Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 19

1כשסיים ישוע את דבריו, עזב את הגליל וחזר ליהודה דרך עבר הירדן. קהל גדול הלך בעקבותיו, והוא ריפא את החולים שביניהם. פרושים אחדים שבאו לנסותו שאלו: "האם מותר לאיש להתגרש מאשתו על כל דבר?" ישוע הגיב: "האם אינכם קוראים את כתבי-הקודש? הלא כתוב שאלוהים ברא איש ואישה מבראשית, ושעל האיש לעזוב את אביו ואמו, ולהתאחד עם אשתו[a]. לפיכך הם כבר לא שניים אלא אחד! ואסור להפריד את מה שאלוהים איחד."

"אם כך," המשיכו הפרושים, "מדוע משה אמר שאיש יכול לגרש את אשתו, אם רק ייתן לה גט?"

ישוע הסביר: "משה הרשה לכם להתגרש מנשותיכם רק משום שהכיר את לבכם הקשה והחוטא. אולם לא זאת הייתה כוונתו המקורית של אלוהים. אני אומר לכם: כל איש המגרש את אשתו, מלבד במקרה של זנות, ונושא אחרת לאישה – הוא נואף!"

10 "אם כך הדבר," אמרו תלמידיו של ישוע, "הרי מוטב לא להינשא כלל!" 11 "לא כל אחד יכול לקבל עמדה זאת," אמר ישוע. "רק אלה שה' עוזר להם בכך יכולים לקבל אותה. 12 אחדים נולדים סריסים ואינם יכולים להינשא, אחרים מסורסים על-ידי אדם, ויש המסרבים להינשא למען מלכות השמים. מי שיכול – שיקבל זאת על עצמו."

13 ילדים קטנים הובאו אל ישוע כדי שיניח את ידיו עליהם ויתפלל. אולם התלמידים גערו באמהות שהביאו את הילדים: "אל תטרידו אותו!"

14 ישוע שמע ואמר: "תנו לילדים לבוא אלי ואל תמנעו מהם, כי לאלה שייכת מלכות השמים!" 15 לפני שהלך משם הוא הניח את ידיו על ראשי הילדים וברך אותם.

16 יום אחד בא איש אל ישוע ושאל: "רבי, אילו דברים טובים עלי לעשות כדי לזכות בחיי נצח?"

17 "מדוע אתה שואל אותי בנוגע לטוב? רק אלוהים טוב באמת!" השיב לו ישוע. "אולם בתשובה לשאלתך: אם תשמור את המצוות תזכה בחיי נצח."

18 "איזה?" שאל האיש.

"לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, 19 כבד את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך!" השיב ישוע.

20 "תמיד שמרתי את כל המצוות האלה. מה עוד עלי לעשות?"

21 "אם ברצונך להיות שלם," ענה ישוע, "מכור את כל רכושך וחלק את הכסף לעניים, כדי שאוצרך יהיה בשמים, ולאחר מכן לך אחרי."

22 לשמע דברים אלה התעצב האיש והלך לדרכו, מפני שהיה עשיר מאוד.

23 ישוע פנה לתלמידיו ואמר: "לאדם עשיר קשה מאוד להיכנס למלכות השמים. 24 דעו לכם שקל יותר לגמל לעבור דרך חור המחט, מאשר לאדם עשיר להיכנס למלכות השמים!"

25 הערה זאת הביכה את התלמידים. "מי, אם כן, יוכל להיוושע?" שאלו.

26 ישוע הביט בהם ואמר: "למעשה, אף אחד, אולם עם אלוהים הכול אפשרי."

27 "אנחנו עזבנו הכול כדי ללכת אחריך," התפרץ פטרוס. "מה נקבל בתמורה?"

28 "כשבן-האדם יישב במלכות על כסא כבודו המפואר," השיב ישוע, "אתם, תלמידי, תשבו על שנים-עשר כסאות ותשפטו את שנים-עשר שבטי ישראל. 29 כל מי שוויתר למעני על ביתו, אחיו, אחיותיו, אביו, אמו, אשתו, ילדיו או רכושו – יקבל בתמורה פי מאה ויזכה בחיי נצח. 30 אולם רבים מאלה שהם ראשונים עתה יהיו אז אחרונים, ואחדים מהאחרונים עתה יהיו אז ראשונים."

Footnotes

  1. הבשורה על-פי מתי 19:5 כלשונו: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד." (בראשית ב 24)