Ang Pulong Sang Dios

Colosas 2

1Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga puwerte gid ang akon pangabudlay para sa inyo kag sa mga taga-Laodicea, kag pati man sa iban nga wala pa nakakita sa akon. Ginahimo ko ini para mapabaskog ko kamo kag sila. Gintudluan ko kamo nga may paghigugma, kag ginapaabot ko nga maintiendihan gid ninyo kag mahibaluan ang tinago nga plano sang Dios parte kay Cristo. Si Cristo amo ang ginahalinan sang tanan nga kaalam kag pag-intiendi.

Ginasugid ko ini sa inyo agod wala sing may makadaya sa inyo paagi sa ila makahalaylo nga mga pulong. Kay bisan wala ako dira sa inyo, permi ko kamo ginadumdom, kag nalipay gid ako tungod nga maayo ang inyo pag-inupdanay kag malig-on gid ang inyo pagtuo kay Cristo.

Si Cristo ang Dapat Naton Sundon

Tungod nga ginkilala na ninyo si Cristo Jesus bilang Ginoo,[a] dapat magpadayon kamo sa iya. Magpanggamot kamo sa iya kag magtubo. Magpakalig-on kamo sa pagtuo nga gintudlo sa inyo, kag magpasalamat man kamo permi sa Dios.

Mag-andam kamo sa mga tawo nga gusto maghaylo sa inyo sa ila mga pilosopiya nga wala sing pulos kag pangdaya lang. Ining mga ginatudlo nila indi halin kay Cristo kundi mga tradisyon lang sang tawo kag mga sistema nga halin lang diri sa kalibutan. Ang matuod, si Cristo nangin tawo, kag bisan nangin tawo siya, ara pa gihapon sa iya ang iya pagka-Dios. 10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo[b] tungod nga kamo ara kay Cristo nga nagagahom sa tanan nga mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad.

11 Tungod nga kamo ara kay Cristo, natuli na kamo. Pero indi ina pareho sang pagtuli sang mga Judio nga may ginakuha sa lawas sang tawo, kundi ang malain nga mga handom sang inyo lawas nga makasasala amo ang ginkuha ni Cristo. 12 Kay ang pagbautiso sa inyo nagakahulugan nga ginlubong kamo upod ni Cristo. Kag tungod nga kamo ara kay Cristo, ginbanhaw man kamo upod niya, kay nagsalig kamo sa gahom sang Dios nga nagbanhaw sa iya. 13 Sang una, kamo nga mga indi Judio patay sa panulok sang Dios tungod sa inyo makasasala nga kabuhi. Pero subong ginbuhi kamo sang Dios upod ni Cristo. Ginpatawad niya ang tanan ta nga mga sala. 14 May salabton kita kuntani sa Dios tungod nga indi naton matuman ang iya mga kasuguan. Pero gindula ini sang Dios paagi sa pagpalansang ni Cristo sa krus, gani indi na kita pagsilutan. 15 Didto man sa krus ginpierdi sang Dios ang mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad, kag ginpakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya.

16 Gani indi kamo magpadala-dala sa mga tawo nga nagasiling sa inyo kon ano ang indi dapat kaunon ukon imnon, ukon ano ang dapat himuon sa mga piesta, kon maglati ang bulan, kag sa Adlaw nga Inugpahuway. 17 Ang mga pagsulundan nga ina landong lang sang mga butang nga ginapaabot sang una, nga amo si Cristo. 18 May mga tawo man nga nagapabugal nga nakakita sila sang mga palanan-awon, kag luyag nila piliton ang mga tawo nga magpaubos kag magsimba sa mga anghel. Indi kamo magpadaog sa sina nga mga tawo. Wala sing pulos inang ila pagpabugal, kay tawhanon lang ina nga mga panghunahuna. 19 Indi nila gusto nga magpasakop kay Cristo nga aton ulo, nga amo ang nagahatag sa aton nga iya lawas sang mga kinahanglanon sini paagi sa mga parte nga nagaalangot, kag sa sini nga paagi nagatubo kita suno sa luyag sang Dios.

Ang Bag-o nga Kabuhi kay Cristo

20 Napatay na kamo upod kay Cristo kag nahilway na kamo sa wala pulos nga mga sistema diri sa kalibutan. Gani ngaa nagakabuhi pa gid kamo pareho sa mga tawo sang kalibutan? Ngaa nagasunod pa gid kamo sa mga pagsulundan pareho sang: 21 “Indi ka mag-uyat sini,” “Indi ka magtilaw sina,” ukon “Indi ka magtandog sina”? 22 Ina nga mga pagsulundan nga ginatudlo sang mga tawo himo-himo lang nila kag parte lang sa mga butang nga madula man lang matapos nga kaunon. 23 Kon hunahunaon ta, daw husto man ang ila mga pagtudlo parte sa pagsimba nga ila naluyagan, parte sa pagpaubos kag pagpenitensya sa lawas. Pero ang matuod, ina nga mga butang indi gid makabulig sa aton sa pagpugong sang lawasnon nga mga kailigbon.

Footnotes

  1. 2:6 Ginoo: buot silingon, agalon.
  2. 2:10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo: ukon, Kon ano ang ara sa iya, ara man sa inyo.

New Living Translation

Colossians 2

1I want you to know how much I have agonized for you and for the church at Laodicea, and for many other believers who have never met me personally. I want them to be encouraged and knit together by strong ties of love. I want them to have complete confidence that they understand God’s mysterious plan, which is Christ himself. In him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge.

I am telling you this so no one will deceive you with well-crafted arguments. For though I am far away from you, my heart is with you. And I rejoice that you are living as you should and that your faith in Christ is strong.

Freedom from Rules and New Life in Christ

And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him. Let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.

Don’t let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers[a] of this world, rather than from Christ. For in Christ lives all the fullness of God in a human body.[b] 10 So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority.

11 When you came to Christ, you were “circumcised,” but not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision—the cutting away of your sinful nature.[c] 12 For you were buried with Christ when you were baptized. And with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God, who raised Christ from the dead.

13 You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. 14 He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. 15 In this way, he disarmed[d] the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross.

16 So don’t let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holy days or new moon ceremonies or Sabbaths. 17 For these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ himself is that reality. 18 Don’t let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of angels,[e] saying they have had visions about these things. Their sinful minds have made them proud, 19 and they are not connected to Christ, the head of the body. For he holds the whole body together with its joints and ligaments, and it grows as God nourishes it.

20 You have died with Christ, and he has set you free from the spiritual powers of this world. So why do you keep on following the rules of the world, such as, 21 “Don’t handle! Don’t taste! Don’t touch!”? 22 Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. 23 These rules may seem wise because they require strong devotion, pious self-denial, and severe bodily discipline. But they provide no help in conquering a person’s evil desires.

Footnotes

  1. 2:8 Or the spiritual principles; also in 2:20.
  2. 2:9 Or in him dwells all the completeness of the Godhead bodily.
  3. 2:11 Greek the cutting away of the body of the flesh.
  4. 2:15 Or he stripped off.
  5. 2:18 Or or worshiping with angels.