Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 22

Ang mga Halad sa Dios

1Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki:

Indi ninyo pagpakahuy-an ang akon balaan nga ngalan, gani tahura ninyo ang mga halad nga ginahalad sang mga Israelinhon sa akon. Ako amo ang Ginoo.

Kon may ara sa inyo ukon sa inyo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon nga magtandog sang halad nga para sa akon bisan mahigko siya,[a] indi na gid siya makaalagad bilang pari. Ako amo ang Ginoo.

4-7 Wala sing bisan sin-o sa inyo nga makakaon sang halad kon may delikado siya nga balatian sa panit,[b] ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sang iya balatian, ukon nahikapan niya ang butang nga mahigko tungod nga nakatandog ini sa patay, ukon naguwaan siya sang semilya, ukon nakatandog siya sang sapat ukon tawo nga ginakabig nga mahigko. Makakaon lang siya sang mga halad kon makapaligo na siya,[c] pero mahulat siya anay hasta sa hapon kon magsalop na ang adlaw kag dayon makakaon na siya sang mga halad nga amo ang iya kalan-on bilang pari.

Indi kamo dapat magkaon sang bisan ano nga karne sang sapat nga napatay lang ukon ginpatay sang iban nga sapat, kay kon himuon ninyo ini kabigon kamo nga mahigko. Ako amo ang Ginoo.

Indi ninyo pag-ibaliwala ang akon ginapatuman sa inyo. Kinahanglan nga tumanon gid ninyo ini agod indi kamo magkasala kag magkalamatay. Ako ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon.

10 Kamo lang nga mga pari kag ang inyo panimalay ang makakaon sang bahin sang mga halad nga para sa inyo. Indi puwede magkaon sini ang inyo bisita ukon ang inyo sinuhulan nga trabahador. 11 Pero puwede nga magkaon ang suluguon nga ginbakal ninyo ukon natawo sa inyo panimalay. 12 Indi man makakaon sini ang anak nga babayi sang pari nga nakapamana sang indi pari. 13 Pero kon nabalo siya ukon nagbulagay sila sang iya bana nga wala sila sang bata, kag mag-estar siya liwat sa iya amay, makakaon siya sang pagkaon nga ginabaton sang iya amay bilang pari.

Tandaan gid ninyo nga kamo lang nga mga pari kag ang inyo panimalay ang makakaon sang bahin sang mga halad nga para sa inyo. 14 Pero kon ang isa ka tawo nga indi miyembro sang inyo panimalay nakakaon sini nga indi niya hungod, kinahanglan nga ulian niya ini sa inyo kag dugangan pa gid niya sang 20 porsiyento sang bili sini.

15 Kamo nga mga pari, indi ninyo pag-ibaliwala ang mga halad sang mga Israelinhon para sa akon, 16 agod nga sa pagkaon ninyo sini indi kamo makasala kag wala kamo sing salabton. Ako ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon.

Ang mga Pagsulundan Parte sa Pagpili sang Sapat nga Ihalad

17 Ginsugo sang Ginoo si Moises 18 nga ihambal ini kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki, sa tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon, pati sa mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila:

Kon ang halad nga ginasunog ihalad ninyo bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad ukon halad nga kinabubut-on, 19 kinahanglan nga lalaki ini nga baka, karnero, ukon kanding nga wala sing deperensya agod batunon ko. 20 Indi kamo maghalad sing may deperensya kay indi ko gid ini pagbatunon. 21 Kon ang halad nga para sa maayo nga relasyon ihalad ninyo sa akon bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad ukon halad nga kinabubut-on, kinahanglan nga baka ini ukon karnero ukon kanding nga wala sing deperensya agod batunon ko. 22 Indi kamo maghalad sa akon sang sapat nga bulag, nabalian, napilasan, ukon may balatian sa panit. Indi gid ninyo ini pag-ihalad sa akon sa halaran bilang halad nga paagi sa kalayo. 23 Pero puwede ninyo ihalad bilang halad nga kinabubut-on ang baka ukon karnero ukon kanding nga indi normal ang isa ka parte sang iya lawas, pero indi ini puwede nga ihalad bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad. 24 Indi kamo maghalad sa akon sang sapat nga nasamaran ang iya itlog, ukon ginkapon. Indi gid ninyo ini paghimuon sa inyo lugar. 25 Kag indi man kamo magbakal sang sina nga klase sang mga sapat halin sa mga taga-iban nga lugar kag ihalad sa akon bilang akon pagkaon, kay indi ko ina pagbatunon.

