Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 5

1ראיתי לימין היושב על הכסא מגילה כתובה בפנים ובחוץ וחתומה בשבעה חותמות. מלאך גיבור הופיע וקרא בקול גדול: "מי ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה?" ולא נמצא איש בשמים, בארץ או מבין המתים אשר היה מסוגל לפתוח את המגילה או להביט בכתוב.

פרצתי בבכי מר, כי איש לא נמצא ראוי לפתוח את המגילה ולקרוא בה. אך אחד מעשרים-וארבעה הזקנים אמר אלי: "אל תבכה. ראה, האריה משבט יהודה ושורש דויד ניצח, והוכיח את עצמו ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה."

הבטתי במרכז כסא-המלכות, שמוקף בארבע החיות ובעשרים-וארבעה הזקנים, וראיתי שה שעליו פצעים וחבורות אשר גרמו פעם למותו. לשה היו שבע קרניים ושבע עיניים, שהן שבע רוחות האלוהים שנשלחות אל כל קצווי העולם. השה בא ולקח את המגילה מימינו של היושב על כיסא המלכות. בלקחו את המגילה השתחוו לפניו ארבע החיות ועשרים-וארבעה הזקנים. כל אחד מהזקנים אחז כינור וקערת זהב מלאה קטורת, אשר היא תפילת בני-האלוהים הקדושים. הם שרו שיר חדש, ואלו מילותיו:

"ראוי אתה לקחת את המגילה

ולפתוח את חותמיה,

כי אתה נשחטת,

ובדמך קנית לאלוהים את בניו

מכל עם, גזע ולשון.

10 ממלכת כוהנים לאלוהינו עשית אותם,

והם ימלכו על הארץ."

11 לאחר מכן שמעתי בחיזיון קול מלאכים רבים סביב כסא המלכות, ארבע החיות והזקנים. 12 הם שרו שירה אדירה:

"ראוי השה הטבוח

לקבל עוז,

עושר וחכמה,

גבורה והדר,

כבוד וברכה."

13 וכל בריה בשמים, בארץ, מתחת לארץ ובים, שמעתי קוראים:

"ליושב על הכסא ולשה

הברכה וההדר והעוז,

לעולם ועד!"

14 ארבע החיות אמרו: "אמן!" ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם והשתחוו לו.