Hoffnung für Alle

4. Mose 1:1-54

Vorbereitungen zum Aufbruch nach Kanaan

(Kapitel 1,1–10,10)

Die Israeliten werden gemustert

1Vor mehr als einem Jahr hatten die Israeliten Ägypten verlassen. Noch immer befanden sie sich in der Wüste Sinai. Am 1. Tag des 2. Monats sprach der Herr im heiligen Zelt zu Mose:

2-3»Zähle zusammen mit Aaron die ganze Gemeinschaft der Israeliten! Mustert ihre Truppen! Schreibt die Namen aller wehrfähigen Männer ab 20 Jahren auf, nach Sippen und Familien geordnet. 4Aus jedem Stamm soll euch ein Sippenoberhaupt dabei helfen:

5Elizur, der Sohn von Schedëur aus dem Stamm Ruben,

6Schelumiël, der Sohn von Zurischaddai aus dem Stamm Simeon,

7Nachschon, der Sohn von Amminadab aus dem Stamm Juda,

8Netanel, der Sohn von Zuar aus dem Stamm Issachar,

9Eliab, der Sohn von Helon aus dem Stamm Sebulon,

10Elischama, der Sohn von Ammihud aus dem Stamm Ephraim, Gamliël, der Sohn von Pedazur aus dem Stamm Manasse – Ephraim und Manasse waren Söhne von Josef –,

11Abidan, der Sohn von Gidoni aus dem Stamm Benjamin,

12Ahiëser, der Sohn von Ammischaddai aus dem Stamm Dan,

13Pagiël, der Sohn von Ochran aus dem Stamm Asser,

14Eljasaf, der Sohn von Deguël aus dem Stamm Gad,

15und Ahira, der Sohn von Enan aus dem Stamm Naftali.«

16Die ausgewählten Männer waren die Stammesfürsten und Oberhäupter des Volkes Israel. 17Mose und Aaron holten sie herbei 18und riefen noch am selben Tag das ganze Volk zusammen. Jeder Israelit ab 20 Jahren wurde in ein Verzeichnis eingetragen, das nach Sippen und Familien geordnet war.

19So ließ Mose das Volk in der Wüste Sinai mustern, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. 20-31Und dies war das Ergebnis: Der Stamm Ruben, die Nachkommenschaft des erstgeborenen Sohnes von Israel, umfasste 46.500 Mann im wehrfähigen Alter. Sie wurden nach Sippen und Familien gemustert und in ein Verzeichnis eingetragen. Der Stamm Simeon hatte 59.300 Mann, Gad 45.650, Juda 74.600, Issachar 54.400 und Sebulon 57.400. 32-43Der Stamm Ephraim zählte 40.500, der Stamm Manasse 32.200 Mann. Ephraim und Manasse waren Söhne von Josef gewesen. Benjamin hatte 35.400, Dan 62.700, Asser 41.500 und Naftali 53.400 Leute im wehrfähigen Alter.

44All diese Männer wurden von Mose, Aaron und den zwölf Stammesoberhäuptern Israels gemustert. 45Die Gesamtzahl der wehrfähigen Israeliten ab 20 Jahren 46betrug 603.550 Mann.

Die Aufgabe des Stammes Levi

47Die wehrfähigen Männer des Stammes Levi wurden nicht mitgezählt, 48denn der Herr hatte zu Mose gesagt: 49»Die Leviten sollst du nicht mustern und sie nicht zu den anderen Israeliten dazurechnen. 50Sie haben die Aufgabe, für das heilige Zelt zu sorgen, in dem das Bundesgesetz aufbewahrt wird, und für alles, was an Gefäßen, Werkzeugen und sonstigen Dingen noch dazugehört. Rings um das Heiligtum sollen sie lagern und die Arbeit darin verrichten. 51Wenn das Volk weiterzieht, sollen sie das Zelt abbauen. Unterwegs müssen sie es tragen, und wenn Halt gemacht wird, sollen sie es wieder aufstellen. Nur die Leviten dürfen sich dem Heiligtum nähern. Wer es sonst tut, muss getötet werden. 52Die anderen Israeliten sollen jeweils bei dem Feldzeichen des Heeresverbands lagern, zu dem sie gehören. 53Die Leviten aber sollen ihre Zelte rings um das Heiligtum aufschlagen, damit kein anderer zu nahe herankommt und meinen Zorn über euch alle herausfordert. Sie sind verantwortlich für den Dienst im heiligen Zelt, in dem das Bundesgesetz aufbewahrt wird.«

