Ang Pulong Sang Dios

Colosas 2

1Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga puwerte gid ang akon pangabudlay para sa inyo kag sa mga taga-Laodicea, kag pati man sa iban nga wala pa nakakita sa akon. Ginahimo ko ini para mapabaskog ko kamo kag sila. Gintudluan ko kamo nga may paghigugma, kag ginapaabot ko nga maintiendihan gid ninyo kag mahibaluan ang tinago nga plano sang Dios parte kay Cristo. Si Cristo amo ang ginahalinan sang tanan nga kaalam kag pag-intiendi.

Ginasugid ko ini sa inyo agod wala sing may makadaya sa inyo paagi sa ila makahalaylo nga mga pulong. Kay bisan wala ako dira sa inyo, permi ko kamo ginadumdom, kag nalipay gid ako tungod nga maayo ang inyo pag-inupdanay kag malig-on gid ang inyo pagtuo kay Cristo.

Si Cristo ang Dapat Naton Sundon

Tungod nga ginkilala na ninyo si Cristo Jesus bilang Ginoo,[a] dapat magpadayon kamo sa iya. Magpanggamot kamo sa iya kag magtubo. Magpakalig-on kamo sa pagtuo nga gintudlo sa inyo, kag magpasalamat man kamo permi sa Dios.

Mag-andam kamo sa mga tawo nga gusto maghaylo sa inyo sa ila mga pilosopiya nga wala sing pulos kag pangdaya lang. Ining mga ginatudlo nila indi halin kay Cristo kundi mga tradisyon lang sang tawo kag mga sistema nga halin lang diri sa kalibutan. Ang matuod, si Cristo nangin tawo, kag bisan nangin tawo siya, ara pa gihapon sa iya ang iya pagka-Dios. 10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo[b] tungod nga kamo ara kay Cristo nga nagagahom sa tanan nga mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad.

11 Tungod nga kamo ara kay Cristo, natuli na kamo. Pero indi ina pareho sang pagtuli sang mga Judio nga may ginakuha sa lawas sang tawo, kundi ang malain nga mga handom sang inyo lawas nga makasasala amo ang ginkuha ni Cristo. 12 Kay ang pagbautiso sa inyo nagakahulugan nga ginlubong kamo upod ni Cristo. Kag tungod nga kamo ara kay Cristo, ginbanhaw man kamo upod niya, kay nagsalig kamo sa gahom sang Dios nga nagbanhaw sa iya. 13 Sang una, kamo nga mga indi Judio patay sa panulok sang Dios tungod sa inyo makasasala nga kabuhi. Pero subong ginbuhi kamo sang Dios upod ni Cristo. Ginpatawad niya ang tanan ta nga mga sala. 14 May salabton kita kuntani sa Dios tungod nga indi naton matuman ang iya mga kasuguan. Pero gindula ini sang Dios paagi sa pagpalansang ni Cristo sa krus, gani indi na kita pagsilutan. 15 Didto man sa krus ginpierdi sang Dios ang mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad, kag ginpakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya.

16 Gani indi kamo magpadala-dala sa mga tawo nga nagasiling sa inyo kon ano ang indi dapat kaunon ukon imnon, ukon ano ang dapat himuon sa mga piesta, kon maglati ang bulan, kag sa Adlaw nga Inugpahuway. 17 Ang mga pagsulundan nga ina landong lang sang mga butang nga ginapaabot sang una, nga amo si Cristo. 18 May mga tawo man nga nagapabugal nga nakakita sila sang mga palanan-awon, kag luyag nila piliton ang mga tawo nga magpaubos kag magsimba sa mga anghel. Indi kamo magpadaog sa sina nga mga tawo. Wala sing pulos inang ila pagpabugal, kay tawhanon lang ina nga mga panghunahuna. 19 Indi nila gusto nga magpasakop kay Cristo nga aton ulo, nga amo ang nagahatag sa aton nga iya lawas sang mga kinahanglanon sini paagi sa mga parte nga nagaalangot, kag sa sini nga paagi nagatubo kita suno sa luyag sang Dios.

Ang Bag-o nga Kabuhi kay Cristo

20 Napatay na kamo upod kay Cristo kag nahilway na kamo sa wala pulos nga mga sistema diri sa kalibutan. Gani ngaa nagakabuhi pa gid kamo pareho sa mga tawo sang kalibutan? Ngaa nagasunod pa gid kamo sa mga pagsulundan pareho sang: 21 “Indi ka mag-uyat sini,” “Indi ka magtilaw sina,” ukon “Indi ka magtandog sina”? 22 Ina nga mga pagsulundan nga ginatudlo sang mga tawo himo-himo lang nila kag parte lang sa mga butang nga madula man lang matapos nga kaunon. 23 Kon hunahunaon ta, daw husto man ang ila mga pagtudlo parte sa pagsimba nga ila naluyagan, parte sa pagpaubos kag pagpenitensya sa lawas. Pero ang matuod, ina nga mga butang indi gid makabulig sa aton sa pagpugong sang lawasnon nga mga kailigbon.

