ households of the Levites according to their generations, chief men, [r]who lived in Jerusalem.

Ancestry and Descendants of Saul

35 In Gibeon Jeiel the father of Gibeon lived, and his wife’s name was Maacah, 36 and his firstborn son was Abdon, then Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahio, Zechariah and Mikloth. 38 Mikloth became the father of Shimeam. And they also lived with their relatives in Jerusalem opposite their other relatives. 39 Ner became the father of Kish, and Kish became the father of Saul, and Saul became the father of Jonathan, Malchi-shua, Abinadab and Eshbaal. 40 The son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal became the father of Micah. 41 The sons of Micah were Pithon, Melech, Tahrea and Ahaz. 42 Ahaz became the father of Jarah, and Jarah became the father of Alemeth, Azmaveth and Zimri; and Zimri became the father of Moza, 43 and Moza became the father of Binea and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son. 44 Azel had six sons whose names are these: Azrikam, Bocheru and Ishmael and Sheariah and Obadiah and Hanan. These were the sons of Azel.

Footnotes

 1. 1 Chronicles 9:2 Heb Nethinim
 2. 1 Chronicles 9:6 Lit brothers, and so throughout the ch
 3. 1 Chronicles 9:11 In Neh 11:11, Seraiah
 4. 1 Chronicles 9:15 In Neh 11:17, Zabdi
 5. 1 Chronicles 9:16 In Neh 11:17, Abda
 6. 1 Chronicles 9:16 In Neh 11:17, Shammua
 7. 1 Chronicles 9:17 In v 21, Meshelemiah; in 26:14, Shelemiah; in Neh 12:25, Meshullam
 8. 1 Chronicles 9:19 In Ex 6:24, Abiasaph
 9. 1 Chronicles 9:23 Lit were over the gates
 10. 1 Chronicles 9:24 Lit to the four winds
 11. 1 Chronicles 9:25 Lit these
 12. 1 Chronicles 9:27 Lit on them
 13. 1 Chronicles 9:27 Lit over the opening
 14. 1 Chronicles 9:28 Lit were over the
 15. 1 Chronicles 9:28 Lit by count they brought them in and by count they took them out
 16. 1 Chronicles 9:31 Lit office of trust
 17. 1 Chronicles 9:33 Lit over them in the work
 18. 1 Chronicles 9:34 Lit these