Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 18:1-24

1אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים. מלאך זה היה בעל סמכות גדולה וכוח רב, וזוהר כבודו האיר על כל הארץ.

2”בבל הגדולה נפלה!“ קרא המלאך בקול אדיר. ”בבל הפכה למשכן שדים, ומחסה לרוחות טמאות ולעופות טמאים ושנואים. 3כי כל העמים שתו מיין זנותה; מלכי הארץ זנו ונאפו איתה, וסוחרי הארץ התעשרו מחיי התענוגות, המותרות והבזבוז שניהלה.“

4ואז שמעתי קול אחר מן השמים: ”צאו ממנה, עמי! אל תשתתפו בחטאיה, פן תיענשו כמוה! 5כי חטאותיה הגיעו עד השמים, ואלוהים מוכן לשפטה על פשעיה! 6שלמו לה כגמולה; השיבו לה כפליים מהמעשים הרעים שעשתה לאחרים. היא מזגה כוס תמרורים לאנשים רבים – מיזגו לה אתם שתי כוסות! 7‏-8השיבו לה צער וייסורים כמידת גאוותה ותענוגותיה! כי בלבה היא מתייהרת ואומרת: ’אני מלכה שלטת – אינני אלמנה חסרת־אונים ולא אסבול צער וכאב!‘ משום כך ביום אחד היא תוכה בצער, מוות, אבל, רעב ותישרף באש, כי האלוהים השופט אותה הוא אל גיבור!“

9כשיביטו מלכי הארץ שזנו איתה בעשן העולה משריפתה, הם יבכו ויספדו. 10הם יעמדו מרחוק, כי יפחדו מעינוייה, ויקראו: ”אוי לך, בבל העיר הגדולה והחזקה! ברגע אחד בא משפטך ונחרץ דינך!“

11סוחרי הארץ יבכו ויתאבלו עליה, כי איש לא יקנה יותר את הסחורה שייבאו באוניות. 12היא הייתה הלקוחה הגדולה ביותר שלהם לקניית זהב, כסף, אבנים־יקרות, פנינים, בדים יקרים, ארגמן, משי, שני, עצי בושם למיניהם, כלי שנהב, כלי עץ יקרים, כלי נחושת, ברזל ושיש; 13קינמון, בשמים יקרים, יינות, שמן, סולת, קמח, בקר וצאן, סוסים, מרכבות, עבדים ואפילו נפשות אדם.

14”כל הדברים היקרים שחמדת ואהבת כל־כך נלקחו ממך!“ יקראו הסוחרים. ”כל הפאר, ההדר והפינוקים אשר אהבת אבדו לך לעולמים!“

15הסוחרים אשר התעשרו ממנה יעמדו מרחוק, מתוך פחד ויראה מייסוריה, יתאבלו ויבכו: 16”אוי, העיר הגדולה והיפה, העיר שדומה לאישה עטופה באריג משובח, אדום וארגמן, ומקושטת בזהב, באבנים יקרות ובפנינים, 17ברגע אחד ירד כל העושר הזה לטמיון!“

כל בעלי האוניות, רבי־החובלים ויורדי־הים האחרים יעמדו מרחוק, 18ובהביטם על עשנה עולה שמימה יקראו: ”היש עוד עיר גדולה כעיר הזאת?“ 19הם יזרקו עפר על ראשם, יבכו, יספדו ויצעקו: ”אוי ואבוי לעיר הגדולה! היא העשירה את כולנו – את הסוחרים ואת יורדי־הים – ועתה, בשעה אחת הוחרבה…“

20גילו, השמים, שמחו על סופה! בני־אלוהים, השליחים והנביאים שמחו גם אתם, כי סוף־סוף שפט אותה אלוהים בשמכם!

