Ang Pulong Sang Dios

2 Cronica 31

Ang mga Pagbag-o nga Ginhimo ni Hezekia

1Pagkatapos sang piesta, ang mga Israelinhon nga nagtambong didto nagkadto sa mga banwa sang Juda kag ginpangdugmok nila ang handumanan nga mga bato kag ginpang-utod ang mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera. Ginpangguba nila ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag ang mga halaran sa bug-os nga Juda kag Benjamin, kag sa Efraim kag Manase. Pagkatapos nila tanan pangguba nagpauli sila sa ila mga banwa kag duta.

Gin-grupo-grupo ni Haring Hezekia ang mga pari kag ang mga Levita suno sa tagsa nila ka buluhaton—sa paghalad sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon, sa pag-alagad sa templo sang Ginoo, sa pagpasalamat kag sa pagkanta sang mga pagdayaw sa mga puwertahan sang templo. Naghatag si Haring Hezekia sang iya kaugalingon nga mga sapat para sa mga halad nga ginasunog aga kag hapon, kag para man sa mga Adlaw nga Inugpahuway, sa Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, kag sa iban pa nga mga piesta, suno sa nasulat sa Kasuguan sang Ginoo. Ginmanduan man niya ang mga tawo nga nagaestar sa Jerusalem nga maghatag sang parte sang mga pari kag mga Levita agod makaalagad sila sing bug-os sa Kasuguan sang Ginoo. Sang mapahibalo na ini sa mga tawo, maalwan nga naghatag ang mga Israelinhon sang nahauna nga bahin sang patubas sang ila mga uyas, duga sang ubas, lana, dugos, kag sang iban pa nga mga produkto sang duta. Ginhatag nila ang ikanapulo sang tanan nila nga produkto. Ang mga taga-Israel nga nagsaylo sa Juda, kag ang mga taga-Juda mismo, naghatag man sang ikanapulo sang ila mga baka, karnero kag kanding, kag ikanapulo sang mga butang nga ila gindedikar sa Ginoo nga ila Dios. Kag ila ini gintumpok. Nag-umpisa sila sa pagtumpok sini sang ikatatlo nga bulan, kag natapos sang ikapito nga bulan. Sang makita ni Hezekia kag sang iya mga opisyal ang mga tinumpok, gindayaw nila ang Ginoo kag ang iya katawhan nga mga Israelinhon.

Ginpamangkot ni Hezekia ang mga pari kag ang mga Levita parte sa mga tinumpok. 10 Nagsabat si Azaria, ang pangulo nga pari nga kaliwat ni Zadok, “Halin sang magsugod dala ang mga tawo sang ila mga halad sa templo sang Ginoo bastante ang amon pagkaon kag madamo pa ang sobra, tungod kay ginpakamaayo sang Ginoo ang iya katawhan.”

11 Nagsugo si Hezekia sa paghimo sang mga bodega sa templo sang Ginoo, kag natuman ini. 12 Kag matutom nga gindala didto sang mga tawo ang ila mga halad, mga ikanapulo, kag ang mga butang nga gindedikar nila sa Ginoo. Si Conania nga isa ka Levita amo ang gintugyanan sini nga mga butang, kag ang iya kabulig amo ang iya utod nga lalaki nga si Shimei. 13 Nagbulig man sa pagdumala sa idalom nila sanday Jehiel, Azazia, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakia, Mahat, kag Benaya. Ginpili sila ni Haring Hezekia kag ni Azaria nga pinakamataas nga opisyal sang templo sang Dios.

14 Si Kore nga anak ni Imna nga Levita, nga guwardya sa sidlangan nga puwertahan sang templo, amo ang gintugyanan sa pagdumala sa mga kinabubut-on nga halad sa Dios. Responsibilidad niya ang pagpanagtag sa mga pari kag mga Levita sang mga butang nga gindedikar sa Ginoo kag sang mga balaan nga halad. 15 Ang iya matutom nga mga kabulig amo sila ni Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaya, Amaria, kag Shecania. Nagkadto sila sa mga banwa nga ginaestaran sang mga pari nga ila kadugo kag ginpanagtag sa ila ang ila parte sa mga halad, suno sa ila grupo, bata man ukon tigulang. 16 Ginhatagan ang tanan nga pari pati ang ila nga mga anak nga lalaki nga nagaedad tatlo ka tuig paibabaw, nga nagakadto sa templo sa paghimo sang ila adlaw-adlaw nga buluhaton suno sa responsibilidad sang tagsa nila ka grupo. Nalakip man diri ang mga pari nga wala malista sa listahan sang mga kaliwat sang mga pari. 17 Ini sila kag ang mga pari nga ara sa listahan ginhatagan sang ila parte, kag amo man ang mga Levita nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw, nga nagaalagad suno sa responsibilidad sang tagsa nila ka grupo. 18 Ginhatagan man ang mga pamilya sang mga Levita—ang ila mga asawa, mga anak, pati ang ila magagmay nga mga kabataan. Ginhimo ini sa tanan nga Levita nga nalista sa listahan sang mga kaliwat, kay matutom sila sa pagpakatinlo sang ila kaugalingon. 19 Kon parte sa mga pari nga kaliwat ni Aaron nga nagaestar sa mga uma sa palibot nga mga banwa, may mga tawo nga gintugyanan sa pagpanagtag sang ila parte kag sang parte sang tanan nga Levita nga nalista sa listahan sang mga kaliwat.

