Ang Pulong Sang Dios

Genesis 18

Ang Tatlo ka Bisita ni Abraham

1Nagpakita ang Ginoo kay Abraham sang didto pa siya nagaestar malapit sa dalagko nga mga kahoy[a] ni Mamre. Mainit sadto nga adlaw, kag si Abraham didto nagapungko sa puwertahan sang iya tolda. Samtang nagapanan-aw tan-aw siya, may nakita siya nga tatlo ka lalaki nga nagatindog sa unhan. Nagtindog siya dayon kag nagdali-dali sugata sa ila. Nagluhod siya sa ila bilang pagtahod kag nagsiling, “Ginoo,[b] kon mahimo, hapit ka anay diri sa amon. Magpakuha ako sang tubig agod makapanghinaw kamo sang inyo mga tiil kag dayon magpahuway kamo sa idalom sang sini nga kahoy. Makuha man ako sang pagkaon para sa inyo agod may kusog kamo sa inyo paglakat. Ginakalipay ko ang pagserbisyo sa inyo samtang ari kamo diri sa amon.” Kag nagsabat sila, “Sige, himua ang ginsiling mo.”

Gani nagdali-dali si Abraham sulod sa tolda kag nagsiling kay Sara, “Abi, kuha ka sing mga tunga sa sako nga harina nga pinakamaayo nga klase kag magluto ka sang tinapay. Kag dalion mo ang pagluto.” Nagdalagan dayon si Abraham pakadto sa iya mga baka kag nagpili sang matambok nga tinday, kag dali-dali niya ini nga ginpaihaw kag ginpaluto sa iya bataon nga suluguon. Dayon gindala niya ini sa iya mga bisita, kag nagdala man siya sang keso kag gatas. Kag samtang nagakaon sila sa idalom sang kahoy, didto man si Abraham nga nagaserbi sa ila.

Karon, nagpamangkot ang mga bisita kay Abraham, “Diin bala si Sara nga imo asawa?” Nagsabat siya, “Didto sa sulod sang tolda.” 10 Ang isa sa mga bisita nagsiling, “Sigurado gid nga mabalik ako diri sa sunod nga tuig sa amo man sini nga tion, kag ang imo asawa nga si Sara may anak na nga lalaki.”

Nagapamati gali si Sara didto sa puwertahan sang tolda sa likod lang ni Abraham. 11 (Tigulang na gid sila nga duha ni Abraham kag nag-untat na gani ang pamulanon ni Sara.) 12 Nagkadlaw si Sara sa iya lang kaugalingon kag naghunahuna, “Sa katigulangon ko nga ini ganahan pa ayhan ako sa paghulid sa akon bana nga tigulang man agod makabata kami?”

13 Nagpamangkot dayon ang Ginoo kay Abraham, “Ngaa bala nagkadlaw si Sara kag nagsiling, ‘Makabata pa bala ako nga tigulang na ako?’ 14 May butang bala nga indi mahimo sang Ginoo? Suno sa ginsiling ko, mabalik ako diri sa sunod nga tuig sa amo man sini nga tion, kag si Sara may anak na nga lalaki.”

15 Hinadlukan si Sara, gani nagbutig siya. Siling niya, “Wala ako nagkadlaw!” Pero nagsiling ang Ginoo, “Nagkadlaw ka gid.”

Nagpakitluoy si Abraham para sa Banwa sang Sodom

16 Pagkatapos naglakat ang tatlo ka lalaki. Gindul-ong sila ni Abraham hasta sa lugar nga makita nila sa ubos ang banwa sang Sodom. 17 Nagsiling ang Ginoo, “Indi ko pagtaguon kay Abraham ang akon pagahimuon. 18 Sigurado nga mangin dako kag gamhanan nga nasyon ang iya mga kaliwat sa palaabuton. Kag paagi sa iya pakamaayuhon ko ang tanan nga nasyon sa kalibutan. 19 Ginpili ko siya para ipatuman niya sa iya mga kabataan kag mga kaliwat ang akon mga pamaagi, agod maghimo sila sang husto kag matarong. Sa sina nga paagi, matuman ang akon ginpromisa sa iya.”

20 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Abraham, “Madamo na ang nagareklamo kontra sa Sodom kag Gomora, kay puwerte na gid ang kalautan sa sini nga mga lugar. 21 Gani makadto ako didto agod mahibaluan ko kon matuod ukon indi ini nga mga reklamo.”