26-27 Ang bag-o natawo nga baka, karnero, ukon kanding dapat magpabilin sa iya inang sa sulod sang pito ka adlaw. Pero halin sa ikawalo nga adlaw puwede na ini ihalad sa akon bilang halad nga paagi sa kalayo. 28 Indi ninyo pag-ihalad sing dungan ang baka ukon karnero ukon kanding kag ang iya tinday sa isa lang ka adlaw.

29 Kon maghalad kamo sang halad sa pagpasalamat sa akon, sundon ninyo ang husto nga pamaagi sa paghalad sini agod batunon ko. 30 Kag kinahanglan nga kaunon ninyo ini sa sina mismo nga adlaw sang paghalad kag indi gid ninyo pagbilinan hasta sa masunod nga aga. Ako amo ang Ginoo.

31 Tumana ninyo ang akon mga sugo. Ako amo ang Ginoo. 32 Indi ninyo pagpakahuy-an ang akon balaan nga ngalan, kag kilalahon ninyo ako nga balaan. Ako ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon, 33 kag ako amo ang nagpaguwa sa inyo sa Egipto agod mangin inyo Dios. Huo, ako amo ang Ginoo.

Footnotes

  1. 22:3 mahigko siya: buot silingon, indi siya takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  2. 22:4-7 may delikado siya nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa 13:2.
  3. 22:4-7 makapaligo na siya: Isa ini ka ritual nga ginahimo sang mga Israelinhon agod mangin matinlo sila kag takos nga magpartisipar sa iban nga mga seremonya sang ila relihiyon.

Korean Living Bible

레위기 22

1여호와께서 모세를 통하여 아론과 그의 아들들에게 말씀하셨다. “너희

는 이스라엘 백성이 나에게 드리는 거룩한 예물을 함부로 다루어 나의 거룩한 이름을 욕되게 하지 말아라. 나는 여호와이다.

너희 자손 중에 누구든지 그 몸이 부정하면서도 이스라엘 백성이 구별하여 나에게 바친 거룩한 예물에 가까이하는 자는 내 앞에서 다시는 제사장 직분을 수행하지 못할 것이다. 나는 여호와이다.

“아론의 자손 중에 문둥병에 걸렸거나 유출병이 있는 자는 누구든지 정결하게 될 때까지 거룩한 제물을 먹지 못한다. 그리고 시체를 만진 자와 설정하여 부정하게 된 자와

부정한 동물이나 사람에게 접촉한 자는

저녁까지 부정하므로 목욕을 해야 한다. 그러나 목욕을 한 후에도 저녁까지는 거룩한 음식을 먹어서는 안 된다.

이런 제사장은 해가 져서 깨끗해진 다음에야 자기 음식인 거룩한 제물을 먹을 수 있다.

제사장은 저절로 죽었거나 맹수에게 찢겨 죽은 짐승의 고기를 먹어 자신을 더럽히지 말아라. 나는 여호와이다.

“모든 제사장은 내가 지시한 규정을 잘 지켜야 한다. 그렇지 않으면 너희가 내 명령에 불순종한 죄로 죽음을 면치 못할 것이다. 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와이다.

10 “제사장의 가족 외에는 아무도 거룩한 음식을 먹을 수 없다. 그러므로 제사장을 찾아온 손님이나 그가 고용한 품꾼은 그 음식을 먹지 못한다.

