1 Kronieken 1 – HTB & TCB

Het Boek

1 Kronieken 1:1-54

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, 2Kenan, 3Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, 4Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. 5De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 6De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. 7De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. 8De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 9De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15de Chiwwieten, de Arkieten, 16de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20De zonen van Joktan waren Almodad, 21Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25de zoon van Selach was Eber, 26de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis en Kedema. 32Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.

Tagalog Contemporary Bible

1 Cronica 1:1-54

Mga Lahi Mula kay Adan Hanggang sa mga Anak ni Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:1-26)

1Ang mga lahi ni Adan ay sina Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec at Noe. 4Ang mga anak na lalaki ni Noe ay sina Shem, Ham at Jafet.

Ang Lahi ni Jafet

5Ang mga anak na lalaki ni Jafet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec at Tiras. 6Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: o, Difat. at Togarma. 7Ang mga anak na lalaki ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim at Rodanim.1:7 Rodanim: o, Dodanim.

Ang Lahi ni Ham

8Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: o, Egipto. Tingnan sa Gen. 10:5. Put, at Canaan. 9Si Cush ay may mga anak ding lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama at Sabteca. Ang mga anak na lalaki ni Raama ay sina Sheba at Dedan. 10May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod na naging magiting na sundalo sa mundo.

11Si Mizraim ang pinagmulan ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, 12Patruseo, Caslu, at mga Caftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo.

13Si Canaan ang ama nina Sidon at Het.1:13 Sidon at Het: Si Sidon ang pinagmulan ng mga Sidoneo at ang pinagmulan ng mga Heteo ay si Het. Si Sidon ang panganay. 14Si Canaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Girgaseo, 15Hiveo, Arkeo, Sineo, 16Arvadeo, Zemareo at Hamateo.

Ang Lahi ni Shem

17Ang mga anak na lalaki ni Shem: sina Elam, Ashur, Arfaxad, Lud at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina,1:17 Ang mga anak … sina: Hindi ito makikita sa halos karamihan ng tekstong Hebreo. Uz, Hul, Geter at Meshec.1:17 Meshec: o, Mash. 18Si Arfaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber. 19May dalawang anak na lalaki si Eber: ang isa ay pinangalanang Peleg, dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati; ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. 20Si Joktan ang ama nina Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: o, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila at Jobab. Silang lahat ay anak na lalaki ni Joktan.

24Ito ang lahi na mula kay Shem: sina Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu 26Serug, Nahor, Tera, 27at si Abram na siya ring si Abraham.

Ang Lahi ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak na lalaki ni Abraham ay sina Isaac at Ishmael. 29Ang mga anak na lalaki ni Ishmael ay sina Nebayot (ang panganay), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang mga anak na lalaki ni Ishmael. 32Ang mga anak na lalaki ni Ketura na isa pang asawa ni Abraham ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jokshan ay sina Sheba at Dedan. 33Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Efa, Efer, Hanoc, Abida at Eldaa. Silang lahat ang angkan ni Ketura.

Ang Lahi ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham ang ama ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau at Israel.1:34 Israel: o, Jacob. 35Ang mga anak na lalaki ni Esau ay sina Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam at Kora. 36Ang mga anak na lalaki ni Elifaz ay sina Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: o, Zefi. Gatam, Kenaz at Amalek. Si Amalek ay anak niya kay Timna.1:36 Kenaz … Timna: Ito ay nasa ibang mga tekstong Septuagint; pero sa Hebreo, Kenaz, Timna at Amalek. 37Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shama at Miza.

Ang mga Edomita

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak na lalaki ni Seir ay sina Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer at Dishan. 39Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sina Hori at Homam.1:39 Homam: o, Hemam. Magkapatid sina Lotan at Timna na isa pang asawa ni Elipaz. 40Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvan,1:40 Alvan: o, Alian. Manahat, Ebal, Shefo1:40 Shefo: o, Shefi. at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibeon ay sina Aya at Ana. 41Ang anak na lalaki ni Ana ay si Dishon. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan,1:41 Hemdan: o, Hamran. Eshban, Itran at Keran. 42Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zaavan at Akan.1:42 Akan: o, Jaakan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan1:42 Dishan: o, Dishon. ay sina Uz at Aran.

Ang mga Hari ng Edom

(Gen. 36:31-43)

43Ito ang mga hari ng Edom, noong panahon na wala pang mga hari ang mga Israelita:

Si Bela na taga-Dinhaba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. 44Pagkamatay niya, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zera na taga-Bozra. 45Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Husham na taga-Teman. 46Pagkamatay ni Husham, pinalitan siya ni Hadad na taga-Avit na anak ni Bedad. Si Hadad ang nakatalo sa mga Midianita roon sa Moab. 47Pagkamatay ni Hadad, pinalitan siya ni Samla na taga-Masreka. 48Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Shaul na taga-Rehobot na malapit sa Ilog ng Eufrates. 49Pagkamatay ni Shaul, pinalitan siya ni Baal Hanan na anak ni Acbor. 50Pagkamatay ni Baal Hanan, pinalitan siya ni Hadad na taga-Pau. Ang asawa niya ay si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Me-Zahab. 51Hindi nagtagal, namatay si Hadad.

Ito ang mga pinuno ng angkan ng Edom: Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel at Iram.