22 Naglakat dayon ang duha ka lalaki pa-Sodom, pero nagpabilin ang Ginoo kag si Abraham. 23 Nagpalapit si Abraham sa Ginoo kag nagpamangkot, “Laglagon mo bala ang mga matarong upod sa mga makasasala? 24 Kon may ara abi nga 50 ka matarong sa sina nga banwa, laglagon mo bala gihapon ang bug-os nga banwa? Indi mo bala pagkaluoyan ang banwa tungod na lang sa 50 ka tawo nga matarong? 25 Imposible nga laglagon mo ang mga matarong upod sa mga makasasala. Indi mahimo nga palareho lang ang pagtratar mo sa ila. Ikaw nga nagahukom sa bug-os nga kalibutan, indi bala nga dapat himuon mo kon ano ang husto?” 26 Nagsabat ang Ginoo, “Kon may makita ako nga 50 ka matarong sa Sodom, indi ko paglaglagon ang bug-os nga banwa tungod lang sa ila.”

27 Nagsiling liwat si Abraham, “O Ginoo, patawara ako nga nangisog ako sa pagpakighambal sa imo. Tawo lang ako, kag wala ako sing kinamatarong sa paghambal sini sa imo. 28 Pero kon may ara lang abi nga 45 ka matarong, ano, laglagon mo bala gihapon ang bug-os nga banwa tungod kay kulang ini sang lima?” Nagsabat ang Ginoo, “Kon may makita ako nga 45 ka matarong, indi ko paglaglagon ang banwa.”

29 Nagsiling liwat si Abraham, “Ti, kon 40 lang abi ang matarong?” Nagsabat ang Ginoo, “Indi ko paglaglagon ang banwa kon may 40 nga matarong.”

30 Nagsiling liwat si Abraham, “Indi ka lang kuntani maakig sa akon, Ginoo, kay mamangkot pa ako. Ti, abi kon may 30 lang ka tawo nga matarong?” Nagsabat ang Ginoo, “Indi ko gihapon paglaglagon ang banwa kon may makita ako nga 30 ka tawo nga matarong.”

31 Nagsiling pa gid liwat si Abraham, “Ginoo, patawara ako sa akon kaisog sa padayon nga pagpakighambal sa imo. Abi kon may 20 lang ka tawo nga matarong?” Nagsabat ang Ginoo, “Indi ko gihapon paglaglagon ang banwa kon may 20 nga matarong.”

32 Nagsiling pa gid liwat si Abraham, “Ginoo, indi ka kuntani maakig; katapusan ko na lang gid ini nga pamangkot. Halimbawa 10 lang abi ang imo makita nga matarong?” Nagsabat ang Ginoo, “Indi ko gihapon paglaglagon ang banwa kon may 10 nga matarong.”

33 Pagkatapos nila sugilanon, naghalin ang Ginoo, kag si Abraham iya nagpauli sa ila.

Footnotes

  1. 18:1 dalagko nga mga kahoy: Tan-awa ang footnote sa 12:6.
  2. 18:3 Ginoo: ukon, Sir. Mahibaluan naton sa masunod nga mga bersikulo nga ang nagpakita kay Abraham amo ang Ginoo kaupod ang duha ka anghel.

Amplified Bible

Genesis 18

Birth of Isaac Promised

1Now the Lord appeared to Abraham by the terebinth trees of Mamre [in Hebron], while he was sitting at the tent door in the heat of the day. When he raised his eyes and looked up, behold, three men were standing [a little distance] from him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed down [with his face] to the ground, and Abraham said, “My [a]lord, if now I have found favor in your sight, please do not pass by your servant [without stopping to visit]. Please let a little water be brought [by one of my servants] and [you may] wash your feet, and recline and rest comfortably under the tree. And I will bring a piece of bread to refresh and sustain [b]you; after that you may go on, since you have come to your servant.” And they replied, “Do as you have said.” So Abraham hurried into the tent to Sarah, and said, “Quickly, get ready three [c]measures of fine meal, knead it and bake cakes.” Abraham also ran to the herd and brought a calf, tender and choice, and he gave it to the servant [to butcher], and he hurried to prepare it. Then he took [d]curds and milk and the calf which he had prepared, and set it before the men; and he stood beside them under the tree while they ate.

