Ang Pulong Sang Dios

Numero 6

Ang Pagsulundan Parte sa mga Tawo nga Gindedikar sa Pag-alagad sa Dios

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon ang isa ka lalaki ukon babayi maghimo sang isa ka espesyal nga panaad nga idedikar niya ang iya kaugalingon sa pag-alagad sa akon bilang Nazareo,[a] kinahanglan indi siya mag-inom sang bino nga halin sa ubas kag sang iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Indi man siya mag-usar sang langgaw nga halin sa ubas kag sang langgaw nga halin sa iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Indi man siya mag-inom sang duga sang ubas, ukon magkaon sang ubas ukon pasas. Samtang isa siya ka Nazareo, kinahanglan nga indi gid siya magkaon sang bisan ano nga naghalin sa ubas, bisan gani sang liso ukon panit sini.

“Indi man niya pagpaguntingan ang iya buhok samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga iseparar siya para sa Ginoo hasta matapos ang tion sang iya panaad. Gani pabay-an lang niya nga maglaba ang iya buhok. Kag samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga indi siya magpalapit sa patay, bisan iya pa ini nga amay, iloy, ukon utod. Indi gid niya paghigkuan ang iya kaugalingon tungod sa ila. Kay ang iya buhok simbolo sang pagdedikar niya sang iya kabuhi sa Dios.[b] Gani sa bug-os nga tion sang iya pagdedikar sang iya kabuhi, ginseparar siya para sa Ginoo.

“Kon may napatay gulpi sa iya tupad, kag tungod sini nadagtaan ang iya buhok[c] nga simbolo sang iya pagdedikar sa Ginoo, kinahanglan nga maghulat siya sang pito ka adlaw, kag dayon pakiskisan niya ang iya buhok. Ang ikapito nga adlaw amo ang adlaw sang iya pagpakatinlo. 10 Dayon sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa pari didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 11 Ang isa ihalad sang pari bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog. Sa sini nga paagi matubos ang tawo sa iya sala nga nakatandog siya sang patay. Sa sina mismo nga adlaw, idedikar niya liwat ang iya kaugalingon[d] kag patubuon niya liwat ang iya buhok. 12 Ang nagligad nga mga inadlaw sang iya pag-alagad sa Ginoo indi pag-isipon nga bahin sang iya pagtuman sang iya panaad, tungod kay nadagtaan siya paagi sa pagtandog sang patay. Kinahanglan nga idedikar niya liwat ang iya kaugalingon hasta matapos ang iya panaad, kag magdala siya sang lalaki nga karnero bilang bayad sa iya nga sala.

13 “Amo ini ang iya himuon kon matapos na niya ang iya panaad bilang Nazareo: Kinahanglan nga magkadto siya sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 14 Maghalad siya didto sa Ginoo sining masunod nga mga sapat nga wala sing deperensya: isa ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig bilang halad nga ginasunog, isa ka babayi nga karnero nga isa man ka tuig bilang halad sa pagpakatinlo, kag isa ka gulang nga karnero nga lalaki bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. 15 Luwas sini, maghalad man siya sang mga halad nga regalo, mga halad nga ilimnon, kag isa ka basket nga tinapay nga wala sing inugpahabok, nga hinimo halin sa maayo nga klase nga harina. Ang iban nga mga tinapay madamol nga ginmikslahan sang mantika, kag ang iban manipis nga ginlamhitan sang mantika.

16 “Ang pari amo ang magahalad sini sa Ginoo: Ihalad niya ang halad sa pagpakatinlo kag ang halad nga ginasunog; 17 dayon ihalad man niya ang lalaki nga karnero bilang halad nga para sa maayo nga relasyon kaupod ang isa ka basket nga tinapay nga wala sing inugpahabok. Kag ihalad man niya ang mga halad nga regalo kag ang mga halad nga ilimnon.

18 “Dayon, pakiskisan sang Nazareo ang iya buhok nga simbolo sang pagdedikar niya sang iya kabuhi sa Ginoo, didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Sunugon niya dayon ini sa kalayo nga ginasunugan sang halad nga para sa maayo nga relasyon. 19 Pagkatapos sini, ibutang sang pari sa kamot sang Nazareo ang abaga sang karnero nga ginlaga kag ang manipis kag madamol nga mga tinapay nga wala sing inugpahabok nga halin sa basket. 20 Dayon kuhaon ini sang pari kag bayawon sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. Balaan ini nga bahin sang halad, kag iya na ini sang pari, pati ang dughan kag paa sang karnero nga ginbayaw man sa Ginoo. Pagkatapos sini, puwede na makainom sang bino ang Nazareo.

21 “Amo ina ang pagsulundan para sa isa ka Nazareo. Pero kon magpromisa ang isa ka Nazareo nga maghalad siya sa Ginoo nga sobra sa ginapatuman sa iya panaad bilang isa ka Nazareo, dapat tumanon gid niya ini.”

Ang Bendisyon sang mga Pari

22 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 23 “Silinga si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki nga amo ini ang ila isiling kon magbendisyon sila sa mga Israelinhon:

24 ‘Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo.
25 Kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya kaayo kag kaluoy sa inyo.
26 Kag kabay pa nga magmaalwan ang Ginoo sa inyo kag hatagan niya kamo sang maayo nga kahimtangan.’

27 “Sa sini nga paagi mapahayag nila sa mga Israelinhon kon sin-o ako, kag pakamaayuhon ko sila.”