11 그러나 제사장이 돈으로 산 종이나 그 종이 그 집에서 낳은 자식들은 제사장이 먹는 음식을 먹을 수 있다.

12 그리고 만일 제사장의 딸이 제사장이 아닌 사람에게 시집갔을 경우에는 그 음식을 먹을 수 없다.

13 그러나 그 제사장의 딸이 과부가 되었거나 이혼을 하여 자식 없이 친정으로 돌아와 살 경우에는 자기 아버지가 먹는 음식을 먹을 수 있다. 이런 경우를 제외하고서 제사장의 가족이 아닌 사람은 아무도 제사장이 먹는 거룩한 음식을 먹어서는 안 된다.

14 “만일 제사장의 가족이 아닌 다른 사람이 모르고 제사장의 거룩한 음식을 먹었으면 그는 그 먹은 것에 5분의 을 더하여 제사장에게 갚아야 한다.

15 너희 제사장들은 이스라엘 백성이 나에게 바치는 거룩한 음식을 아무나 먹게 하여 더럽히지 말아라.

16 이 규정을 어기는 자는 누구든지 그 죄의 대가로 형벌을 받게 될 것이다. 나는 그 음식을 거룩하게 하는 여호와이다.”

제물로 바칠 수 없는 것

17-18 또 여호와께서 모세를 통하여 아론과 그의 아들들과 모든 이스라엘 백성에게 말씀하셨다. “이스라엘 자손이나 너희 가운데 사는 외국인이 서약을 지키기 위해서나 아니면 자원하는 마음으로 나에게 번제를 드리고자 하면

19 그 제물은 내가 기쁘게 받을 수 있도록 소나 양이나 염소 중에서 흠이 없는 수컷을 바쳐야 한다.

20 만일 너희가 흠이 있는 것을 바치면 내가 그 제물을 받지 않을 것이다.

21 누구든지 서약을 지키기 위해서나 아니면 자원하는 마음으로 나에게 소나 양을 화목제물로 드리려고 하면 그 제물은 내가 기쁘게 받을 수 있도록 흠이 없는 완전한 것이어야 한다.

22 그러므로 눈먼 것, 절름발이, 다리가 잘라진 것, 종기 난 것, 그리고 가려움증이나 각종 피부병에 걸린 것을 나 여호와의 단에 바치지 말아라.

23 지체가 너무 크게 자랐거나 너무 작게 자란 소나 양은 자원하여 드리는 예물로는 바칠 수 있다. 그러나 서약한 것을 갚기 위해 그것을 드리면 내가 받지 않을 것이다.

24 너희는 불알이 상했거나 으스러졌거나 터졌거나 잘라진 짐승을 나에게 바치지 말아라. 이런 일을 너희 땅에서 해서는 안 된다.

25 또 너희는 너희 가운데 사는 외국인에게서 이런 것을 받아 너희 하나님에게 제물로 바쳐서도 안 된다. 이런 것은 흠이 있거나 결점이 있기 때문에 내가 기쁘게 받지 않을 것이다.

26-27 “수소나 양이나 염소가 태어나면 7일 동안 그 어미와 같이 있게 하라. 그러나 8일 이후부터 그것을 나 여호와에게 불로 태워 바치면 내가 기쁘게 받겠다.

28 너희는 잡을 짐승이 암소이건 암양이건 그 어미와 새끼를 한날에 잡지 말아라.

29 너희는 나 여호와에게 감사제물을 드릴 때 내가 기쁘게 받을 수 있도록 드려라.

30 그리고 그 제물은 짐승을 잡는 그 날에 먹고 다음날까지 조금도 남겨 두지 말아라. 나는 여호와이다.

31 “너희는 내가 명령한 것을 준수하라. 나는 여호와이다.

32 너희는 나의 거룩한 이름을 욕되게 하지 말아라. 이스라엘의 모든 백성은 나를 거룩한 자로 알아야 한다. 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와, 곧

33 너희 하나님이 되려고 너희를 이집트에서 인도해 낸 여호와이다.”