Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 18:1-24

1אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים. מלאך זה היה בעל סמכות גדולה וכוח רב, וזוהר כבודו האיר על כל הארץ.

2”בבל הגדולה נפלה!“ קרא המלאך בקול אדיר. ”בבל הפכה למשכן שדים, ומחסה לרוחות טמאות ולעופות טמאים ושנואים. 3כי כל העמים שתו מיין זנותה; מלכי הארץ זנו ונאפו איתה, וסוחרי הארץ התעשרו מחיי התענוגות, המותרות והבזבוז שניהלה.“

4ואז שמעתי קול אחר מן השמים: ”צאו ממנה, עמי! אל תשתתפו בחטאיה, פן תיענשו כמוה! 5כי חטאותיה הגיעו עד השמים, ואלוהים מוכן לשפטה על פשעיה! 6שלמו לה כגמולה; השיבו לה כפליים מהמעשים הרעים שעשתה לאחרים. היא מזגה כוס תמרורים לאנשים רבים – מיזגו לה אתם שתי כוסות! 7‏-8השיבו לה צער וייסורים כמידת גאוותה ותענוגותיה! כי בלבה היא מתייהרת ואומרת: ’אני מלכה שלטת – אינני אלמנה חסרת־אונים ולא אסבול צער וכאב!‘ משום כך ביום אחד היא תוכה בצער, מוות, אבל, רעב ותישרף באש, כי האלוהים השופט אותה הוא אל גיבור!“

9כשיביטו מלכי הארץ שזנו איתה בעשן העולה משריפתה, הם יבכו ויספדו. 10הם יעמדו מרחוק, כי יפחדו מעינוייה, ויקראו: ”אוי לך, בבל העיר הגדולה והחזקה! ברגע אחד בא משפטך ונחרץ דינך!“

11סוחרי הארץ יבכו ויתאבלו עליה, כי איש לא יקנה יותר את הסחורה שייבאו באוניות. 12היא הייתה הלקוחה הגדולה ביותר שלהם לקניית זהב, כסף, אבנים־יקרות, פנינים, בדים יקרים, ארגמן, משי, שני, עצי בושם למיניהם, כלי שנהב, כלי עץ יקרים, כלי נחושת, ברזל ושיש; 13קינמון, בשמים יקרים, יינות, שמן, סולת, קמח, בקר וצאן, סוסים, מרכבות, עבדים ואפילו נפשות אדם.

14”כל הדברים היקרים שחמדת ואהבת כל־כך נלקחו ממך!“ יקראו הסוחרים. ”כל הפאר, ההדר והפינוקים אשר אהבת אבדו לך לעולמים!“

15הסוחרים אשר התעשרו ממנה יעמדו מרחוק, מתוך פחד ויראה מייסוריה, יתאבלו ויבכו: 16”אוי, העיר הגדולה והיפה, העיר שדומה לאישה עטופה באריג משובח, אדום וארגמן, ומקושטת בזהב, באבנים יקרות ובפנינים, 17ברגע אחד ירד כל העושר הזה לטמיון!“

כל בעלי האוניות, רבי־החובלים ויורדי־הים האחרים יעמדו מרחוק, 18ובהביטם על עשנה עולה שמימה יקראו: ”היש עוד עיר גדולה כעיר הזאת?“ 19הם יזרקו עפר על ראשם, יבכו, יספדו ויצעקו: ”אוי ואבוי לעיר הגדולה! היא העשירה את כולנו – את הסוחרים ואת יורדי־הים – ועתה, בשעה אחת הוחרבה…“

20גילו, השמים, שמחו על סופה! בני־אלוהים, השליחים והנביאים שמחו גם אתם, כי סוף־סוף שפט אותה אלוהים בשמכם!

