Ang Pulong Sang Dios

Job 38

Naghambal ang Dios

1Dayon nagsabat ang Ginoo kay Job halin sa buhawi, “Sin-o ka nga magpangduhaduha sang akon kaalam? Ang imo mga ginapanghambal nagapakita lang nga wala ka sing may nahibaluan. Karon, ihanda ang imo kaugalingon, kag sabta ang akon mga pamangkot. Sa diin ka bala sang ginhimo ko ang pundasyon sang kalibutan? Sugiri ako kon may nahibaluan ka. Nakahibalo ka bala kon sin-o ang nagbuot sang kadakuon sang sini nga pundasyon ukon ang nagtakos sini? Nakahibalo ka man bala! Ano bala ang nagasuportar sa pundasyon sang kalibutan? Kag sin-o ang nagbutang sang sini nga pundasyon samtang nagakinanta sing tingob ang mga bituon sa kaagahon kag nagahinugyaw sa kalipay ang tanan nga anghel?[a] Sin-o bala ang nagpat-od sang dulunan sang dagat sang magsagawak ini halin sa kadadalman? Ako ang nagtabon sa dagat sang mga panganod kag sang kadulom. 10 Ginbutangan ko sang dulunan ang dagat; daw pareho lang nga ginsiradhan ko ini kag gintrangkahan. 11 Ginsilingan ko ang dagat, ‘Hasta ka lang diri kag indi ka na maglapaw pa; hasta lang diri ang imo dalagko nga mga balod.’

12 Job, sa bilog mo nga kabuhi, nakasugo ka bala sa adlaw nga magbutlak sa kaagahon, 13 agod nga ang kasanag sini magasilak sa bug-os nga kalibutan kag magapauntat sa kalautan nga ginahimo sa kagab-ihon? 14 Tungod sa kasanag sini, ang kalibutan maathag pareho sa marka sang selyo ukon sang pinil-an sang bayo. 15 Ang kasanag nagadisturbo sa mga malaot, kay indi sila makahalit sa iban.

16 “Nakakadto ka na bala sa mga tuburan sa kadadalman sang dagat ukon sa pinakamadalom nga bahin sang dagat? 17 Napakita na bala sa imo ang mga puwertahan pakadto sa madulom nga lugar sang mga patay? 18 Nakahibalo ka bala kon daw ano kadako sang kalibutan? Sugiri ako kon nahibaluan mo ini tanan! 19 Nakahibalo ka bala kon sa diin nagahalin ang kasanag ukon ang kadulom? 20 Kag mapabalik mo bala sila sa ila ginhalinan? 21 Nakahibalo ka man bala! Kay natawo ka man bala sang una pa kag dugay ka na sa kalibutan!

22 “Nakakadto ka na bala sa lugar nga ginahalinan sang snow ukon ulan nga yelo? 23 Ini nga mga yelo ginatigana ko para sa tion sang kagamo kag sa tion sang inaway. 24 Nakahibalo ka bala kon diin ang alagyan pakadto sa lugar nga ginahalinan sang kilat[b] ukon sa lugar nga ginahalinan sang hangin nga halin sa sidlangan? 25 Sin-o bala ang naghimo sang alagyan sang ulan kag sang bagyo? 26 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa desierto, sa lugar nga wala sing may nagaestar nga tawo? 27 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa kamingawan agod magtubo ang mga hilamon? 28 Sin-o bala ang ginhalinan[c] sang ulan, sang tun-og, 29 kag sang yelo nga halin sa langit? 30 Nagayelo ang tubig pareho katig-a sang bato, pati ang ibabaw nga bahin sang dagat. 31 Mahigot mo bala ukon mahubad ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Pleades kag Orion? 32 Matuytuyan mo bala ang mga bituon sa pagguwa sa ila husto nga tion? Matuytuyan mo man bala ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Dako kag Gamay nga mga Oso? 33 Nahibaluan mo bala ang mga sistema nga nagagahom sa kalangitan? Mapaluntad mo bala ina nga mga sistema diri sa kalibutan? [d] 34 Makamando ka bala sa mga panganod nga paulanan ka sing madamol? 35 Makasugo ka bala sa kilat sa pagkirab? Mapatuman mo bala ini sa imo? 36 Sin-o ang nagahatag sang kaalam kag pag-intiendi sa tawo?[e] 37 Sin-o bala ang maalam nga makaisip sang mga panganod? Sin-o bala ang makaula sang tubig halin sa langit 38 nga makapabilog sang yab-ok?

39 “Ikaw bala ang nagapangita sang kalan-on sang mga leon kag nagabusog sa ila 40 samtang nagahukmong sila sa ila mga palanaguan ukon sa mga kahoy-kahoy? 41 Sin-o bala ang nagapakaon sa mga uwak kon ginagutom sila kag kon ang ila mga buto mangayo sang pagkaon sa akon?