21מלאך גיבור הרים אבן גדולה שנראתה כאבן־רחיים, השליכה בעוצמה אל תוך הים ואמר: ”כך תושלך בבל הגדולה ותיעלם לנצח! 22לא יישמע בקרבך קול זימרה, נגינת כינורות, חלילים וחצוצרות. לא יישמע אצלך קול מסגר בעבודתו או קול בעל־מלאכה אחר, ולא יישמע קול טחינת החיטה. 23לעולם לא יאיר בקרבך אור מנורה; לא ייערכו אצלך יותר חגיגות־חתונה, ולא תישמענה צהלות שמחה של חתן וכלה.

”כי הסוחרים שלך היו מנכבדי הארץ, ובקסמיך וכישופיך רימית את כל העמים.

24”את אחראית לדם הנביאים, בני־האלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ, כי דמם נמצא בך!“

Asante Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 18:1-24

Babilonia Asehweɛ

1Yei akyi, mehunuu ɔbɔfoɔ foforɔ sɛ ɔfiri ɔsoro reba fam. Na ɔwɔ tumi kɛseɛ na nʼanimuonyam hyerɛn asase so nyinaa. 2Ɔteaam dendeenden sɛ,

“ ‘Wahwe ase! Babilonia kɛseɛ ahwe ase!’

Adane ahonhommɔne tenaberɛ

ne ahonhom efi nyinaa atɛeɛ.

Nnomaa a wɔyɛ efi a wɔkyiri wɔn nyinaa te ne mu.

3Ɔde ne nsã a ɛyɛ nʼadwamammɔ a

ano yɛ den no maa nnipa nyinaa nomeeɛ.

Asase so ahene ne no bɔɔ adwaman,

na asase so adwadifoɔ nam nʼahonya mmorosoɔ so nyaa wɔn ho.”

4Afei, metee nne foforɔ bi a ɛfiri ɔsoro ka sɛ,

“Momfiri, me nkurɔfoɔ,

na moamfa mo ho amfra bɔne a ɔyɛ no mu,

na mo ne no ankyɛre nʼasotweɛ!

5Ɛfiri sɛ, wɔahyehyɛ ne bɔne atoatoa abɛduru soro,

na Onyankopɔn akae nʼawudie no.

6Sɛdeɛ ɔyɛɛ mo no, monyɛ no saa pɛpɛɛpɛ;

deɛ ɔyɛɛ mo biara no, montua ne so ka mprenu.

Nsa a ɔde maa mo no, monhyɛ no deɛ ano yɛ den mmɔho mmienu.

7Momma nʼayayadeɛ ne nʼawerɛhoɔ nnɔɔso

sɛ animuonyam ne ahonya a ɔpɛ maa ne ho no.

Ɛfiri sɛ, daa ɔka sɛ,

‘Mete ha sɛ ɔhemmaa;

menyɛ okunafoɔ,

na me werɛ renho da!’

8Yei enti, nʼamanehunu a ɛyɛ yadeɛ

awerɛhoɔ ne ɛkɔm bɛba ne so da bi.

Na wɔde ogya ahye no,

ɛfiri sɛ, Awurade Onyankopɔn a ɔbu no atɛn no yɛ kɛseɛ.

9“Sɛ asase so ahene a wɔne no bɔɔ adwaman, dii dɛ no hunu hye a wɔrehye no no wisie a, wɔbɛsu atwa agyaadwoɔ. 10Nʼamanehunu no hu a ɛyɛ enti, wɔbɛgyina akyiri asu sɛ,

“ ‘Due! Due, Ao, kuropɔn kɛseɛ,

Ao Babilonia, kuropɔn a ɛwɔ tumi!

Dɔnhwere baako pɛ mu, wʼatemmuo aba.’