21מלאך גיבור הרים אבן גדולה שנראתה כאבן־רחיים, השליכה בעוצמה אל תוך הים ואמר: ”כך תושלך בבל הגדולה ותיעלם לנצח! 22לא יישמע בקרבך קול זימרה, נגינת כינורות, חלילים וחצוצרות. לא יישמע אצלך קול מסגר בעבודתו או קול בעל־מלאכה אחר, ולא יישמע קול טחינת החיטה. 23לעולם לא יאיר בקרבך אור מנורה; לא ייערכו אצלך יותר חגיגות־חתונה, ולא תישמענה צהלות שמחה של חתן וכלה.

”כי הסוחרים שלך היו מנכבדי הארץ, ובקסמיך וכישופיך רימית את כל העמים.

24”את אחראית לדם הנביאים, בני־האלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ, כי דמם נמצא בך!“

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 18:1-24

Babilonia jatun pueblomi urmashca

1Chaita ricushca qʼuipaca, jahua pachamanta shujtaj angeltami, imatapish rurai tucuj uriyamucujta ricurcani. Chai angelca, achijlla shamushpami, cai pachatapish achijyachirca. 2Paica, sinchita caparishpami, cashna nirca:

«Babilonia jatun puebloca urmashcamari, urmashcamari.

Supaicuna causana huasi,

mapayachij espiritucuna paca tucushpa tiyana,

pʼiñana, millanana pajarocuna tʼaźinashpa causanapajllamari saquirishca.

3Tucui llajtacunamari, yuyai chingachishpa huainayachij vinotaca,

chai huarmipaj maquimanta ubyarcacuna.

Cai pacha jatun mandajcunapish,

paihuanmi huainayashpa causarcacuna.

Cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunapish,

chai huarmi tucui laya achca sumajcunata randijpimi,

paiman cʼatushpa achcata charijyarcacuna» nircami.

4Chai qʼuipaca, jahua pachamantaca shujtajmi cashna nirca:

«Ñuca agllashcacuna, chai pueblomanta llujshimuichij.

Chaimanta llujshishpami,

paicuna rurashca juchacunatapish mana ruranguichij,

paicunata japij llaquicunatapish mana apana tucunguichij.

5Chai huarmipaj juchacunaca,

jahua pachacamami chayashca.

Chai huarmi millaita rurashcacunatami,

Taita Diosca yuyarishca.

6Chai huarmimanca, cancunaman pai cushca shinallataj cuichij,

pai rurashcamantaca chaupihuan yallitapish tigrachichij.

Cancunaman ubyachingapaj pai chagrushpa allichij cashca vasollapitaj,

paimancarin ashtahuan ubyanacunata chagrushpa ubyachichigari.

7Paica, jatun tucushpa, munarishcata rurashpami,

achcata cushicushpa causarca.

Cunanca, chai shinallataj jatunta llaquichishpa huacachichigari.

Paipaj shungupica:

“Ñucaca, jatun mandaj huarmi shinamari mandashpa tiyacuni.

Ashta mana viuda huarmichu cani.

Imamanta huacanata mana charishachu” nirishpami tiyacun.

8Chaimanta paitaca, shuj punllallapimi,

paita japina cai tucui llaquicuna japinga:

Ungüicuna, llaquicuna, yaricaimi japinga.

Paitaca, ninahuan rupachishpami tucuchinga.

Pai imallata rurashcamanta juchachij Mandaj Taita Diosca,

Tucuita Rurai Tucuj cashpami, chashna llaquichinga» nircami.

9Chai huarmihuan huainayashpa, achcata cushicushpa causacuj, cai pacha jatun mandajcunapish, paita rupachishca cushni llujshicujta ricushpaca, jatunta llaquirishpami huacangacuna. 10Chai llaquita manchashcamanta, paicunaca carullamanta ricushpami:

«¡Ai, ai, jatun sinchi Babilonia pueblolla!

¡Shuj horasllapimari, canta llaquichinaca chayamushca!» ningacunami.