Footnotes

  1. 2:6 Ginoo: buot silingon, agalon.
  2. 2:10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo: ukon, Kon ano ang ara sa iya, ara man sa inyo.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 2

1Cancunamantapish, Laodicea crijcunamantapish, ñucata mana ñahui ñahui rijsij tucui shujtajcunamantapish, ima shina llaquita apajtaca yachanami canguichij. Chaita yachashpami, tucuicunallataj shujlla shina c'uyanacushpa, cancunapaj shungupi samaringuichij. Yaya Diosmantapish, Cristomantapish pi mana yachashcacunataca tucuita alli entendishpa, alli yachanguichijmari. Cristopimari tucui alli yachaicunapish, sumaj yuyaicunapish pacalla huaquichishca tiyacun. Uyashpa catinallata huillashpa, cancunata umasha nijcunata ama crichichunmi, caitaca nicuni. Ñuca quiquin mana cancunahuan cashpapish, yuyaipica cancunahuanmari cani. Chaimantami, cancuna Cristota crishpa, alli caticujtapish, tucuipi alli cajtapish yachashpaca, ñuca ñahuihuantaj ricucuj shina achcata cushicuni.

Cristomi mushuj causaita cun

Shina cajpica, Apunchij Jesucristota chasquishcamantaca, cunanca Paita catijcuna shinataj, Paihuan causacuichijlla. Jesucristopi sapiyashca, alli shayachishca caichij. Cancunata yachachishcata crishpa, shuj yuyai Paita catichij. Diostaca, pagui nishpa mañaracuichijlla.

Alli yuyaihuan canguichij. Pipish paicunapaj quiquin yuyaimanta yanga parlocunata parlashpa, ñataj cancunata crichinman. Paicunaca, mana Cristomantachu yachachin, ashtahuanpish runacuna yachachishca, cai pacha yuyaicunallatami yachachincuna.

Dios tucui ima shina cashcamari, Cristopaj cuerpopi causacun. 10 Cancunaca, Cristohuan shujlla tucushcamantami, tucuita charinguichij. Paica, ima rurai tucunata charijcunatapish, ima mandanata charijcunatapish, Mandaj Umami. 11 Cancuna Cristohuan shujlla tucujpimi Paica, charishca aicha punta carata maquihuan p'itij shina, cancunapaj aicha millai munaicunata ruranata saquichirca. Aicha punta carata maquihuan p'itishcaca, mana chaita rurai tucunchu. 12 Cancuna bautiźarishpaca, Cristohuanmi pambashca carcanguichij. Taita Diosca, tucuita rurai tucuj cashpa, Cristota huañushcacunapaj chaupimanta causachishcata crishcamantami, cancunapish Cristohuan causarircanguichij.

13 Sarunca, charishca aicha punta carata manaraj p'itichishca shina, millai shunguta manaraj mushujyachishca cashpami, juchayuj cashpa huañushca carcanguichij. Chashna cajpipish Taita Diosca, cancunapaj tucui juchacunata perdonashpami, Cristondij causachirca. 14 Chaita rurangapajca, Mandashcata ñucanchij mana pajtachi tucushcamanta, ñucanchijta juchachicuj quillcatarajmi anchuchirca. Cristota cruzpi chacatashpami, chaitaca anchuchirca. 15 Cristohuanmi, imatapish rurai tucujcunatapish, caźuchishpa charicujcunatapish, paicunapaj maquipi charicushcataca tucuita quichurca. Ña mishashpa, tucuicunapaj ñaupajpi cumurichishpaca, Cristotami mishaj cashcata ricuchirca.

16 Chaimanta cancunataca, imata micushcamantapish, imata ubyashcamantapish, fiesta punllacunamanta, llullu luna punllacunamanta, sabadocunamantapish, pi ama imata nishpa juchachichun. 17 Chai ruraicunaca, Cristo shamuna cashcata ricuchijllami. Ashtahuanpish Cuerpoca Cristopajmari. 18 Angelcunata cumurishpa adorajcunaca, ñataj cancunataca ima japina illajta saquinman. Paicunaca manapish ricushcapimi satirishpa, alli yachaj shina, quiquin aicha yuyaillamanta surcushcata yachachincuna. 19 Paicunaca, mandaj Uma caj Cristohuanca, mana shujlla tucushcacunachu. Paipaj cuerpopi cajcunataca, Paimi tucui mucucunapi, angucunata tandachishpa, shujllata rurashca, tucui imalla tiyajcunatapish carashpa sinchiyachicun. Chashnami paipaj Cuerpotaca, Taita Dios munashca shina huiñachin.

20 Cancunaca cai pachallapi ruracushcataca saquingapajmari, Cristohuan huañurcanguichij. Chashna huañushca cashca jahuaca, ¿ima nishpataj chai mandashcacunallatataj caźushpa, saruncunaman ruracushcacunallapitaj catinguichigari? 21 Cancunataca: «Ama chaita japingui, ama caita micungui, ama japiringuillapish» nincunami. 22 Tucui chaicunaca, chingarijlla micunacunamanta mandashca, tucurijlla mandashcacunami. Runacunallataj quiquin yuyaimanta surcushpa yachachishcallami. 23 Chaicunaca allitajmari yuyachin, ashtahuan yachajta ruraipaj shinatajmari ricurin. Diosta yuyarij tucushca canata, mana jatun tucushca shina ricurinata, aichata llaquichinallatami yachachin. Chashna cashpapish, aicha munaicunataca mana jarcai tucunchu.