Ang Pulong Sang Dios

Numero 6

Ang Pagsulundan Parte sa mga Tawo nga Gindedikar sa Pag-alagad sa Dios

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon ang isa ka lalaki ukon babayi maghimo sang isa ka espesyal nga panaad nga idedikar niya ang iya kaugalingon sa pag-alagad sa akon bilang Nazareo,[a] kinahanglan indi siya mag-inom sang bino nga halin sa ubas kag sang iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Indi man siya mag-usar sang langgaw nga halin sa ubas kag sang langgaw nga halin sa iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Indi man siya mag-inom sang duga sang ubas, ukon magkaon sang ubas ukon pasas. Samtang isa siya ka Nazareo, kinahanglan nga indi gid siya magkaon sang bisan ano nga naghalin sa ubas, bisan gani sang liso ukon panit sini.

“Indi man niya pagpaguntingan ang iya buhok samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga iseparar siya para sa Ginoo hasta matapos ang tion sang iya panaad. Gani pabay-an lang niya nga maglaba ang iya buhok. Kag samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga indi siya magpalapit sa patay, bisan iya pa ini nga amay, iloy, ukon utod. Indi gid niya paghigkuan ang iya kaugalingon tungod sa ila. Kay ang iya buhok simbolo sang pagdedikar niya sang iya kabuhi sa Dios.[b] Gani sa bug-os nga tion sang iya pagdedikar sang iya kabuhi, ginseparar siya para sa Ginoo.

“Kon may napatay gulpi sa iya tupad, kag tungod sini nadagtaan ang iya buhok[c] nga simbolo sang iya pagdedikar sa Ginoo, kinahanglan nga maghulat siya sang pito ka adlaw, kag dayon pakiskisan niya ang iya buhok. Ang ikapito nga adlaw amo ang adlaw sang iya pagpakatinlo. 10 Dayon sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa pari didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 11 Ang isa ihalad sang pari bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog. Sa sini nga paagi matubos ang tawo sa iya sala nga nakatandog siya sang patay. Sa sina mismo nga adlaw, idedikar niya liwat ang iya kaugalingon[d] kag patubuon niya liwat ang iya buhok. 12 Ang nagligad nga mga inadlaw sang iya pag-alagad sa Ginoo indi pag-isipon nga bahin sang iya pagtuman sang iya panaad, tungod kay nadagtaan siya paagi sa pagtandog sang patay. Kinahanglan nga idedikar niya liwat ang iya kaugalingon hasta matapos ang iya panaad, kag magdala siya sang lalaki nga karnero bilang bayad sa iya nga sala.

13 “Amo ini ang iya himuon kon matapos na niya ang iya panaad bilang Nazareo: Kinahanglan nga magkadto siya sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 14 Maghalad siya didto sa Ginoo sining masunod nga mga sapat nga wala sing deperensya: isa ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig bilang halad nga ginasunog, isa ka babayi nga karnero nga isa man ka tuig bilang halad sa pagpakatinlo, kag isa ka gulang nga karnero nga lalaki bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. 15 Luwas sini, maghalad man siya sang mga halad nga regalo, mga halad nga ilimnon, kag isa ka basket nga tinapay nga wala sing inugpahabok, nga hinimo halin sa maayo nga klase nga harina. Ang iban nga mga tinapay madamol nga ginmikslahan sang mantika, kag ang iban manipis nga ginlamhitan sang mantika.

16 “Ang pari amo ang magahalad sini sa Ginoo: Ihalad niya ang halad sa pagpakatinlo kag ang halad nga ginasunog; 17 dayon ihalad man niya ang lalaki nga karnero bilang halad nga para sa maayo nga relasyon kaupod ang isa ka basket nga tinapay nga wala sing inugpahabok. Kag ihalad man niya ang mga halad nga regalo kag ang mga halad nga ilimnon.

18 “Dayon, pakiskisan sang Nazareo ang iya buhok nga simbolo sang pagdedikar niya sang iya kabuhi sa Ginoo, didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Sunugon niya dayon ini sa kalayo nga ginasunugan sang halad nga para sa maayo nga relasyon. 19 Pagkatapos sini, ibutang sang pari sa kamot sang Nazareo ang abaga sang karnero nga ginlaga kag ang manipis kag madamol nga mga tinapay nga wala sing inugpahabok nga halin sa basket. 20 Dayon kuhaon ini sang pari kag bayawon sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. Balaan ini nga bahin sang halad, kag iya na ini sang pari, pati ang dughan kag paa sang karnero nga ginbayaw man sa Ginoo. Pagkatapos sini, puwede na makainom sang bino ang Nazareo.

