1 Johannes 2 – HTB & NUB

Het Boek

1 Johannes 2:1-29

1Mijn kinderkens, ik schrijf u dit, opdat gij niet zondigt. En mocht iemand zondigen, dan hebben we bij den Vader een Helper: Jesus Christus, den Gerechte; 2Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet voor de onze alleen, maar ook voor die van heel de wereld. 3En hieraan weten we, dat we Hem kennen: wanneer we zijn geboden onderhouden. 4Wie zegt: Ik ken Hem, doch zijn geboden niet onderhoudt, hij is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. 5Maar wie zijn woord onderhoudt, in hem is waarlijk de volmaakte liefde tot God; hieraan erkennen we, dat we in Hem zijn. 6Wie beweert, in Hem te blijven, die moet wandelen zoals Hij heeft gewandeld. 7Geliefden, niet over een nieuw gebod schrijf ik u, maar over een oud, dat gij gehad hebt van de aanvang af; dat oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt. 8Toch is het ook een nieuw gebod, dat ik u schrijf: -wat waar is voor Hem en voor u; -want de duisternis is voorbij, en het ware licht is reeds aan het schijnen. 9Wie beweert, in het licht te zijn, maar zijn broeder haat, hij is ook nu nog in duisternis. 10Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en voor hem ligt er geen struikelblok; 11maar wie zijn broeder haat, hij is in de duisternis, wandelt in duisternis, en weet niet, waartoe hij komen kan, omdat de duisternis zijn ogen verblindt. 12Ik schrijf u, kinderkens, omdat de zonden u zijn vergeven om wille van zijn Naam. 13Ik schrijf u, vaders, omdat gij Hèm hebt leren kennen, die van de aanvang af bestaat. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat gij den Boze hebt overwonnen. 14Kinderkens, ik heb u vroeger geschreven, omdat gij den Vader hebt leren kennen. Vaders, ik heb u geschreven, omdat gij Hèm hebt leren kennen, die van de aanvang af bestaat. Jonge mannen, ik heb u geschreven, omdat gij sterk zijt en het woord van God in u blijft, en omdat gij den Boze hebt overwonnen. 15Hebt de wereld niet lief, noch al wat er is in de wereld. Want wanneer iemand de wereld liefheeft, dan is er geen liefde tot den Vader in hem; 16want al wat er is in de wereld: de begeerlijkheid des vlezes, de begeerlijkheid der ogen en de hovaardij des levens: is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. 17En de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid; maar wie de wil van God volbrengt, blijft in eeuwigheid. 18Kinderkens, het laatste uur is daar! En zoals gij gehoord hebt, komt dan de Antichrist. Ook nu is er menig Antichrist opgestaan; daaruit weten we, dat het laatste uur daar is. 19Uit ons midden kwamen ze voort, maar toch, ze maakten geen deel van ons uit. Want hadden ze tot ons behoord, dan zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar dit is geschied, opdat door hen het duidelijk zou worden, dat niet allen deel uitmaken van ons. 20Maar gij hebt de Zalving van den Heilige, en allen bezit gij kennis. 21Ik schrijf u dan ook niet, omdat gij de waarheid niet kent, maar omdat ge haar wèl kent, en weet, dat geen leugen deel uitmaakt van de waarheid. 22Wie anders zou er nog leugenaar zijn, wanneer hij het niet is, die loochent, dat Jesus de Christus is? De Antichrist is hij, die loochent den Vader en den Zoon. 23Wie den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader. 24Wat u betreft: wat gij gehoord hebt van de aanvang af, het blijve in u. Wanneer in u blijft, wat gij van de aanvang af hebt gehoord, dan zult gij ook zelf blijven in den Zoon en in den Vader. 25En dit is dan de belofte, die Hij ons heeft gegeven: het eeuwig leven. 26Dit alles schrijf ik u met het oog op hen, die u misleiden. 27Wat toch uzelf betreft: in u blijft de Zalving, die gij van Hem ontvangen hebt; gij hebt dus niet nodig, dat iemand u leert. Maar juist zoals zijn Zalving het u leert, zó is dat alles ook waar en geen leugen. Blijft in Hem, zoals Zij het u heeft geleerd. 28Kinderkens, blijft thans in Hem, opdat we vertrouwen mogen hebben, als Hij verschijnt, en niet voor Hem beschaamd zullen staan bij zijn Komst. 29Wanneer gij weet, dat Hij rechtvaardig is, dan weet gij ook, dat allen, die de rechtvaardigheid betrachten, uit Hem zijn geboren.