11Shinallataj cai pachapi randishpa cʼatushpa purijcunaca, paicuna apamushcata pi randij ña mana tiyajpimi, chai pueblomantaca jatunta llaquirishpa huacangacuna. 12Paicunaca: Curita, cullquita, sumaj rumicunata, sumaj perlasta, alli lino linsocunata, sedata, morado, puca linsocunatapish, mishquita ashnaj chʼican chʼican caspicunatapish, marfilmanta rurashca tucui laya sumajcunata, alli caspicunamanta rurashca tucui laya sumajcunata, cobreta, fierrota, marmolta, 13canelata, mishquita ashnacujcunata, inciensota, mirrata, olíbano nishcata, vinota, aceiteta, ashtahuan ñutu cutata, trigota, huagracunata, ovejacunata, caballocunata, carrocunata, randishca gentecunatapishmi, almandij cʼatungapaj apamujcuna carca.

14Paicunaca, chai pueblotaca: «Can tucuita yalli munashca sumaj micunataca, ña mana micunguichu. Achcata charishcatapish, sumajta cushicunatapish canca tucuimari chingachishcangui, cunanca ña manataj cutinca japinguichu» ningacunami.

15Tucui chaicunata cʼatushpa, randishpa chai pueblopi achcata charijyajcunaca, chai llaquita manchashcamanta carullamanmi jatunta llaquirishpa, caparirishpa huacashpa shayacungacuna.

Paicunaca, cashnami ningacuna:

16«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Alli lino churanata, morado, amsa puca churanacunata churashca,

curihuan, sumaj rumicunahuan, sumaj perlas-huanpish sumajyachishpa allichirishcami carca.

17Pai achcata charishcacunaca, shuj horallapimari tucui chingarishca» ningacunami.

Shinallataj barcocunata purichijcunata mandajcunapish, barcopi purijcunapish, jatun barcota purichijcunapish, mama cuchapi imacunata rurajcunapish carullamanmi shayarircacuna. 18Chai jatun pueblo rupacuj cushnita ricushpaca: «¿Ima shujtaj pueblotaj cai jatun pueblo shinaca tiyarcari?» nishpami caparircacuna. 19Chashna jatunta llaquirishpami, allpata umapi shitarishpa, pechopi huajtarishpa:

«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!

Pai achcata charishcahuanmari, mama cuchapi jatun barcocunahuan purijcunapish achcata charijyarcacuna.

¡Cungaimantamari ñapish tucui shitashca saquirishca!» nishpa huacarcacuna.

20¡Chai pueblo chashna tucushcamantaca, jahua pachapish,

cancunapish, Diospajlla cajcunapish, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish, cushicuichij!

¡Cancunata llaquichishcamantami, Taita Diosca cancunamanta shayarishpa, paitapish chashna llaquichishca!

21Chai qʼuipaca, imatapish rurai tucuj angelmi, molino rumi shina jatun rumita marcashpa, cashna nishpa mama cuchapi shitarca:

«Babilonia jatun pueblolla,

canpish cai rumita shinallatajmi shitashca cangui.

Chaimantaca, cutinca manataj ricuringuichu.

22Cai pueblopica, arpapi tocajcunapish,

flautapi tocajcunapish, trompetapi tocajcunapish

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Canpi causacuj tucui imata rurajcunapish

ña mana ashtahuan tiyangachu,

molino cutashcapish ña manataj ashtahuan uyaringachu.

23Caipica, achijyachij lamparacunapish,

ña mana ashtahuanca tiyangachu.

Novio, novia caźarashpa cushicushcapish,

ña manataj ashtahuan uyaringachu.

Ñaupaca, caipi randishpa, cʼatushpa causajcunami,

tucui llajtacunata yalli charijcuna carca.

Canca brujiashpami,

tucui llajtacunapi causajcunata umashpa causarcangui.

24Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuarpish,

Diospajlla cajcunapaj yahuarpish,

tucui cai pachapi huañuchishcacunapaj yahuarta jichashcapish,

canpica ricunallami siricun» nircami.