Ang Pulong Sang Dios

Genesis 25:1-34

Ang Iban nga mga Kaliwat nga Lalaki ni Abraham

(1 Cro. 1:32-33)

1Nagpangasawa liwat si Abraham, kag ang ngalan sang iya asawa si Ketura. 2Ang ila mga anak amo sila ni Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, kag Shua. 3Si Jokshan amo ang amay ni Sheba kag ni Dedan. Ang mga kaliwat ni Dedan amo ang mga Ashurnon, Letushnon, kag Leumnon. 4Ang mga anak nga lalaki ni Midian amo sila ni Efa, Efer, Hanoc, Abida, kag Eldaa. Amo ini sila tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

5-6Antes napatay si Abraham, ginbilin niya ang tanan niya nga pagkabutang kay Isaac. Pero ginhatagan niya sang mga regalo ang iban niya nga mga anak sa iban niya nga mga asawa, kag ginpaestar niya sila sa mga kadutaan sa sidlangan, palayo sa iya anak nga si Isaac.

Ang Pagkapatay kag Paglubong kay Abraham

7Nagkabuhi si Abraham sing 175 ka tuig. 8Napatay siya nga tigulang na gid, kag ginsimpon siya sa iya mga paryente nga nagkalamatay na. 9Ginlubong siya sang iya mga anak nga si Isaac kag si Ishmael didto sa kuweba sa Macpela, sa sidlangan sang Mamre, sa uma nga iya anay ni Efron nga anak ni Zohar nga Hithanon. 10Ato nga uma ginbakal ni Abraham sa presensya sang mga Hithanon. Didto ginlubong si Abraham kag ang iya asawa nga si Sara. 11Pagkatapos nga napatay si Abraham, ginbendisyunan sang Dios si Isaac kag didto siya nag-estar sa Beer Lahai Roi.

Ang mga Kaliwat ni Ishmael

(1 Cro. 1:28-31)

12Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Ishmael nga anak ni Abraham kay Hagar nga Egiptohanon, nga suluguon ni Sara.

13Amo ini ang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Ishmael halin sa kamagulangan: Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14Mishma, Duma, Masa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafish, kag Kedema. 16Sila ang mga anak ni Ishmael, kag nangin pangulo sila sang dose ka tribo nga mga kaliwat ni Ishmael. Ang ila mga ngalan amo ang ginpangalan sa mga lugar nga ila gin-estaran.

17Nagkabuhi si Ishmael sing 137 ka tuig. Napatay siya kag ginsimpon siya sa iya mga paryente nga nagkalamatay na. 18Nag-estar ang iya mga kaliwat sa mga lugar nga halin sa Havila hasta sa Shur, sa sidlangan dampi sang Egipto nga pakadto sa Asiria. Ginkontra nila ang tanan nila nga mga paryente nga mga kaliwat ni Isaac.

Ang Pagkatawo ni Esau kag ni Jacob

19Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Isaac nga anak ni Abraham.

20Nagaedad si Isaac sing 40 ka tuig sang magpangasawa siya kay Rebeka nga anak ni Betuel nga Arameanhon nga taga-Padan Aram.25:20 Padan Aram: isa ka lugar sa Mesopotamia. Si Rebeka utod ni Laban nga Arameanhon man. 21Tungod kay baw-as si Rebeka, nagpangamuyo si Isaac sa Ginoo nga makabata siya. Ginsabat sang Ginoo ang iya pangamuyo, gani nagbusong si Rebeka. 22Nabatyagan niya nga nagadis-uganay ang kapid nga bata sa sulod sang iya tiyan. Nagsiling si Rebeka, “Ngaa amo ini ang nagakatabo sa akon?”25:22 Ngaa amo ini ang nagakatabo sa akon?: Indi klaro ang Hebreo sini. Gani nagpamangkot siya sa Ginoo parte sini. Nagsiling ang Ginoo sa iya,

23“Magahalin sa duha ka bata nga ara sa imo tiyan ang duha ka nasyon;

duha ka grupo sang mga katawhan nga magakontrahanay.

Ang isa mangin gamhanan sang sa isa.

Ang magulang magaalagad sa manghod.”

24Sang nagbata na si Rebeka, ang iya bata kapid. 25Ang una nga nagguwa mapula-pula kag balahibuhon, gani gin-ngalanan nila siya nga Esau.25:25 Esau: posible ang buot silingon sa Hebreo, balahibuhon. 26Sang pagguwa sang ikaduha, ang iya kamot nagauyat sa tikod sang iya kapid, gani gin-ngalanan nila siya nga Jacob.25:26 Jacob: posible ang buot silingon sa Hebreo, gin-uyatan niya ang tikod; ukon, nangtunto siya. Nagaedad si Isaac sang 60 ka tuig sang magbata si Rebeka sang kapid.

Ginbaligya ni Esau ang Iya Kinamatarong Bilang Magulang

27Sang nagdako na ang duha ka bata, nangin maabtik nga mangangayam si Esau kag permi lang siya sa latagon samtang si Jacob iya hipuson nga tawo kag permi lang nagatiner sa mga tolda. 28Mas nagustuhan ni Isaac si Esau tungod kay gusto niya permi magkaon sang mga pinangayaman ni Esau, pero si Jacob amo ang mas nagustuhan ni Rebeka.

29Isa ka adlaw, samtang nagaluto si Jacob sang sopas, nag-abot si Esau halin sa pagpangayam nga gutom gid katama. 30Nagsiling siya kay Jacob, “Abi, pakan-a ako sinang ginaluto mo nga mapula kay gutom gid ako katama.” (Amo ina nga gintawag si Esau nga Edom.)25:30 Edom: buot silingon sa Hebreo, mapula.

31Pero nagsabat si Jacob, “Hatagan ko ikaw sini kon ihatag mo sa akon ang imo kinamatarong bilang magulang.” 32Nagsiling si Esau, “Sige, kay anhon ko man ina nga kinamatarong kon mapatay man lang ako sa kagutom.” 33Nagsabat si Jacob, “Kon amo sina, magsumpa ka anay sa akon.” Gani nagsumpa si Esau nga mangin iya na ni Jacob ang iya kinamatarong bilang magulang.

34Ginhatagan dayon siya ni Jacob sang tinapay kag sopas. Pagkatapos niya kaon kag inom, naglakat siya dayon. Sa sadtong ginhimo ni Esau, ginbaliwala niya ang iya kinamatarong bilang magulang.