הבשורה על-פי מתי 1 – HHH & HTB

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 1:1-25

1לפניכם ספר קורות חייו של ישוע המשיח, אשר מוצאו מיוחס לדוד המלך ולאברהם אבינו:

2אברהם היה אביו של יצחק; יצחק היה אביו של יעקב; יעקב היה אביהם של יהודה ואֶחָיו;

3יהודה היה אביהם של פרץ וזרח (אמם הייתה תמר); פרץ היה אביו של חצרון; חצרון היה אביו של רם;

4רם היה אביו של עמינדב; עמינדב היה אביו של נחשון; נחשון היה אביו של שלמון;

5שלמון היה אביו של בועז (אמו הייתה רחב); בועז היה אביו של עובד (אמו הייתה רות); עובד היה אביו של ישי;

6ישי היה אביו של דוד המלך; דוד היה אביו של שלמה (אמו הייתה אלמנתו של אוריה החתי).

7שלמה היה אביו של רחבעם; רחבעם היה אביו של אביה; אביה היה אביו של אסא;

8אסא היה אביו של יהושפט; יהושפט היה אביו של יורם; יורם היה אביו של עוזיה;

9עוזיה היה אביו של יותם; יותם היה אביו של אחז; אחז היה אביו של חזקיה;

10חזקיה היה אביו של מנשה; מנשה היה אביו של אמון; אמון היה אביו של יאשיה;

11יאשיה היה אביהם של יכניה ואחיו (שנולדו בזמן גלות בבל).

12לאחר הגלות לבבל:

יכניה היה אביו של שאלתיאל; שאלתיאל היה אביו של זרובבל;

13זרובבל היה אביו של אביהוד; אביהוד היה אביו של אליקים; אליקים היה אביו של עזור;

14עזור היה אביו של צדוק; צדוק היה אביו של יכין; יכין היה אביו של אליהוד;

15אליהוד היה אביו של אלעזר; אלעזר היה אביו של מתן; מתן היה אביו של יעקב;

16יעקב היה אביו של יוסף (שהיה בעלה של מרים, אמו של ישוע המשיח).

17אם כן, ארבעה־עשר דורות חלפו מאברהם אבינו ועד דוד המלך, ארבעה־עשר דורות מאז דוד המלך ועד גלות בבל וארבעה־עשר דורות מגלות בבל עד המשיח.

18זהו סיפור הולדתו של ישוע המשיח: אמו מרים הייתה מאורסת ליוסף, אולם עוד כשהייתה בתולה הרתה מרוח הקודש. 19יוסף ארוסה, שהיה איש ישר וערכי, החליט משום כך לבטל את האירוסין, אולם בחר לעשות זאת בסתר, כי לא רצה לבייש את מרים בציבור.

20לאחר שהחליט יוסף לגרש את מרים נגלה אליו בחלום מלאך ה׳ ואמר: ”יוסף בן־דוד, אל תהסס להתחתן עם מרים, כי התינוק שבבטנה נוצר מרוח הקודש! 21מרים תלד בן, ועליך לקרוא לו ’ישוע‘ (כלומר, מושיע), כי הוא יושיע את בני־עמו מחטאיהם.“ 22לידתו של ישוע קיימה את מה שאמר אלוהים באמצאות נביאיו:1‏.22 א 22 ישעיהו ז 14 23”הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנו אל.“

24כשיוסף התעורר, הוא עשה מה שציווה עליו המלאך והתחתן עם מרים. 25אולם מרים נשארה בתולה עד שנולד בנה, ויוסף קרא לו ”ישוע“.

Het Boek

Matteus 1:1-25

1Geschiedboek van Jesus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2Abraham won Isaäk. Isaäk won Jakob. Jakob won Juda en zijn broeders. 3Juda won Fares en Zara bij Tamar. Fares won Esron. Esron won Aram. 4Aram won Amminadab. Amminadab won Naässon. Naässon won Salmon. 5Salmon won Boöz bij Rachab. Boöz won Obed bij Rut. Obed won Jesse. Jesse won koning David. 6David won Sálomon bij de vrouw van Urias. 7Sálomon won Róboam. Róboam won Abias. Abias won Asaf. 8Asaf won Jósafat. Jósafat won Joram. Joram won Ozias. 9Ozias won Jóatam. Jóatam won Achaz. Achaz won Ezekias. 10Ezekias won Manasses. Manasses won Amon. Amon won Josias. 11Josias won Jekonias en zijn broeders omstreeks de tijd der wegvoering naar Babylon. 12En na de wegvoering naar Babylon won Jekonias Salátiël. Salátiël won Zoróbabel. 13Zoróbabel won Abióed. Abióed won Eljakim, Eljakim won Azor. 14Azor won Sadok. Sadok won Achim. Achim won Elióed. 15Elióed won Eleazar. Eleazar won Matan. Matan won Jakob. 16Jakob won Josef, den man van Maria, uit wie Jesus geboren is, die Christus genoemd wordt. 17Tezamen dus zijn er van Abraham tot David veertien geslachten, en van David tot de wegvoering naar Babylon veertien geslachten, en van de wegvoering naar Babylon tot den Christus veertien geslachten. 18De geboorte van Jesus Christus geschiedde aldus. Toen Maria zijn moeder verloofd was met Josef, werd zij, voordat ze gingen samenwonen, in gezegende toestand bevonden van den Heiligen Geest. 19Daar Josef, haar man, een rechtvaardige was, en haar niet te schande wilde maken, besloot hij, in stilte van haar te scheiden. 20Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel des Heren, en sprak: Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen Geest. 21Ze zal een zoon baren, en ge zult Hem Jesus noemen; want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. 22Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door den profeet, die zegt: 23“Zie, de maagd zal ontvangen, en een zoon baren; en men zal Hem Emmánuel noemen”; dat is vertaald: God met ons. 24Toen Josef uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel des Heren hem had bevolen; en hij nam zijn vrouw tot zich. 25Maar hij bekende haar niet, totdat zij een zoon had gebaard; en hij noemde Hem Jesus.