Ang Pulong Sang Dios

Galacia 3

Ang Pagtuman sa Kasuguan ukon ang Pagtuo kay Cristo

1Kamo nga mga taga-Galacia, kulang ang inyo pag-intiendi! Ngaa nagapati kamo sa mga tawo nga nagadaya sa inyo nga sundon gid ninyo ang Kasuguan ni Moises? Maathag ang akon ginsiling sa inyo kon ano ang kahulugan sang kamatayon ni Cristo sa krus. Indi bala nga nabaton na ninyo ang Espiritu Santo paagi sa inyo pagtuo sa Maayong Balita nga inyo nabatian, kag indi tungod sa inyo pagtuman sa Kasuguan? Matuod gid nga kulang ang inyo pag-intiendi. Kay sang pagsugod ninyo sang inyo pagtuo kay Cristo nagsalig kamo sa bulig sang Espiritu Santo, pero subong nagahunahuna kamo nga malambot ninyo ang inyo lalambuton bilang Kristohanon paagi sa inyo kaugalingon nga pagpaninguha. Ano, wala bala sing pulos ang inyo naeksperiensyahan? Indi mahimo nga wala lang ato sing pulos. Indi bala nga ginhatagan kamo sang Dios sang Espiritu Santo kag paagi sa iya nagahimo kamo sang mga milagro? Kag indi bala nga nabaton ninyo ini paagi sa inyo pagtuo sa Maayong Balita nga inyo nabatian, kag indi tungod sa inyo pagtuman sa Kasuguan?

Pareho bala sang natabo kay Abraham. Suno sa Kasulatan, “Nagtuo siya sa Dios, kag tungod sang iya pagtuo ginpakamatarong siya sang Dios.”[a] Gani maathag nga ang mga tawo nga nagatuo sa Dios amo ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Sang una pa gid nagsiling ang Kasulatan nga pakamatarungon sang Dios ang mga indi Judio tungod sang ila pagtuo sa iya. Suno sa Kasulatan, ining Maayong Balita ginpahayag sang Dios kay Abraham. Nagsiling siya, “Pakamaayuhon ko ang tanan nga nasyon paagi sa imo.”[b] Nagtuo si Abraham sa promisa sang Dios kag ginpakamaayo siya. Gani ang tanan nga nagatuo sa Dios ginapakamaayo man pareho kay Abraham.

10 Pero ang mga tawo nga nagasalig sa ila pagtuman sa Kasuguan ginpakamalaot na sang Dios. Kay suno sa Kasulatan, “ginapakamalaot ang wala nagatuman sang tanan nga ginapatuman sang Kasuguan.”[c] 11 Maathag nga wala gid sing tawo nga pakamatarungon sang Dios tungod sang iya pagtuman sa Kasuguan. Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang tawo nga ginpakamatarong sang Dios tungod sa iya pagtuo magakabuhi.”[d] [e] 12 Ang Kasuguan wala sing labot sa pagtuo, kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang tawo nga nagatuman sang tanan nga ginasiling sang Kasuguan makaangkon sang kabuhi.”[f] 13 Ginpakamalaot na kita sang Dios tungod nga indi ta matuman ang tanan nga ginasiling sang Kasuguan. Pero gintubos kita ni Cristo sa sini nga pagpakamalaot. Siya amo ang ginpakamalaot sang Dios para sa aton. Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga ginbitay sa kahoy ginpakamalaot sang Dios.”[g] 14 Amo ini ang ginhimo sang Dios agod paagi kay Cristo Jesus ang pagpakamaayo nga iya ginhatag kay Abraham mahatag man niya sa mga indi Judio, agod nga paagi sa aton pagtuo mabaton ta ang Espiritu Santo nga iya ginpromisa.

Ang Kasuguan kag ang Promisa sang Dios

15 Mga utod, hatagan ko kamo sang halimbawa. Wala sing may makapanginwala ukon makadugang sa kasugtanan nga ginpirmahan na. 16 Karon, nagpromisa ang Dios kay Abraham kag sa iya kaliwat. Wala siya nagsiling kay Abraham, “sa imo mga kaliwat” nga ang buot silingon madamo nga mga tawo, kundi ang siling niya, “sa imo kaliwat”[h] nga ang buot silingon isa lang ka tawo; kag ini wala sing iban kundi si Cristo. 17 Ang buot ko silingon amo ini: may ginpromisa ang Dios kay Abraham. Kag ato nga promisa nahimo sa wala pa ang Kasuguan, tungod nga mga 430 pa ka tuig ang nakaligad antes ginhatag sang Dios ang Kasuguan. Gani atong ginpromisa sang Dios indi mahimo nga gub-on ukon dulaon sang Kasuguan. 18 Kay kon mabaton naton ang pagpakamaayo paagi sa pagtuman sa Kasuguan, ti wala na sing pulos ang iya promisa kay Abraham. Pero ang matuod, ginhatag sang Dios ang pagpakamaayo bilang pagtuman sa iya promisa.