Footnotes

  1. 6:2 Nazareo: buot silingon, gindedikar. Tan-awa man ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 6:7 Kinabatasan sadto ang pagpakalbo bilang pagpakita sang pagpangasubo sa napatay. Gani indi puwede nga himuon ini sang isa ka Nazareo.
  3. 6:9 buhok: sa Hebreo, ulo.
  4. 6:11 kaugalingon: sa Hebreo, ulo.

Korean Living Bible

민수기 6

나실인에 관한 규정

11-2 여호와께서는 이스라엘 백성에게 이렇게 전하라고 모세에게 말씀하셨다. “남자든 여자든 [a]나실인이 되겠다는 특별한 서약을 하여 나 여호와에게 헌신하려 고 하는 사람은

포도주와 독주를 삼가고 포도주나 독주로 만든 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말고 생포도나 건포도도 먹어서는 안 된다.

그가 나실인으로 있는 동안 포도나무에서 나는 것은 그 어떤 것도 먹어서는 안 되며 그 씨나 껍질까지도 입에 대서는 안 된다.

“그 서약 기간에 그는 나 여호와에게 거룩해야 하므로 그 기간이 끝날 때까지 머리를 깎지 말고 길러야 한다.

6-7 자기 몸을 나 여호와에게 바쳐 헌신하 는 이 기간에는 시체에 가까이 가지 말아라. 자기 부모나 형제 자매가 죽었을지라도 몸을 더럽혀서는 안 된다. 이것은 자기 몸을 구별하여 나 하나님에게 바쳤다는 표가 그 머리에 있기 때문이다.

그 서약 기간에 그는 나 여호와에게 거룩히 구별된 자이다.

“만일 어떤 사람이 나실인 곁에서 갑자기 죽어 그 나실인의 머리를 더럽혔으면 그 나실인은 그가 정결하게 되는 날, 곧 7일째 되는 날에 더럽혀진 머리를 깎고

10 8일째 되는 날에 산비둘기 두 마리나 집비둘기 두 마리를 성막 입구에 가지고 가서 제사장에게 주어야 한다.

11 그러면 제사장은 그 중에서 한 마리는 속죄제물로, 다른 한 마리는 번제물로 드려 시체로 부정하게 된 그를 위해 속죄하여 그 날로 그의 머리를 정결하게 해야 한다.

12 나실인은 다시 자기 몸을 구별하여 나 여호와에게 바치고 허물을 속하는 속건제물로 일 년 된 숫양 한 마리를 바쳐야 한다. 거룩하게 구별된 그의 몸이 그 서약 기간에 더럽혀졌으므로 가 지금까지 지켜온 날들은 무효이다.

13 “나실인의 서약 기간이 끝났을 때의 규정은 이렇다: 그는 성막 입구로 가서

14 번제물로 흠 없는 일 년 된 숫양 한 마리와 속죄제물로 흠 없는 일 년 된 암양 한 마리와 화목제물로 흠 없는 숫양 한 마리를 나 여호와에게 바쳐야 한다.

15 그리고 누룩을 넣지 않은 빵 한 광주리와 감람기름을 고운 밀가루에 섞어서 만든 과자와 누룩을 넣지 않고 기름만 바른 얇은 과자와 곡식으로 드리는 소제물과 포도주로 드리는 전제물도 함께 바쳐야 한다.

16 “제사장은 이 제물들을 나 여호와 앞에 가지고 와서 먼저 속죄제물과 번제물을 드리고 나서

17 누룩 넣지 않은 빵 한 광주리와 함께 숫양을 화목제물로 드린 다음 소제와 전제를 드리도록 하라.

18 “그런 후에 나실인은 성막 입구에서 머리를 깎고 그 머리털을 화목제물이 타고 있는 불에 넣어야 한다.

19 나실인이 머리를 깎고 나면 제사장은 삶은 숫양의 앞다리 부분과 누룩을 넣지 않은 과자와 얇은 과자를 하나씩 가져다가 그 나실인의 두 손에 얹어 놓고

20 그것들을 나 여호와 앞에서 흔들어 요제로 바쳐라. 흔들어 바친 제물의 가슴과 들어올려 바친 넓적다리와 함께 이것들도 거룩하므로 제사장의 몫이다. 그 후에는 나실인이 포도주를 마셔도 된다.

21 “이상은 나실인의 서약 기간이 끝났을 때 나 여호와에게 예물을 드리는 규정이다. 이 외에도 그가 드리기로 약속한 것이 있으면 그는 그 약속을 반드시 지켜야 한다.”

제사장의 축복

22 여호와께서 모세에게 말씀하셨다.

23 “너는 아론과 그의 아들들에게 다음과 같은 말로 이스라엘 백성을 축복하라고 말하여라.

24 ‘여호와께서 너를 축복하시고 지키시기 원하노라.

25 여호와께서 [b]너에게 자비와 은혜 베푸시기를 원하노라.

26 여호와께서 [c]인자하게 너를 바라보시며 너에게 평안을 주시기 원하노라.’

27 “아론과 그의 아들들이 이스라엘 백성을 축복하면 내가 그들에게 복을 내려 주겠다.”

Footnotes

  1. 6:1-2 어느 일정한 기간 동안 술을 마시지 않고 머리를 깎지 않으며 시체를 만지지 않겠다는 서약을 함으로써 자신을 성별하여 하나님께 헌 신한 사람.
  2. 6:25 또는 ‘그 얼굴로 네게 비취사’
  3. 6:26 또는 ‘그 얼굴을 네게로 향하여 드사’