Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 22

1לאחר מכן הוא הראה לי נהר מים חיים, זכים כבדולח, יוצא מכיסא האלוהים והשה וזורם אל הרחוב המרכזי. על כל אחת משתי גדות הנהר היה נטוע עץ-חיים שנושא שנים-עשר סוגי פירות, בכל חודש פרי אחר, ועלי העץ משמשים כתרופה לעמים השונים.

בעיר הקודש לא יהיה יותר כל דבר רע וטמא, כי יהיה בה כיסא המלכות של אלוהים והשה, ועבדיו ישרתוהו. עבדיו יראו את פניו, ושמו יהיה כתוב על מצחם. לא יהיה יותר לילה, ולא יהיה צורך בנרות או באור השמש, כי ה’ אלוהים יאיר להם, והם ימלכו לעולם ועד.

“דברים אלה אמיתיים ונכונים,” אמר לי המלאך. “האלוהים אשר מעניק השראה לנביאים שלח את מלאכו להראות לעבדיו את אשר יתרחש בקרוב.”

“אני בא במהרה!” אמר ישוע. “ברוכים השומרים את דברי הנבואה של הספר הזה.”

אני, יוחנן, שמעתי וראיתי את כל הדברים האלה. כאשר שמעתי וראיתי אותם, נפלתי לרגלי המלאך שהראה לי את כל זאת. כאשר עמדתי להשתחוות לו, הוא עצר בעדי ואמר: “לא, אל תשתחווה לי, כי אני עבד המשיח כמוך, כאחיך המאמינים, כנביאים וככל השומרים את דברי הספר הזה. עליך להשתחוות לאלוהים.”

10 המלאך הורה לי במפורש: “אל תחתום את הדברים שכתבת, כי קרוב מועד התרחשותם. 11 עד אז הגזלן ימשיך לגזול, הטמא ימשיך במעשי טומאתו; הצדיק יוסיף על צדקתו, והקדוש יוסיף על קדושתו.”

12 “אני בא במהרה,” אמר ישוע, “ואביא איתי שכר שאותו אשלם לכל איש כגמולו. 13 אני האלף והתו, ההתחלה והסוף, הראשון והאחרון.”

14 ברוכים המכבסים את גלימותיהם (והשומרים את מצוותיו), על-מנת לזכות בפרי עץ-החיים ולהיכנס לעיר דרך השערים. 15 הכלבים, המכשפים, הזונים, הרוצחים, עובדי האלילים, אוהבי השקר והרמאים יישארו מחוץ לעיר.

16 “אני, ישוע, שלחתי את מלאכי אליך כדי לספר דברים אלה לקהילות. אני שורש דויד וצאצאו, אני כוכב נוגה השחר.”

17 “בוא!” קוראים הרוח והכלה. וכל השומע את קריאתם יאמר: “בוא!”

בואו, כל הצמאים, שתו את מים-החיים – מתנת חינם לכל מי שרוצה.

18 אני מזהיר את כל קוראי הספר הזה: כל המוסיף על הכתוב יוסיף לו אלוהים את המגפות שכתובות בספר הזה! 19 כל הגורע מדברי הספר הזה, יגרע אלוהים את חלקו מעץ-החיים ומעיר הקודש שנזכרים בספר הזה.

20 המעיד עדות זאת אומר: “אכן, אני בא במהרה!” אמן! בואה-נא, אדון ישוע!

21 חסד ישוע המשיח אדוננו יהיה עם כל המאמינים. – אמן.