54Die Israeliten führten alles so aus, wie der Herr es Mose aufgetragen hatte.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1:1-54

Recensământul israeliților apți pentru război

1Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de‑a doua luni, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, zicând: 2„Faceți numărătoarea întregii comunități a fiilor lui Israel, după clanurile2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii [peste tot în capitol]. lor, după familiile lor2 Lit.: după casele părinților (strămoșilor) lor [peste tot în capitol]., potrivit cu numărul numelor fiecărui bărbat în parte, 3a fiecăruia din Israel, de la douăzeci de ani în sus, care este în stare să iasă la război. Tu și Aaron să‑i numărați potrivit oștirilor lor. 4Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminție, fiecare – căpetenia familiei lui. 5Acestea sunt numele bărbaților care vor fi împreună cu voi:

din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur,

6din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;

7din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab;

8din Isahar: Netanel, fiul lui Țuar;

9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur;

11din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;

13din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel14 Sau: Reuel (vezi 2:14).;

15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16Aceștia au fost cei chemați din comunitate, conducătorii semințiilor părinților lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17Moise și Aaron i‑au luat pe acești bărbați, care au fost desemnați pe nume 18și, în prima zi a celei de‑a doua luni, au strâns laolaltă întreaga comunitate. Ei s‑au înscris după clanurile și familiile lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, fiecare în parte, 19așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise. Astfel, el i‑a numărat în pustia Sinai.

20Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor fiecăruia în parte, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 21cei numărați din seminția lui Ruben – au fost patruzeci și șase de mii cinci sute.

22Fiii lui Simeon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, cei numărați după numărul numelor, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 23cei numărați din seminția lui Simeon – au fost cincizeci și nouă de mii trei sute.

24Fiii lui Gad, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 25cei numărați din seminția lui Gad – au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

26Fiii lui Iuda, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 27cei numărați din seminția lui Iuda – au fost șaptezeci și patru de mii șase sute.

28Fiii lui Isahar, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 29cei numărați din seminția lui Isahar – au fost cincizeci și patru de mii patru sute.

30Fiii lui Zabulon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 31cei numărați din seminția lui Zabulon – au fost cincizeci și șapte de mii patru sute.

32Fiii lui Iosif, și anume fiii lui Efraim, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 33cei numărați din seminția lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34Fiii lui Manase, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 35cei numărați din seminția lui Manase – au fost treizeci și două de mii două sute.

36Fiii lui Beniamin, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 37cei numărați din seminția lui Beniamin – au fost treizeci și cinci de mii patru sute.

38Fiii lui Dan, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 39cei numărați din seminția lui Dan – au fost șaizeci și două de mii șapte sute.

40Fiii lui Așer, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 41cei numărați din seminția lui Așer – au fost patruzeci și unu de mii cinci sute.

42Fiii lui Neftali, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 43cei numărați din seminția lui Neftali – au fost cincizeci și trei de mii patru sute.

44Aceștia sunt cei care au fost numărați, pe care Moise și Aaron i‑au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece bărbați, câte unul pentru propria lui familie. 45Deci toți fiii lui Israel, care au fost numărați după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război în Israel, 46toți cei numărați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviților

47Leviții, după seminția părinților lor, n‑au fost numărați împreună cu ei. 48Domnul îi vorbise lui Moise, zicând: 49„Doar pe seminția lui Levi să n‑o numeri, și să nu îi ții socoteala în mijlocul fiilor lui Israel, 50ci să pui leviții responsabili peste Tabernaculul Mărturiei50 Termenul Mărturiei se referă, în acest context, la tablele Legii, pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci [peste tot în carte]., peste toate obiectele lui și tot ce ține de el. Ei să poarte Tabernaculul și toate obiectele lui, să slujească în el și să‑și așeze tabăra în jurul lui. 51Când va porni Tabernaculul, leviții să‑l strângă, iar când Tabernaculul va fi întins, leviții să‑l înalțe. Străinul51 Sau: Oricine altcineva, termenul străin având aici sensul de profan [peste tot în carte]. care se va apropia să fie omorât. 52Fiii lui Israel să se așeze fiecare în tabăra lui, fiecare sub steagul său, potrivit oștirilor lor. 53Dar leviții să‑și așeze tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva comunității fiilor lui Israel. Leviții să aibă îndatorirea de a păzi Tabernaculul Mărturiei.“

54Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ceea ce Domnul i‑a poruncit lui Moise; așa au făcut.