19 Kon amo sina, ngaa ginhatag pa gid ang Kasuguan? Ang Kasuguan gindugang sang Dios agod mahibaluan sang mga tawo nga nagapakasala sila. Kag ini hasta lang sa pag-abot sang kaliwat ni Abraham nga gintumod sang Dios sa iya promisa. Ginhatag sang Dios ina nga Kasuguan paagi sa iya mga anghel, kag sila ang naghatag sini sa mga tawo paagi sa manugpatunga. 20 Pero ang promisa indi pareho sini. Wala ginhatag ini sang Dios kay Abraham paagi sa manugpatunga ukon kaupod ang mga anghel, kundi siya lang mismo.

21 Karon, basi maghunahuna kamo nga ang Kasuguan nagakontra sa mga promisa sang Dios. Wala! Kay kon ginhatag ang Kasuguan agod makahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan, ina na lang kuntani ang paagi sang Dios agod pakamatarungon niya kita. 22 Sa baylo, nagasiling ang Kasuguan nga ang tanan nga tawo gin-ulipon sang sala. Gani ang mga nagatuo kay Jesu-Cristo amo lang ang makaangkon sang ginpromisa sang Dios.

23 Sang wala pa ang ginatawag nga pagtuo kay Cristo, daw pareho kita sa mga priso. Ang Kasuguan amo ang nagpriso sa aton hasta sa adlaw nga nag-abot si Cristo kag nagtuo na kita sa iya. 24 Ang halimbawa sang Kasuguan pareho sang isa ka yaya nga nag-atipan sa aton hasta sa pag-abot ni Cristo, agod paagi sa aton pagtuo sa iya pakamatarungon niya kita. 25 Kag tungod nga subong ara na ang ginatawag nga pagtuo, wala na kita sa idalom sang pag-atipan sang sina nga yaya.

26 Kamo tanan mga anak na sang Dios tungod sang inyo pagtuo kay Cristo Jesus. 27 Kay ginbautisohan kamo sa inyo paghiusa kay Cristo.[i] Kon sa mga bayo, ginsuksok na ninyo si Cristo. 28 Karon palareho na lang ang mga Judio kag ang mga indi Judio, ang mga ulipon kag ang mga indi ulipon, ang mga lalaki kag ang mga babayi. Kita tanan palareho na lang tungod nga kita ara na kay Cristo Jesus. 29 Kag tungod nga kamo iya na ni Cristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, kag kon ano ang ginpromisa sang Dios kay Abraham mabaton man ninyo.

Footnotes

  1. 3:6 Gen. 15:6.
  2. 3:8 Gen. 12:3; 18:18; 22:18.
  3. 3:10 Deu. 27:26.
  4. 3:11 magakabuhi: buot silingon, magakabuhi sa wala sing katapusan kag ara sa Dios.
  5. 3:11 Hab. 2:4.
  6. 3:12 Lev. 18:5.
  7. 3:13 Deu. 21:23.
  8. 3:16 Tan-awa ang Gen. 12:7 kag ang footnote.
  9. 3:27 sa inyo paghiusa kay Cristo: ukon, bilang tanda sang inyo paghiusa kay Cristo; ukon, agod mahiusa kamo kay Cristo.

Nkwa Asem

Galatifo 3

Mmara anaa gyidi

1Mo Galatifo adwenemharefo! Hena na ɔdan mo adwene saa? Mo ara mo anim na wɔkyerɛkyerɛɛ bɔ a wɔbɔɔ Yesu asɛnnuam no kyerɛɛ mo. Mummua me saa asɛm yi: Moyɛɛ nea Mmara no hwehwɛ sɛ monyɛ ansa na Onyankopɔn Honhom no reba mo so anaasɛ mutiee Asɛmpa no, gye dii ansa? Saa na mo adwene mu yɛ hare? Mode Onyankopɔn Honhom fii ase; afei mopɛ sɛ mode mo ara mo tumi wie? Mo suahu yi nyinaa ho amma mfaso biara? Minnye nni saa. Esiane sɛ moyɛ nea Mmara no hwehwɛ sɛ monyɛ no nti na Onyankopɔn hwiee ne Honhom no guu mo so ma moyɛɛ anwonwade no anaasɛ mutiee Asɛmpa no na mugye dii no nti?

Ɛte sɛ nea Kyerɛwsɛm no ka faa Abraham ho no pɛ se, “Ogyee Onyankopɔn dii na esiane ne gyidi nti, Onyankopɔn gyee no sɛ onipa trenee.” Enti ɛsɛ sɛ mote ase sɛ, nnipa a wɔwɔ gyidi no na wɔyɛ Abraham asefo turodoo. Kyerɛwsɛm no dii kan hui sɛ Onyankopɔn nam gyidi so bɛma Amanamanmufo adan aba ne nkyɛn. Eyi nti, Kyerɛwsɛm no dii kan kaa Asɛmpa no kyerɛɛ Abraham se, “Ɛnam wo so Onyankopɔn behyira nnipa a wɔwɔ asase so nyinaa.” Abraham gye dii, na wohyiraa no, na wɔn a wogye di nyinaa nso, wɔahyira wɔn sɛnea wohyiraa no no.

