1 Kronieken 3 – HTB & GKY

Het Boek

1 Kronieken 3:1-24

De nakomelingen van David

1Koning Davids oudste zoon was Amnon, die in Hebron ter wereld werd gebracht door zijn vrouw Ahinoam uit Jizreël. De tweede was Daniël, wiens moeder Abigaïl uit Karmel was. 2De derde was Absalom, de zoon van zijn vrouw Maächa, die een dochter was van koning Talmai van Gesur. De vierde was Adonia, de zoon van zijn vrouw Haggith. 3De vijfde was Sefatja, de zoon van zijn vrouw Abital. De zesde was Jithream, de zoon van zijn vrouw Egla. 4Deze zes werden geboren in Hebron, waar koning David zevenenhalf jaar regeerde. Daarna verhuisde hij naar zijn hoofdstad Jeruzalem, waar hij nog eens drieëndertig jaar regeerde. 5Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem bracht zijn vrouw Bathséba, de dochter van Ammiël, haar zonen Simea, Sobab, Nathan en Salomo ter wereld.

6-8David had bovendien nog negen andere zonen. Dat waren achtereenvolgens: Jibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada en Elifelet. 9In deze lijst zijn de zonen van zijn bijvrouwen niet opgenomen. David had ook nog een dochter, Tamar.

10-14Dit zijn de nakomelingen van koning Salomo: Rehabeam, Abia, Asa, Josafat, Joram, Ahazia, Joas, Amazia, Azaria, Jotham, Achaz, Hizkia, Manasse, Amon en Josia. 15De zonen van Josia waren: Johanan, de oudste, Jojakim, Zedekia en Sallum. 16De zonen van Jojakim waren Jechonja en Zedekia.

17-18 Dit zijn de zonen die koning Jechonja kreeg: Assir en zijn zoon Sealthiël, Malchiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama en Nedabja. 19-20 Pedaja was de vader van Zerubbabel en Simi. De kinderen van Zerubbabel waren Mesullam, Hananja, Hasuba, Ohel, Berechja, Hasadja, Jusab-Hesed en een dochter, die Selomit heette. 21Hananjaʼs zoon was Pelatja, Pelatjaʼs zoon was Jesaja, 22Jesajaʼs zoon was Refaja, Refajaʼs zoon was Arnan, Arnans zoon was Obadja, Obadjaʼs zoon was Sechanja, Sechanjaʼs zoon was Semaja. Semaja had zes zonen, onder wie Hattus, Jigal, Bariah, Nearja en Safat. 23Nearja had drie zonen: Eljoënai, Hizkia en Azrikam. 24Eljoënaiʼs zeven zonen waren Hodajeva, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja en Anani.

Holy Bible in Gĩkũyũ

1 Maũndũ Ma Matukũ Ma Tene 3:1-24

Ariũ a Daudi

13:1 Josh 15:56; 1Sam 25:43Aya nĩo maarĩ ariũ a Daudi arĩa maaciarĩirwo Hebironi:

Irigithathi rĩarĩ Amunoni mũrũ wa Ahinoamu wa kuuma Jezireeli;

nake wa keerĩ aarĩ Danieli mũrũ wa Abigaili wa kuuma Karimeli;

23:2 1Ath 2:22nake wa gatatũ aarĩ Abisalomu mũrũ wa Maaka mwarĩ wa Talimai mũthamaki wa Geshuru;

nake wa kana aarĩ Adonija mũrũ wa Hagithu;

3nake wa gatano aarĩ Shefatia mũrũ wa Abitali;

nake wa gatandatũ aarĩ Ithireamu ũrĩa aaciarĩirwo nĩ mũtumia wake Egila.

43:4 2Sam 5:5Acio atandatũ maaciarĩirwo Daudi kũu Hebironi, kũrĩa aathamakĩire mĩaka mũgwanja na mĩeri ĩtandatũ.

