Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 6

1ראיתי את השה שובר את החותם הראשון, ואחת מארבע החיות קראה בקול שנשמע כרעם: "בוא!" הבטתי וראיתי לפני סוס לבן. רוכבו נשא בידו קשת, על ראשו הונח כתר והוא דהר קדימה כמנצח כדי לנצח.

כששבר השה את החותם השני, שמעתי את החיה השנייה קוראת: "בוא!" הפעם הופיע סוס אדום. לרוכבו ניתנו חרב גדולה וסמכות להשבית את השלום בארץ, כדי שבני-האדם יהרגו זה את זה.

כששבר השה את החותם השלישי, שמעתי את החיה השלישית קוראת: "בוא!" ואז הופיע סוס שחור וביד רוכבו מאזניים. מבין ארבע החיות שמעתי קול: "כיכר לחם או קילו וחצי שעורה תמורת יום-עבודה, אך אל תזיקו לשמן וליין."

כששבר השה את החותם הרביעי, שמעתי את החיה הרביעית קוראת: "בוא!" הבטתי וראיתי סוס בצבע ירקרק, ושם רוכבו "מוות", ובעקבותיו בא "שאול". הם קיבלו שלטון על רבע מהעולם: להרוג ולהשמיד ברעב, במלחמות, במחלות ובטרף לחיות-הבר.

כששבר השה את החותם החמישי, ראיתי מזבח ומתחתיו נשמות האנשים שהוצאו להורג על שום שקיימו והפיצו את דבר ה', ומשום עדותם הנאמנה.

10 הנשמות זעקו בקול: "ה' הקדוש והאמיתי, מתי תשפוט את אנשי העולם על העוול שעשו לנו? מתי תנקום את דמנו מיושבי הארץ?" 11 לכל אחת מהנשמות ניתנה גלימה לבנה, ונאמר להן לנוח עוד זמן-מה, עד אשר יושלם מספר אחיהם, משרתי המשיח, שסופם להיהרג למען המשיח.

12 כששבר השה את החותם השישי, ראיתי רעידת אדמה חזקה; השמש השחירה כפחם, הירח האדים כדם; 13 כוכבי השמים נפלו כתאנים שמושלכות ארצה, כשהרוח מניעה בכוח את עץ התאנה. 14 השמים נעלמו כאילו היו מגילה שנגללה, וכל ההרים והאיים נותקו ממקומם. 15 מלכי העולם, מנהיגיו, העשירים, קציני-צבא בכירים וכל בני-האדם – חשובים יותר וחשובים פחות, עבדים ובני-חורין – הסתתרו במערות ובסלעי ההרים. 16 הם התחננו אל ההרים שיפלו עליהם ויסתירו אותם מפני היושב על כיסא-המלכות ומפני זעם השה, 17 כי הגיע יום זעמו של ה', ומי יוכל להינצל?