10 Wɔadome wɔn a wodi Mmara so no. Kyerɛwsɛm no ka se, “Obiara a onni nea wɔakyerɛw wɔ Mmara nhoma no mu no so no, Onyankopɔn nnome wɔ ne so!” 11 Afei, akyinnye biara nni ho sɛ Mmara rentumi nka obiara mmata Onyankopɔn ho; efisɛ, Kyerɛwsɛm no ka se, “Nea wɔnam gyidi so aka no abata Onyankopɔn ho no bɛtena ase.” 12 Nanso Mmara no nnyina gyidi so. Mmom Kyerɛwsɛm no ka se, “Onipa a ɔyɛ nea Mmara no hwehwɛ sɛ ɔnyɛ no, te hɔ ma Mmara no.”

13 Nanso Kristo agye yɛn afi nnome a Mmara no de brɛɛ yɛn no mu, efisɛ, wayɛ nnome ama yɛn sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Obiara a wɔbɛsɛn no dua so no hyɛ Onyankopɔn nnome ase.” 14 Kristo gyee yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a nhyira a wohyiraa Abraham no nam Kristo so bɛba Amanamanmufo so na yɛnam gyidi so anya bɔ a Honhom no ahyɛ yɛn no.

Mmara ne bɔhyɛ no

15 Anuanom, mede yɛn asetena mu asɛm bi bɛyɛ nhwɛso: Sɛ nnipa baanu bi pene asɛm bi so na wɔyɛ ho apam a, obiara rentumi mmu apam no so na wɔrentumi mfa biribi nka ho.

16 Onyankopɔn hyɛɛ Abraham ne n’aseni bɔ. Kyerɛwsɛm no nka se, “Wo ne w’asefo” a ɛkyerɛ nnipa bebree. Ɛka se, “Wo ne w’aseni” a ɛkyerɛ sɛ onipa baako a ɔno ne Kristo no. 17 Mekyerɛ sɛ: Onyankopɔn yɛɛ apam na ɔhyɛɛ bɔ sɛ obedi so. Mmara a wɔhyɛɛ no mfirihyia ahanan ne aduasa ni no rentumi ngu apam no na ɛrentumi ntwa bɔ a Onyankopɔn hyɛe no nso mu. 18 Na sɛ nea Onyankopɔn de ma no gyina Mmara so a, ɛnne na emfi ne bɔhyɛ no bio. Na esiane sɛ Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ no nti na ɔde maa Abraham no.

19 Ɛnne na Mmara no botae ne dɛn? Wɔde kaa ho sɛnea ɛbɛda bɔne adi na ɛbɛtena hɔ kosi sɛ Abraham aseni a ne nti wɔhyɛɛ saa bɔ no bɛba. 20 Abɔfo na wɔnam onipa so de Mmara no ma. Nanso sɛ onipa baako na ɔwɔ hɔ de a, nea odi ntam no ho nhia. Saa onipa baako no ne Onyankopɔn.

Mmara no botae

21 Eyi kyerɛ sɛ Mmara no tia Onyankopɔn bɔhyɛ no anaa? Dabida! Sɛ mmara bi wɔ hɔ a etumi ma nnipa nkwa a, ɛnne na onipa nam mmara so betumi aka ne ho abata Onyankopɔn. 22 Nanso Kyerɛwsɛm no aka se, wiase nyinaa hyɛ bɔne tumi ase sɛnea ɛbɛyɛ a akyɛde a wɔnam Yesu Kristo so hyɛɛ ho bɔ no, wɔde bɛma wɔn a wogye di no.

23 Ansa na gyidi no reba no, Mmara no too yɛn mpokyerɛ kosi sɛ wɔbɛda gyidi no adi.

24 Enti Mmara no na na ɛhyɛ yɛn so kosii sɛ Kristo bae sɛnea ɛbɛyɛ a wɔnam gyidi so bɛka yɛn abata Onyankopɔn ho. 25 Afei a bere adu sɛ yegye Kristo di no, Mmara nni yɛn so tumi bio.

26 Ɛnam gyidi so nti na mo nyinaa yɛ Onyankopɔn mma a mo ne Kristo Yesu aka abom no. 27 Wɔbɔɔ mo asu hyɛɛ Kristo mu nti moafa Kristo mu nnepa no ato mo ho so. 28 Enti nsonoe nna Yudafo ne Amanamanmufo, ne nkoa ne wɔn a wɔde wɔn ho, ne mmarima ne mmea ntam. Mo nyinaa mo ne Kristo ayɛ baako. 29 Sɛ moyɛ Kristo de a, na moyɛ Abraham asefo na mo nsa bɛka bɔ a Onyankopɔn ahyɛ mo no.