11“Adwadifoɔ a wɔwɔ asase so nso su no ɛfiri sɛ, obiara ntɔ wɔn nneɛma bio. 12Obiara ntɔ sikakɔkɔɔ ne dwetɛ, ne aboɔden aboɔ ne nhweneɛ pa, ne nwera pa ne ntoma afasebire ne serekye ne tam kɔkɔɔ, ne nnua a ɛyɛ hwam nyinaa ne asonse adwinneɛ nyinaa, ne adwinneɛ a wɔde nnua a ɛwɔ din ayɛ, ne ayowaa ne dadeɛ ne abohemaa, 13ne pɛperɛ ne mmorɔngo, ne nnuhwam ne kurobo, ne hwamfufuo ne nsã ne ngo, ne asikyiresiam muhumuhu ne ayuo, ne nyɛmmoa ne nnwan ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne nkoa ne nnipa akra.

14“Adwadifoɔ no bɛka sɛ, ‘Nneɛma pa a wopere hwehwɛeɛ no nyinaa ayera, na wʼahonya ne wʼanimuonyam no kɔ, na wo nsa renka bio.’ 15Adwadifoɔ a wɔnyaa wɔn ho wɔ kuro no mu no bɛgyina akyirikyiri ɛfiri sɛ, wɔsuro amanehunu a ɔrehunu no. Wɔbɛsu na wɔatwa agyaadwoɔ, 16na wɔaka sɛ:

“ ‘Due! Due, Ao, kuropɔn kɛseɛ a

ɔfira nwera pa ne ntoma afasebire ne tam kɔkɔɔ,

na sika ne aboɔden aboɔ ne nhwene pa bobɔ mu.

17Dɔnhwere pɛ, na saa ahonya dodoɔ yi asɛe.’

“Ahyɛnkafoɔ panin ne ɛhyɛn no mu nnipa, ne ɛhyɛn no mu adwumayɛfoɔ, ne wɔn a wɔka ho a wɔnya wɔn anoduane firi ɛhyɛn adwumayɛ mu no nyinaa gyinaa akyirikyiri. 18Wɔsuiɛ wɔ ɛberɛ a wɔhunuu ogya a ɛrehyeɛ no wisie no, wɔteam ka sɛ ‘Kuropɔn biara a ne kɛseɛ te sɛi mmaa da.’ ” 19Wɔtoo mfuturo guu wɔn atifi na wɔsu twaa agyaadwoɔ sɛ,

“ ‘Due! Due Ao kuropɔn kɛseɛ,

wo a wɔn a wɔwɔ ahyɛn wɔ wo mu no

nam wʼahonya so yɛɛ adefoɔ.

Na dɔnhwereɛ baako pɛ mu, wɔahwere biribiara!’

20“Ma wʼani nnye ne ho. Ao, ɔsoro!

Ahotefoɔ ne asomafoɔ ne

adiyifoɔ mo ani nnye!

Ɛkwan a ɔde mo faa so enti,

Onyankopɔn abu no atɛn.”

21Afei, ɔbɔfoɔ hoɔdenfoɔ bi faa ɛboɔ a ne kɛseɛ bɛyɛ sɛ owiyammoɔ to twenee ɛpo mu kaa sɛ,

“Saa ahoɔden yi ara

na wɔde bɛto Babilonia kɛseɛ no atwene,

a wɔrenhunu no bio.

22Wɔrente sankubɔfoɔ ne nnwomtofoɔ, atɛntɛbɛnbɔfoɔ ne totorobɛntohyɛnfoɔ nka bio wɔ mo mu.

Wɔrenhunu odwumfoɔ biara wɔ wo mu bio.

Na wɔrente owiyamfoɔ biara nka wɔ wo mu bio.

23Kanea hann

renhyerɛn wɔ wo mu bio.

Wɔrente ayeforɔkunu ne ayeforɔyere

nne wɔ wo mu bio.

Wʼadwadifoɔ yɛ ewiase mu nnipa titire.

Na wɔde wo ntafowayie adaadaa aman nyinaa.

24Wɔ ne mu na wɔhunuu adiyifoɔ ne ahotefoɔ

ne wɔn a wɔkumm wɔn asase so nyinaa mogya.”