Then they said to him, “Where is Sarah your wife?” And he said, “There, in the tent.” 10 He said, “I will surely return to you at this [e]time next year; and behold, Sarah your wife will have a son.” And Sarah was listening at the tent door, which was behind him. 11 Now Abraham and Sarah were old, well advanced in years; she was past [the age of] childbearing. 12 So Sarah laughed to herself [when she heard the Lord’s words], saying, “After I have become old, shall I have pleasure and delight, my lord (husband) being also old?” 13 And the Lord asked Abraham, “Why did Sarah laugh [to herself], saying, ‘Shall I really give birth [to a child] when I am so old?’ 14 Is anything too difficult or too wonderful for the [f]Lord? At the appointed time, when the season [for her delivery] comes, I will return to you and Sarah will have a son.” 15 Then Sarah denied it, saying, “I did not laugh”; because she was afraid. And He (the Lord) said, “No, but you did laugh.”

16 Then the men got up from there, and looked toward Sodom; and Abraham walked with them to send them on the way. 17 The Lord said, “Shall I keep secret from Abraham [My friend and servant] what I am going to do, 18 since Abraham [g]is destined to become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him? 19 For I have known (chosen, acknowledged) him [as My own], so that he may teach and command his children and [the sons of] his household after him to keep the way of the Lord by doing what is righteous and just, so that the Lord may bring upon Abraham what He has promised him.” 20 And the Lord said, “The outcry [of the sin] of Sodom and Gomorrah is indeed great, and their sin is exceedingly grave. 21 I will go down now, and see whether they have acted [as vilely and wickedly] as the outcry which has come to Me [indicates]; and if not, I will know.”

22 Now the [two] men (angelic beings) turned away from there and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. 23 Abraham approached [the Lord] and said, “Will You really sweep away the righteous (those who do right) with the wicked (those who do evil)? 24 Suppose there are fifty righteous [people] within the city; will You really sweep it away and not spare it for the sake of the fifty righteous who are in it? 25 Far be it from You to do [h]such a thing—to strike the righteous with the wicked, so that the righteous and the wicked are treated alike. Far be it from You! Shall not the Judge of all the earth do right [by executing just and righteous judgment]?” 26 So the Lord said, “If I find within the city of Sodom fifty righteous [people], then I will spare the entire place for their sake.” 27 Abraham answered, “Now behold, I who am but dust [in origin] and ashes have decided to speak to the Lord. 28 If five of the fifty righteous are lacking, will You destroy the entire city for lack of five?” And He said, “If I find [at least] forty-five [righteous people] there, I will not destroy it.” 29 Abraham spoke to Him yet again and said, “Suppose [only] forty are found there.” And He said, “I will not do it for the sake of the forty [who are righteous].” 30 Then Abraham said [to Him], “Oh, may the Lord not be angry, and I will speak; suppose thirty [righteous people] are found there?” And He said, “I will not do it if I find thirty there.” 31 And he said, “Now behold, I have decided to speak to the Lord [again]. Suppose [only] twenty [righteous people] are found there?” And the Lord said, “I will not destroy it for the sake of the twenty.” 32 Then Abraham said, “Oh may the Lord not be angry [with me], and I will speak only this once; suppose ten [righteous people] are found there?” And He said, “I will not destroy it for the sake of the ten.” 33 As soon as He had finished speaking with Abraham the Lord departed, and Abraham returned to his own place.

Footnotes

  1. Genesis 18:3 At some point during this encounter, Abraham understood that one of the three men was actually God appearing as a man (or as an angel; cf note 16:7), and he addressed Him as such in v 14. Verse 13 confirms that it was the Lord who spoke to him. The other two men were angels.
  2. Genesis 18:5 Lit your heart.
  3. Genesis 18:6 Heb seim, plural of seah; since one seah equals about nine quarts, this was a large quantity. However, Abraham was asking Sarah to make cakes of bread which actually could be baked quickly because they were similar to pizza dough, that is, large, round, and flat. Together with the other food that Abraham provided (vv 7, 8), his promise of “a piece of bread” in v 5 was greatly understated, and the generous meal reflected the respect that he held for his special visitors.
  4. Genesis 18:8 Or sour milk, or perhaps butter. It may have served as a kind of condiment for the bread.
  5. Genesis 18:10 Lit when the time revives. Some regard this as a reference to springtime. Others think it means “the time when the life is ready.”
  6. Genesis 18:14 The divine Hebrew name YHWH (Yahweh), usually represented by “Lord,” occurs more than 5,000 times in the Bible.
  7. Genesis 18:18 Lit will surely.
  8. Genesis 18:25 Lit according to this word.