Daudi aathamakire arĩ Jerusalemu mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtatũ, 53:5 2Sam 11:3nacio ici nĩcio ciana ciake iria ciaciarĩirwo kũu:

Shimea, na Shobabu, na Nathani, na Solomoni. Acio ana maaciarirwo nĩ Bathisheba mwarĩ wa Amieli. 6Ningĩ nĩ kwarĩ na Ibiharu, na Elishua, na Elifeleti, 7na Noga, na Nefegu, na Jafia, 8na Elishama, na Eliada, na Elifeleti; othe maarĩ kenda. 93:9 2Sam 13:1; 1Maũ 14:4Acio othe maarĩ ariũ a Daudi, ariũ a thuriya ciake matatarĩtwo. Nake Tamaru nĩwe warĩ mwarĩ wa ithe wao.

Athamaki a Juda

103:10 1Ath 14:21-31; 2Maũ 13:1Mũriũ wa Solomoni eetagwo Rehoboamu,

nake mũriũ eetagwo Abija,

nake Asa aarĩ mũriũ wa Abija,

nake Jehoshafatu aarĩ mũriũ wa Asa,

113:11 2Ath 8:16-24; 2Ath 11:1-12, 21nake Jehoramu aarĩ mũriũ wa Jehoshafatu,

nake Ahazia aarĩ mũriũ wa Jehoramu,

nake Joashu aarĩ mũriũ wa Ahazia,

123:12 2Ath 14:1-22; Isa 1:1nake Amazia aarĩ mũriũ wa Joashu,

nake Azaria aarĩ mũriũ wa Amazia,

nake Jothamu aarĩ mũriũ wa Azaria,

133:13 Isa 7:1; Jer 26:19nake Ahazu aarĩ mũriũ wa Jothamu,

nake Hezekia aarĩ mũriũ wa Ahazu,

nake Manase aarĩ mũriũ wa Hezekia,

143:14 Jer 1:2; Zef 1:1nake Amoni aarĩ mũriũ wa Manase,

nake Josia aarĩ mũriũ wa Amoni.

153:15 Jer 37:1; 2Ath 23:31Ariũ a Josia maarĩ:

Johanani irigithathi rĩake,

nake wa keerĩ aarĩ Jehoiakimu,

nake wa gatatũ aarĩ Zedekia,

nake wa kana aarĩ Shalumu.

163:16 2Ath 24:18Arĩa maathamakire thuutha wa Jehoiakimu maarĩ:

mũriũ Jekonia

na Zedekia.

Rũciaro rwa Nyũmba ya Ũthamaki thuutha wa Ithaamĩrio

17Njiaro cia Jekonia, ũrĩa watahĩtwo, ciarĩ:

Mũriũ Shealitieli, 183:18 Ezar 1:8; Jer 22:30na Malikiramu, na Pedaia, na Shenazaru, na Jekamia, na Hoshama, na Nedabia.

193:19 Ezar 5:2; Neh 7:7Ariũ a Pedaia maarĩ:

Zerubabeli na Shimei.

Ariũ a Zerubabeli maarĩ:

Meshulamu na Hanania;

Shelomithu aarĩ mwarĩ wa nyina wao.

20Nĩ kwarĩ na ariũ angĩ atano, nao nĩ:

Hashuba, na Oheli, na Berekia, na Hasadia, na Jushabu-Hesedi.

21Njiaro cia Hanania ciarĩ:

Pelatia, na Jeshaia, na ningĩ nĩ kwarĩ na ariũ a Rafaia, na a Arinani, na a Obadia, o na a Shekania.

223:22 Ezar 8:2-3Njiaro cia Shekania ciarĩ:

Shemaia na ariũ ake:

Hatushu, na Igali, na Baria, na Nearia, na Shafati; othe maarĩ atandatũ.

23Ariũ a Nearia maarĩ:

Elioenai, na Hizikia, na Azirikamu; othe maarĩ atatũ.

24Ariũ a Elioenai maarĩ:

Hodavia, na Eliashibu, na Pelaia, na Akubu, na Johanani, na Delaia, na Anani; othe maarĩ mũgwanja.