21 “Amo ina ang pagsulundan para sa isa ka Nazareo. Pero kon magpromisa ang isa ka Nazareo nga maghalad siya sa Ginoo nga sobra sa ginapatuman sa iya panaad bilang isa ka Nazareo, dapat tumanon gid niya ini.”

Ang Bendisyon sang mga Pari

22 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 23 “Silinga si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki nga amo ini ang ila isiling kon magbendisyon sila sa mga Israelinhon:

24 ‘Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo.
25 Kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya kaayo kag kaluoy sa inyo.
26 Kag kabay pa nga magmaalwan ang Ginoo sa inyo kag hatagan niya kamo sang maayo nga kahimtangan.’

27 “Sa sini nga paagi mapahayag nila sa mga Israelinhon kon sin-o ako, kag pakamaayuhon ko sila.”

Footnotes

  1. 6:2 Nazareo: buot silingon, gindedikar. Tan-awa man ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 6:7 Kinabatasan sadto ang pagpakalbo bilang pagpakita sang pagpangasubo sa napatay. Gani indi puwede nga himuon ini sang isa ka Nazareo.
  3. 6:9 buhok: sa Hebreo, ulo.
  4. 6:11 kaugalingon: sa Hebreo, ulo.

New International Version

Numbers 6

The Nazirite

1The Lord said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘If a man or woman wants to make a special vow, a vow of dedication to the Lord as a Nazirite, they must abstain from wine and other fermented drink and must not drink vinegar made from wine or other fermented drink. They must not drink grape juice or eat grapes or raisins. As long as they remain under their Nazirite vow, they must not eat anything that comes from the grapevine, not even the seeds or skins.

“‘During the entire period of their Nazirite vow, no razor may be used on their head. They must be holy until the period of their dedication to the Lord is over; they must let their hair grow long.

“‘Throughout the period of their dedication to the Lord, the Nazirite must not go near a dead body. Even if their own father or mother or brother or sister dies, they must not make themselves ceremonially unclean on account of them, because the symbol of their dedication to God is on their head. Throughout the period of their dedication, they are consecrated to the Lord.

“‘If someone dies suddenly in the Nazirite’s presence, thus defiling the hair that symbolizes their dedication, they must shave their head on the seventh day—the day of their cleansing. 10 Then on the eighth day they must bring two doves or two young pigeons to the priest at the entrance to the tent of meeting. 11 The priest is to offer one as a sin offering[a] and the other as a burnt offering to make atonement for the Nazirite because they sinned by being in the presence of the dead body. That same day they are to consecrate their head again. 12 They must rededicate themselves to the Lord for the same period of dedication and must bring a year-old male lamb as a guilt offering. The previous days do not count, because they became defiled during their period of dedication.

13 “‘Now this is the law of the Nazirite when the period of their dedication is over. They are to be brought to the entrance to the tent of meeting. 14 There they are to present their offerings to the Lord: a year-old male lamb without defect for a burnt offering, a year-old ewe lamb without defect for a sin offering, a ram without defect for a fellowship offering, 15 together with their grain offerings and drink offerings, and a basket of bread made with the finest flour and without yeast—thick loaves with olive oil mixed in, and thin loaves brushed with olive oil.

16 “‘The priest is to present all these before the Lord and make the sin offering and the burnt offering. 17 He is to present the basket of unleavened bread and is to sacrifice the ram as a fellowship offering to the Lord, together with its grain offering and drink offering.

18 “‘Then at the entrance to the tent of meeting, the Nazirite must shave off the hair that symbolizes their dedication. They are to take the hair and put it in the fire that is under the sacrifice of the fellowship offering.

19 “‘After the Nazirite has shaved off the hair that symbolizes their dedication, the priest is to place in their hands a boiled shoulder of the ram, and one thick loaf and one thin loaf from the basket, both made without yeast. 20 The priest shall then wave these before the Lord as a wave offering; they are holy and belong to the priest, together with the breast that was waved and the thigh that was presented. After that, the Nazirite may drink wine.

21 “‘This is the law of the Nazirite who vows offerings to the Lord in accordance with their dedication, in addition to whatever else they can afford. They must fulfill the vows they have made, according to the law of the Nazirite.’”

The Priestly Blessing

22 The Lord said to Moses, 23 “Tell Aaron and his sons, ‘This is how you are to bless the Israelites. Say to them:

24 “‘“The Lord bless you
    and keep you;
25 the Lord make his face shine on you
    and be gracious to you;
26 the Lord turn his face toward you
    and give you peace.”’

27 “So they will put my name on the Israelites, and I will bless them.”

Footnotes

  1. Numbers 6:11 Or purification offering; also in verses 14 and 16