20 Amo ato ang ginhimo ni Haring Hezekia sa bug-os nga Juda. Ginhimo niya ang maayo kag husto, kag matutom siya sa atubangan sang Ginoo nga iya Dios. 21 Nagmadinalag-on siya, tungod kay sa tanan niya nga ginhimo para sa templo sang Dios kag sa pagtuman niya sang kasuguan, nagdangop siya sa iya Dios sa bug-os niya nga tagipusuon.

New International Reader's Version

2 Chronicles 31

1The Passover Feast came to an end. The people of Israel who were in Jerusalem went out to the towns of Judah. They smashed the sacred stones. They cut down the poles used to worship the female god named Asherah. They destroyed the high places and the altars. They did those things all through Judah and Benjamin. They also did them in Ephraim and Manasseh. They destroyed all the objects used to worship other gods. Then the Israelites returned to their own towns and property.

The People Bring Gifts to the Lord

Hezekiah put the priests and Levites in groups based on their duties. The priests sacrificed burnt offerings and friendship offerings. The Levites served the Lord by giving thanks and singing praises at the gates of his house. The king gave some of his own possessions to the temple. He gave them for the morning and evening burnt offerings. He gave them for the burnt offerings for every Sabbath day. He gave them for the burnt offerings for every New Moon feast. And he gave them for the burnt offerings for every yearly appointed feast. He did it in keeping with what is written in the Law of the Lord. Hezekiah gave an order to the people who were living in Jerusalem. He commanded them to give to the priests and Levites the share they owed them. Then the priests and Levites could give their full attention to the Law of the Lord. The order went out. Right away the people of Israel began to give freely. They gave the first share of the harvest of their grain, fresh wine, olive oil and honey. They also gave the first share of everything else their fields produced. They brought a large amount. It was a tenth of everything. Here is what the people of Israel and Judah who lived in the towns of Judah brought. They brought a tenth of their herds and flocks. They also brought a tenth of the holy things they had set apart to the Lord their God. They put them in piles. They began doing it in the third month. They finished in the seventh month. Hezekiah and his officials came and saw the piles. When they did, they praised the Lord. And they blessed his people Israel.

Hezekiah asked the priests and Levites about the piles. 10 Azariah the chief priest answered him. He said, “The people have been bringing their gifts to the Lord’s temple. Ever since they began to bring them, we’ve had enough to eat. We have even had plenty to spare. That’s because the Lord has blessed his people. So we have a large amount left over.” Azariah was from the family line of Zadok.

11 Hezekiah gave orders to prepare storerooms in the Lord’s temple. And it was done. 12 The people were faithful. They brought in their offerings and a tenth of everything they produced. They also brought the gifts they had set apart to the Lord. Konaniah the Levite was in charge of everything they brought. His brother Shimei was next in command after him. 13 Konaniah and his brother Shimei had helpers who worked with them. Their names were Jehiel, Azaziah, Nahath, Asahel, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismakiah, Mahath and Benaiah. King Hezekiah and Azariah had appointed them. Azariah was the official in charge of God’s temple.

14 Kore the Levite guarded the East Gate. He was in charge of the offerings people chose to give to God. He handed out the offerings made to the Lord. He also handed out the gifts that had been set apart to the Lord. Kore was the son of Imnah. 15 Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah and Shekaniah helped Kore. They were faithful in helping him in the towns of the priests. They handed out gifts to their brother priests, group by group. They gave the gifts to old men and young men alike.

16 In addition to that, they handed out gifts to the males who were three years old or more. The names of those males were listed in their family history. All of them would enter the Lord’s temple. They would carry out their duties each day. Each group did all the different things it was supposed to do. 17 Kore and his Levite companions also handed out gifts to the priests. The priests were listed by their families in their family history. Those Levites also handed out gifts to the Levites who were 20 years old or more. Each group did all the different things it was supposed to do. 18 Those groups included all the little ones, the wives, and the sons and daughters of the whole community. All of them were listed in their family history. They were faithful in setting themselves apart to serve the Lord.

19 Some of the priests lived in other towns or on farms around their towns. They were from the family line of Aaron. Men were chosen by name to hand out shares to those priests. They gave a share to every male among them. They also gave a share to everyone whose name was written down in the family history of the Levites.

20 That’s what Hezekiah did all through Judah. He did what was good and right. He was faithful to the Lord his God. 21 He tried to obey his God. He worked for him with all his heart. That’s the way he worked in everything he did to serve God’s temple. He obeyed the law. He followed the Lord’s commands. So he had success.