Swedish Contemporary Bible

1 Johannesbrevet 2:1-29

1Mina barn, jag skriver detta till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så finns det en som försvarar oss inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. 2Han är försoningsoffret för våra synder, och inte bara för våra utan hela världens.

3Att vi har lärt känna honom vet vi av att vi håller hans bud. 4Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud, är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5Men hos den som håller hans ord har Guds kärlek verkligen fullföljts. Det är genom detta vi vet att vi är i honom. 6Den som säger sig förbli i honom måste leva på samma sätt som han gjorde.

Ett nytt bud: Älska varandra

7Mina kära, det är inget nytt bud jag skriver till er om, utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ett budskap som ni redan har hört. 8Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er, och dess sanning finns i honom och i er, för mörkret försvinner och det sanna ljuset lyser redan.

9Den som säger sig vara i ljuset men samtidigt hatar sin bror, är fortfarande kvar i mörkret. 10Men den som älskar sin bror förblir i ljuset, och det finns inget hos honom som får honom att falla. 11Den som hatar sin bror är kvar i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, eftersom mörkret har förblindat honom.

12Jag skriver till er, mina barn:

era synder har blivit förlåtna för hans namns skull.

13Jag skriver till er, fäder:

ni har lärt känna honom som finns till från början.

Jag skriver till er som är unga:

ni har besegrat den Onde.

14Jag har skrivit till er, barn:

ni har lärt känna Fadern.

Jag har skrivit till er, fäder:

ni har lärt känna honom som finns till från början.

Och jag har skrivit till er som är unga:

ni är starka

och Guds budskap förblir i er,

och ni har besegrat den Onde.

15Älska inte världen och det som finns i den, för om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16Allt det som finns i världen, de fysiska begären, ögonens begär, livet man skryter över, sådant kommer inte från Fadern, utan från världen. 17Och världen ska gå under med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt.

Fiender till Kristus

18Mina barn, den sista timmen är här. Ni har hört att antikrist2:18 Antikrist betyder mot/i stället för Kristus. Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10. ska komma, och redan har många antikrister visat sig. Av detta förstår vi att det är den sista timmen. 19De har utgått från oss, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss, hade de stannat kvar. Men nu avslöjades det att de aldrig hörde till oss.

20Men ni har fått en smörjelse från den Helige, och alla har ni kunskap. 21Jag skriver alltså inte till er för att ni inte har kunskap om sanningen, utan därför att ni känner den och vet att det aldrig kommer någon lögn från sanningen.

22Vem är lögnare, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den som förnekar Fadern och Sonen är antikrist. 23Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Men den som erkänner Sonen har också Fadern. 24Låt därför det ni har hört från början förbli i er. Om det ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att bli kvar i Sonen och Fadern. 25Detta är vad han själv lovat oss: evigt liv.

26Jag har skrivit detta till er om dem som försöker leda er vilse. 27Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er ju om allt och talar alltid sanning, aldrig lögn. Förbli därför i honom, så som den har lärt er.

Vi är Guds barn

28Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi, när han uppenbarar sig, kan vara frimodiga och inte behöver skämmas inför honom när han kommer tillbaka. 29Om ni vet att han är rättfärdig, så vet ni också att var och en som gör det som är rättfärdigt är född av honom.