Footnotes

  1. 38:7 tanan nga anghel: sa literal, tanan nga anak sang Dios.
  2. 38:24 kilat: ukon, kasanag.
  3. 38:28 ginhalinan: sa literal, amay.
  4. 38:33 sistema… kalangitan: Ang buot silingon sini mga laws of nature.
  5. 38:36 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.

Korean Living Bible

욥기 38

여호와의 말씀

1그때 여호와께서 폭풍 가운데서 욥에게 말씀하셨다.

“무식한 말로 내 뜻을 흐리게 하는 자가 누구냐?

이제 너는 남자답게 일어나 내가 묻는 말에 대답하라.

내가 땅의 기초를 놓을 때에 너는 어디 있었느냐? 네가 그렇게 많이 알면 한번 말해 보아라.

누가 그 크기를 정하였으며 누가 그 위에 측량줄을 대어 보았는지 너는 알고 있느냐?

6-7 땅의 기초를 받치고 있는 것이 무엇이 냐? 새벽 별들이 함께 노래하며 [a]하늘의 천사들이 기뻐 외치는 가운데 땅의 모퉁잇돌을 놓은 자가 누구냐?

“바닷물이 깊은 곳에서 쏟아져 나올 때 누가 그 물을 막아 바다의 한계를 정하였느냐?

9-11 그때 구름으로 바다를 덮고 흑암으로 그것을 감싸며 해안으로 그 한계를 정하여 ‘네가 여기까지만 오고 그 이상은 넘어가지 못한다. 너 교만한 물결은 여기서 멈춰라’ 하고 말한 자는 바로 나였다.

12 네가 지금까지 한 번이라도 아침이 되라고 명령하여 동이 트게 한 적이 있느냐?

13 네가 땅 끝까지 새벽 빛이 비치게 하여 악인들이 악을 멈추게 한 일이 있느냐?

14 동이 트자 땅이 진흙에 도장을 친 것처럼 나타나고 그 모양은 주름잡힌 옷과 같으며

15 그 빛은 악인들에게 너무 밝아 그들의 폭행을 저지한다.

16 “네가 바다 근원에 들어가 보았느냐? 네가 바다 밑바닥을 걸어다녀 보았느냐?

17 죽음의 문이 너에게 나타난 적이 있으며 네가 사망의 그늘진 문을 본 적이 있느냐?

18 땅이 얼마나 넓은지 네가 이해할 수 있겠느냐? 네가 알면 나에게 말해 보아라.

19 빛은 어디서 오며 어두움의 근원은 무엇인지 네가 알고 있느냐?

20 너는 빛과 어두움의 범위가 얼마나 되는지 알고 있으며 그 근원까지 가는 길을 아느냐?

21 네가 나이를 많이 먹었으니 알고 있을지도 모르겠다.

22 “너는 눈 창고에 가 본 일이 있으며 우박 창고를 본 일이 있느냐?

23 나는 이것들을 환난 때나 전쟁시를 위해서 저장해 놓았다.

24 너는 빛이 확산되는 지점과 동풍이 땅으로 흩어지는 지점에 가 본 일이 있느냐?

25 폭우가 흘러내려가는 골짜기 길을 누가 만들었으며 번개가 다니는 길을 누가 만들었느냐?

26 누가 사람이 살지 않는 곳에 비를 내리며

27 메마른 땅을 축축하게 하여 풀이 나게 하는가?

28 비에게도 아비가 있느냐? 이슬 방울은 누가 낳았느냐?

29 얼음과 서리의 어미는 누구냐?

30 이것 때문에 물이 돌같이 굳어지고 해면이 얼게 된다.

31 “네가 묘성을 한데 묶어 놓을 수 있으며 오리온 별자리의 띠를 풀어 놓을 수 있겠느냐?

32 네가 계절마다 제때에 별을 이끌어낼 수 있으며 곰자리를 인도할 수 있겠느냐?

33 네가 하늘의 법칙을 알고 그 법칙이 땅에 적용될 수 있도록 하겠느냐?

34 너는 구름에게 큰 소리로 명령하여 그것이 비가 되어 네 위에 내리게 할 수 있겠느냐?

35 네가 번개를 보내 그것으로 네가 가리키는 곳을 치게 할 수 있느냐?

36 누가 마음에 지혜와 깨닫는 마음을 주었느냐?

37 구름을 셀 수 있을 만큼 지혜로운 자가 누구며 하늘의 물병을 쏟아

38 먼지나 티끌이 덩어리가 되게 할 수 있는 자가 누구냐?

39-40 너는 사자들이 굴에 엎드려 있거나 숲속에 누워 기다리고 있을 때 그들의 먹이를 사냥하여 그 새끼들의 굶주린 배를 채워 줄 수 있겠느냐?

41 까마귀 새끼가 배가 고파 버둥거리며 나를 향해 부르짖을 때 그것들을 위해서 먹을 것을 마련해 주는 자가 누구냐?”

Footnotes

  1. 38:6-7 원문에는 ‘하나님의 아들들이’